Program

Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006
Stála konferencia delegovaných zástupcov krajanských spolkov a organizácií sa bude konať v Bratislave v dňoch 12. - 13. mája 2006.

Jej hlavným poslaním bude vytvorenie priestoru pre formulovanie problémov, potrieb a záujmov jednotlivých komunít v roku 2007 v oblasti kultúrno-spoločenskej, výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej, mediálnej a informačnej, náboženského života a zefektívnenia vzájomnej komunikácie a spolupráce.
Závery konferencie budú využité pri systémovom návrhu štátnej politiky vlády Slovenskej republiky a príprave programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2007. Program bude predložený na rokovanie vlády SR a v septembri 2006 na rokovanie Národnej rady SR.

PROGRAM

12. mája 2006  
08.00 - 09.00 P r e z e n t á c i a
09.00 - 10.45 Z a č i a t o k konferencie
Otvorenie konferencie
predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Slávnostné príhovory ústavných činiteľov SR
Pozdravy ďalších predstaviteľov SR
10.45 - 11.00 P r e s t á v k a
11.00 - 11.15 Voľba pracovného predsedníctva
11.15 - 13.00 I. Blok
11.15 - 11.30 Otvorenie pracovnej časti rokovania
Úvodné slovo predsedníčky ÚSŽZ k aktuálnym otázkam riešenia problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí po prijatí zákona č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
11.30 - 12.00 D i s k u s i a
12.00 - 13.00 Mimoeurópska skupina (Argentína, Brazília, Uruguaj, Izrael, Japonsko, Kirgizsko, Juhoafrická republika, Nový Zéland, Austrália, Kanada, USA) D i s k u s i a
13.00 - 14.00 O b e d účastníkov konferencie
14.00 - 15.45 II. blok Západoeurópska skupina (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia ) D i s k u s i a
15.45 - 16.00 P r e s t á v k a
16.00 - 18.30 III. blok Skupina strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina) D i s k u s i a
13. mája 2006  
09.00 - 10.30 Rokovanie v troch skupinách - mimoeurópska skupina
- západoeurópska skupina
- skupina strednej a juhovýchodnej Európy
Špecifikovanie priorít za jednotlivé skupiny do pripravovaného vládneho
programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
10.30 - 11.30 P r e s t á v k a Zasadnutie pracovného predsedníctva - príprava záverov stálej konferencie
11.30 - 12.00 Z á v e r y konferencie
12.00 - 13.00 O b e d účastníkov konferencie
14.00 - 14.30 T l a č o v á k o n f e r e n c i a

Počet zobrazení: 1404x