VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2018

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu

č.  2/2017  vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2018

 

 

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

a)    vzdelávanie, veda a výskum,
b)    kultúra,
c)    informácie,
d)    médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2018 podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva i naďalej najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

 

Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

***

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

a)    súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 a s prioritami úradu,

b)    kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,

c)    prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,

d)    predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,

e)    vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a  

        vnútorných predpisoch úradu a poskytovať úradu súčinnosť pri vyúčtovaniach.

.

***

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky – prostredníctvom elektronického online systému TU (1.10.2017). Upozorňujeme Vás, že i na základe Vašich požiadaviek a záverov poslednej Stálej konferencie „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016“, na zjednodušenie dotačných dokumentov z októbra 2016 v Bratislave, sme uskutočnili zmeny v doterajších  dotačných dokumentoch – Žiadosti o poskytnutie dotácie a Zmluve o poskytnutí dotácie, platné už pre toto nové dotačné obdobie. Uvedené dokumenty sú obsiahnuté v nových smerniciach č. 2 a č. 3/2017 z 2. augusta 2017, vyššie zmieňovaných a zverejnených na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách preto nebudú akceptované.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialitu zodpovedného za Vašu krajinu.

***

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných príloh sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2017, pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systémedátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná odborom teritoriálnym a ekonomicko-dotačným a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2018. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom emailu vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Vzhľadom k tomu, že komunikácia ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky (emailom), žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Zároveň je potrebné počas výzvy pravidelne kontrolovať prichádzajúce emaily, či neboli žiadatelia vyzvaní, aby odstránili nedostatky alebo doplnili svoju žiadosť.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ) a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu (Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu) nájdete takisto v prílohách tejto výzvy.

***

Časový harmonogram dotácií 2018:

do 30. 11. 2017 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2017,

do 31. 12. 2017 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva), do 31. 01. 2018 – spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 01. 03. 2018 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,

od 15. 03. 2018 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

***

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2018:

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu (.doc formát)

Príloha č. 2: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Príloha č. 3: Špecifikácia projektu zameraného na vydávanie kníh, časopisov a audiovizuálnej tvorby
Príloha č. 4: Špecifikácia projektu pre školy, vzdelávacie a kultúrne centrá
Príloha č. 5: Špecifikácia projektu pre rekonštrukcie a zmeny stavieb

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2018:

Úrad bude aj v roku 2018 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie, cestovné) a to v rámci dotačnej oblasti Kultúra.

Zoznam podujatí:

  • Palárikova Raková (51. ročník), termín: apríl, Čadca a obec Raková, hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková,
  • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko  (26. ročník), termín: jún, Nové Zámky, organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, ZŠ na Nábrežnej. ul. v Nových Zámkoch a ÚSŽZ,
  • Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, termín: 5. júl, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ,
  • Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v rámci 53. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (45. ročník Krajanskej nedele, 5. ročník Krajanského dvora), termín: júl, Detva, hlavní organizátori: Mesto Detva, ÚSŽZ,
  • Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (22. ročník), termín: júl, Dulovce, hlavní organizátori: Obec Dulovce a Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach,
  • Stála konferencia „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018“, termín: október 2018, hlavný organizátor: ÚSŽZ

 

 

 

Bratislava 1. októbra 2017

 

 

JUDr. Ján Varšo, CSc., v. r.

  predseda

Počet zobrazení: 4457x