Krajania vo svete

Cena Ondreja Štefanka 2019

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2019.  Návrhy môžu zasielať organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom…

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí už tradične vyhlásili v jesennom termíne 2018…

SLOVENSKÉ ZVESTI z Melbournu sa prihovárajú Slovákom v Austrálii

Krajanská tlač a časopisecká slovotvorba nesú v sebe viaceré posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne musia vyrovnávať s faktorom dominancie jazyka domovského štátu. Citeľne sa táto problematika…

ČAROSLOV - časopis slovenských žiakov v Srbsku, v zrkadlení najkrajších sviatkov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého školského polroka Čaroslováci znovu začarovali a spoločnými silami vydali 11. číslo internetového tvorivého časopisu ČAROSLOV. Tentoraz oslovili čitateľov kalendárnymi zvykmi a sviatkami vojvodinských Slovákov. V úvode Čaroslovu sa čitateľom prihovára etnologička Anna Séčová-Pintírová, ktorá v počítačovej prezentácii píše o cykle kalendárnych obyčají. Prezentáciu ilustrovala bohatým archívnym materiálom z Múzea…

Ján Fuzik, Slovák v Maďarsku, ocenený vyznamenaním Za národnosti

Ochudobnením ľudstva nazval podpredseda maďarskej vlády Zsolt Semjén stratu identity ktorejkoľvek národnosti na 24. ročníku odovzdania štátnych vyznamenaní Za národnosti reprezentantom v Maďarsku žijúcich minorít v Budapešti. Slávnosť sa konala v dvorane Národného filmového paláca Uránia 17. decembra. Medzi štrnástimi vyznamenanými bol aj predstaviteľ slovenskej národnosti, dlhoročný reportér a redaktor maďarskej verejnoprávnej televízie MTV, zakladateľ a šéfredaktor slovenskej…

Radosť detí v Novom Sade - Vianočný večierok

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zorganizoval vianočný večierok pre deti a pripomenul si tak dôležitosť a krásu Vianoc. Večierok sa konal v piatok 21. decembra 2018 a zhromaždil zo 60 detí z Nového Sadu a okolia. Deti nadšene sledovali vianočný príbeh, ktorý pre ne prichystali divadelníci pri Kultúrnom centre Kysáč.…

Deň národností v Slovenskom Komlóši: pocta A. Hollerovej Račkovej a Z. Laukovej

V roku 1995 maďarská vláda, podľa deklarácie Organizácie spojených národov, 18. december vyhlásila za Deň národností. V tento deň v celej krajine oslavujú, spomínajú. V Slovenskom Komlóši tiež pri tejto príležitosti býva odovzdávanie vyznamenaní Za komlóšskych Slovákov. V tomto roku, ako záverečný program Mesiaca slovenskej kultúry, bola táto slávnosť 14. decembra v budove slovenskej…

Slováci v Zakarpatsku na tradičnom XXI. Slovenskom Betleheme v Užhorode

V sobotu 15. decembra 2018 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXI. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2018. Jeho organizátorom, ako aj v predchádzajúcich rokoch, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine. Na prehliadke sa zúčastnilo 10 súborov z rôznych…

Vlásky česať, vrkoče zapletať... Národopisná výstava Slovákov v Maďarsku

Ak národnostná kultúrna inštitúcia našich krajanov v ich domovskom štáte dokáže vytvárať kultúrno-prezentačné hodnoty aj prostredníctvom spoločných projektov, podujatí či výstav s múzejnými, národopisnými a dokumentárnymi organizáciami väčšinového národa, ide o dobré znamenie kultúrno-historických a spoločensko-poznávacích prienikov života v konkrétnej krajine. Ak sa toto zbližovanie darí Slovákom v Maďarsku vo vzťahu k väčšinovému národu, ide vo všeobecnosti…

Nové vedenie NRSNM v snahe zveľadiť aktivity Slovákov v Srbsku

“Všetci my máme jednotný cieľ: umožniť tu žijúcim Slovákom v rámci štyroch hlavných oblastí – kultúry, jazyka, informovania a školstva – nielen zachovať svoju identitu, ale i presadzovať nové idey, umožniť slovenským spoločenstvám a jednotlivcom, aby zveľadili svoju tvorbu a aktivitu.” Takto prácu štvrtej zostavy Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vidí jej…

Drevenica v Markovci Našickom ožije tradíciami Vianoc Slovákov v Chorvátsku

Naši krajania prejavujú svoj vzťah ku kultúrnemu a duchovnému dedičstvu, ktoré im zanechali predkovia, aj v adventnom čase pred najkrajšími sviatkami kalendárneho roka. Veľmi často sa pri tom identifikujú s folkloristikou a zvykoslovím. Esenciu toho najlepšieho z tohto priehrštia kultúrnej výbavy prezentujú v dramaturgii svojich vystúpení aj Slováci v Chorvátsku, v ktorých v Markovci Našickom spája láska k ľudovej hudbe,…

