Informácia o stave výchovy a vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v krajinách východnej Európy

hlavná foto

Materiál s názvom Informácia o stave výchovy a vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v krajinách východnej Európy bol prerokovaný na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré sa uskutočnilo v utorok 5. 9. 2017 na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.  Informáciu predložil a na rokovaní výboru uviedol Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Predmetný materiál podáva komplexný prehľad o situácii v oblasti školstva a vzdelávania v krajinách, v ktorých majú Slováci štatút národnostnej menšiny, t. j. v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Srbsku a na Ukrajine.

Informácia o školstve a vzdelávaní Slovákov žijúcich v každej krajine je štruktúrovaná nasledovným spôsobom: A/ legislatíva a postavenie slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka v školskom systéme krajiny, B/ bilaterálna spolupráca medzi Slovenskou republikou a krajinami, v ktorých majú Slováci postavenie národnostnej menšiny v oblasti školstva, C/ typy a počty slovenských škôl a škôl s vyučovaním slovenského jazyka, D/ počet detí navštevujúcich slovenské školy, resp. hodiny slovenského jazyka, E/ učitelia vyslaní zo Slovenskej republiky do jednotlivých krajín, F/ podpora Slovenskej republiky v oblasti školstva a vzdelávania, G/ problémy, potreby a požiadavky krajanov v oblasti školstva a vzdelávania.

V závere materiálu sú načrtnuté východiská a návrh riešení na podporu vzdelávania v slovenskom jazyku a uchovania jazykovej identity u Slovákov so štatútom národnostnej menšiny žijúcich v okolitých krajinách.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky prijal svojím uznesením informáciu na vedomie.

 

Podklady 

Galéria

Počet zobrazení: 346x