Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
a
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 
 
vyhlasujú 19. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.
Tento ročník sa bude niesť v znamení 1150. výročia úmrtia kniežaťa Pribinu, 150. výročia Memoranda slovenského národa, 130. výročia založenia časopisu Slovenské pohľady a v znamení viacerých významných výročí literárnych tvorcov a osobností v dejinách slovenského národa. V roku 2011 uplynie 220 rokov od narodenia a 140 rokov od úmrtia Jána Chalupku, 155 rokov od úmrtia Ľudovíta Štúra, 190 rokov od narodenia Janka Matúšku, 130 rokov od úmrtia Jána Bottu, 95 rokov od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, 90 rokov od úmrtia Pavla Orságha Hviezdoslava, 60 rokov od úmrtia Ľudmily Podjavorinskej a 110 rokov od narodenia Ľuda Ondrejova.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom spolkov, organizácií a škôl Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách. V troch kategóriách sa posudzujú práce žiakov zo škôl na Slovensku takto: v 1. kategórii sa posudzujú práce žiakov 1. stupňa ZŠ, v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií a v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl. Do všetkých troch kategórií budú zaradené aj práce žiakov špeciálnych škôl. V 4. kategórii sa posudzujú práce žiakov zo zahraničia.

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy. Školy posielajú prihlášky a práce iba elektronickou poštou na adresu slovencina@culture.gov.sk.

Podmienkou na prijatie prihlášky a práce je dodržanie týchto pravidiel:
  1. Do predmetu mejlu treba uviesť heslo podľa príslušnej kategórie. Heslo pri zasielaní práce zaradenej do 1. kategórie bude kat.1, do 2. kategórie kat.2, do 3. kategórie kat.3 a do 4. kategórie kat.4. Heslo sa uvedie malými písmenami bez medzier.
  2. Prílohy mejlu treba jednotne označiť najprv kategóriou, potom priezviskom žiaka a nakoniec slovom práca, resp. prihláška. Medzi jednotlivé údaje v názve prílohy je potrebné vložiť podčiarkovník bez medzier. Napríklad: kat.1_Kováčová_ prihláška a kat.1_Kováčová_ práca.
  3. Každá práca musí byť odoslaná spolu s prihláškou osobitným mejlom.
  4. Prihlášku aj prácu prosíme zasielať z mejlovej adresy školy vo formáte .rtf.
  5. (Vzor mejlovej správy prikladáme v prílohe).
  6. Výtvarno-slohové práce sa zasielajú poštou na adresu Štátneho pedagogického ústavu, Pluhová 8, 830 00 Bratislava. Obálku označte názvom súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži ani v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nebudú hodnotiť v celoštátnom kole súťaže.

Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať do 31. januára 2011 (Slováci žijúci v zahraničí do 28. februára 2011).

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži v Štátnom pedagogickom ústave (mejl: marta.mancova@statpedu.sk, tel. číslo: 02/49276307) a formulár prihlášky na internetovej adrese www.statpedu.sk.

Odborné poroty určia v jednotlivých kategóriách kandidátov na hlavné ceny, na ceny poroty a na čestné uznania. Môžu udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov
19. ročníka súťaže bude 8. júna 2011 v Nových Zámkoch pri príležitosti Cyrilo-metodských dní slovenského písomníctva a kultúry.

Za vyhlasovateľov súťaže Ing. Katarína Kalašová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu

Prihláška do súťaže

vzor

Počet zobrazení: 2480x