K slovenským koledníkom v Bruseli sa pridá FS Ostroha z Dublinu

Podujatie „Vianoce predo dvermi“ sa pre Slovákov žijúcich a pôsobiacich v Bruseli, rovnako tak aj pre ich deti, stalo tradičnou prezentáciou našej folkloristiky v duchu najkrajších kresťanských sviatkov a zvykov v celoročnom kalendári. Nebude tomu inak ani v nedeľu 9. decembra 2018, keď Slovenská katolícka misia v Bruseli chystá v čase od 11.30 do 16.00 h pestrý…

Púčik z Brna rozkvitol medzi Slovákmi v Maďarsku vo folkloristickej paráde v Šarišápe, Mlynkoch a Malej Tarči

Jesto toho viac, čo v krajanskom svete potvrdzuje pozitívne pohnútky vzájomného spoznávania sa, stretania, prelínania aktivít na spoločných podujatiach. Azda najbližšie a najprirodzenejšie k napĺňaniu vzácnosti vzájomnej súdržnosti Slovákov žijúcich v zahraničí majú odjakživa folkloristi. Hudba, tanec, spev a úžitok zo vzájomného veselia svojim spontánnym a zrozumiteľným charakterom, v ktorom sa snúbia najlepšie tradície a hodnoty kultúrneho dedičstva…

Dôstojný 70-ročný Folklórny súbor SPIŠ z Novej Belej

V novembri sa bývalí i súčasní členovia FS Spiš zúčastnili významnej slávnosti 70. výročia fungovania FS Spiš v Novej Belej. V sobotu 10. novembra 2018 v popoludňajších hodinách sa centrum obce stalo strediskom miestnych folkloristov. Z každej strany obce sa schádzali malí i veľkí oblečení do krojov ľudia, ktorí sa ponáhľali do miestneho chrámu sv. Kataríny…

Komlóšsky básnik Juraj Dolnozemský slávil na prezentácii novej zbierky 90. narodeniny

Rodáci v Slovenskom Komlóši a priatelia z viacerých končín Maďarska (vrátane vydavateľskej spoločnosti SlovakUm pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku), ako aj zo susedného rumunského Nadlaku nachystali k životnej deväťdesiatke, ktorá si na barda dolnozemskej literárnej a publicistickej spisby, najmä však ľudskosťou sa vinúcej potechy slova a ducha nielen u Slovákov v Maďarsku obľúbeného poeta a krehkého, milého a napriek…

Slováci v Butíne ďakovali Pánovi za úrodu a modlili sa za pretrvanie slovenského ducha v Rumunsku

Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Butíne, malej obci asi 60 kilometrov od Temešváru v oblasti rumunského Banátu neďaleko srbských hraníc, patrí svojou početnosťou k menším. Napokon, aj v samotnom Butíne žije dnes do 410 obyvateľov, z ktorých však až okolo 350 sú Slováci či potomkovia slovenských predkov. V nedeľu 11. novembra 2018 sa…

Zväz Slovákov v Maďarsku oslavuje: 70 rokov spolu

Významné okrúhle jubileá – či už ide o spolky, organizácie a inštitúcie našich krajanov, alebo o príbehy výnimočných osobností z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, zakaždým podnietia najbližšie okolie, najmä však ľudí a verejnosť harmonizujúcich s oslávencami, k zamysleniu. Prehodnocujeme prejdenú cestu, šacujeme, či sme to alebo ono mohli urobiť aj k väčšej spokojnosti, a hoci sa odvšadiaľ…

ŽIVOT, časopis Slovákov v Poľsku, žije už 60 rokov. Blahoželáme!

Takmer do dvoch rokov a dvoch dní... Aj s týmto nie práve obvyklým porovnávajúcim "časozberom" by sme mohli uviesť výnimočnú udalosť v živote Slovákov v Poľsku. Kým totiž 23. októbra 2016 v Centre slovenskej kultúry na poľskej strane Spiša v Novej Belej slávili jubilejné 700. číslo mesačníka ŽIVOT, ktorý vydáva…

Bravó, Vertigo! Slovenské divadlo v Budapešti ocenené štátnym vyznamenaním Maďarska

V Slávnostnej sieni Národného filmového divadla Uránia v Budapešti v rámci veľkolepého Národnostného galaprogramu odovzdali v sobotu 13. októbra 2018 ocenenia Pro Cultura Minoritatum Hungariae trinástim vyznamenaným osobám resp. kolektívom za ich záslužnú činnosť v oblasti národnostnej kultúry. Ako informuje www.luno.hu, portál týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, za slovenskú národnosť získalo tohto roku ocenenie Slovenské divadlo Vertigo. Aktivitu…

Slováci v Zakarpatsku odhalili tabuľu Ľudovítovi Štúrovi v Novom Klenovci

Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval v utorok 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec odhalenie tabule –bareliéfu  veľkému slovenskému národovcovi Ľudovítovi Štúrovi. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili konzul SR v Užhorode Daniel Caban, starosta obce Koľčino Mykola Dub, predseda Fondu ViZA Volodymir Čubirko, Ivan Hudák-Slovák, občan Nového Klenovca, ako aj predstavitelia Slovákov v Zakarpatsku –…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5486x