Médiá / Informácie

Oblasť médií a informatiky/ edičných aktivít krajanov v rámci dotačného systému sa viaže k významným aktivitám ustanovizní a vydavateľstiev zabezpečujúcich kľúčové krajanské tlačené periodiká (týždenníky, dvojtýždenníky a mesačníky), elektronické médiá rozhlas a televíziu a internetové portály, ako aj ku knižným nakladateľstvám a  spoločnostiam zohľadňujúcim vo svojich edičných plánoch vydávanie pôvodnej slovenskej krajanskej literatúry - poézie a prózy, zbierok, antológií, ale aj monografií obcí a miest, kľúčových krajanských prostredí.

Oba segmenty spája vzájomné prepojené úsilie: organizovanie krajanského života, mapovanie aktivít Slovákov skrze prezentácie podujatí a akcií s využívaním a pôsobením novinárskych žánrov.  Z hľadiska aspektu informovania, vzdelávania a poznávania je kľúčovým faktorom najmä to, že Médiá/ Informácie sú významnými a odbornými nosičmi spisovného slovenského jazyka, čím významne prispievajú nielen k jeho zachovaniu, ale aj permanentnému zveľaďovaniu.

Médiá

Mediálnou a informačnou komunikáciou zabezpečuje ÚSŽZ prezentáciu realizácie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Využíva na to oficiálnu webovú stránku www.uszz.sk, ktorá je zdrojom aktuálnych informácií a spätnej väzby pre krajanov.

ÚSŽZ zverejňuje na svojej webovej stránke oznamy zo stretnutí so zástupcami krajanských organizácií a spolkov, ako aj štátnych inštitúcií Slovenskej republiky a cirkví na pôde úradu i mimo neho. Okrem toho ÚSŽZ zverejňuje na portáli www.slovenskezahranicie.sk  spravodajské, publicistické aj obrazové informácie o podujatiach organizovaných ÚSŽZ a aktivitách krajanských spolkov a organizácií, o ktorých bola redakcia portálu informovaná. Webová stránka ÚSŽZ i portál ÚSŽZ mapujú podujatia v organizačnej gescii ÚSŽZ.

Sekciu Médiá budeme postupne rozvíjať, informačne aj tematicky dopĺňať.

Počet zobrazení: 120x