Informácie pre držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo preukazu zahraničného Slováka

hlavná foto
Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V tejto súvislosti vznikajú niektoré otázky, ktoré sa týkajú aj platnosti osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí /ďalej len „osvedčenie“/ a preukazu zahraničného Slováka /ďalej len „preukaz“/, ktorého držiteľmi sú Slováci žijúci v zahraničí.
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „úrad“/ vydáva podľa § 7 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich  v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý je účinný od 1.1.2006,  osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok.
 
Úrad v konaní o vydanie osvedčenia koná v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení so všetkými súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
Podľa § 12 zákona č. 474/2005 Z. z. v znení článku IV. zákona č. 344/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preukaz, ktorý bol vydaný Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, sa považuje za osvedčenie vydané podľa platného zákona.
 
Osvedčenie alebo preukaz stratí platnosť, ak u jeho držiteľa dôjde k zmene údajov o osobnom stave, napríklad k udeleniu štátneho občianstva Slovenskej republiky, k zmene mena alebo priezviska, úmrtiu, k zmene  jeho bezúhonnosti, k zmene  trvalého pobytu.   Platnosť osvedčenia alebo preukazu zaniká aj zo zákona, a to dňom prihlásenia sa k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom povolenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.  Osvedčenie alebo preukaz môže úrad zrušiť svojim rozhodnutím podľa § 9 zákona.
 
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú držiteľmi osvedčenia alebo preukazu, sa zo zákona č. 404/2011 Z. z., sa okrem základných ustanovení tohto zákona upravujúcich  všeobecne pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky (napr. povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny hlásiť na príslušnom policajnom útvare do troch pracovných dní vstup na územie Slovenskej republiky, resp. začiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt - § 111 ods. 2 citovaného zákona), dotýkajú najmä ustanovenia uvedené v § 29 až § 33 citovaného zákona, ktorými sú upravené podmienky na povolenie prechodného pobytu a konanie o povolenie prechodného pobytu.
 
Podľa citovaných ustanovení zákona č. 404/2011 Z. z., týkajúcich sa povoľovania prechodného pobytu v Slovenskej republike, cudzinec k svojej žiadosti o udelenie prechodného pobytu pripojí okrem platného cestovného dokladu a dvoch fotografií, aj doklady, ktoré potvrdzujú:
  • účel pobytu
  • bezúhonnosť
  • finančné zabezpečenie pobytu
  • zabezpečenie ubytovania.
 
Pre  Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú cudzincami a sú držiteľmi platného osvedčenia alebo preukazu, platia podľa citovaného zákona o pobyte cudzincov určité práva a povinnosti, resp. výhody.
 
Výhody Slovákov žijúcich v zahraničí – držiteľov platného osvedčenia alebo preukazu:
 
1. Na preukázanie účelu pobytu v Slovenskej republike je relevantným dokladom platné osvedčenie alebo preukaz. Nie je potrebné predkladať žiadny iný doklad, ktorým iní cudzinci preukazujú dôvod svojho pobytu v Slovenskej republike. Držiteľ osvedčenia alebo preukazu nemusí v prípade zmeny účelu pobytu /štúdium, zamestnanie, podnikanie/ žiadať o zmenu účelu pobytu v Slovenskej  republike.
 
2. Slovák žijúci v zahraničí nemusí preukazovať finančné zabezpečenie pobytu v Slovenskej republike.
 
3. Pokiaľ ide o rozhodovaciu činnosť príslušných policajných útvarov Úradu hraničnej a cudzineckej polície /ďalej len „policajný útvar“/ o žiadosti o udelenie prechodného pobytu v Slovenskej republike cudzincovi, policajný útvar rozhoduje do 90 dní, s možnosťou predĺženia tejto lehoty vo zvlášť zložitých prípadoch najviac o 30 dní. O žiadosti držiteľa osvedčenia alebo preukazu policajný útvar rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami ustanovenými v zákone.
 
Poznámka:
Zákonom č. 404/2011 Z. z. sa nezrušilo právo cudzincov na prechodný pobyt cudzincov v Slovenskej republike. Právo na podanie žiadosti na povolenie prechodného, alebo aj iného pobytu, má každý cudzinec. O jeho žiadosti rozhoduje ako kompetentný úrad príslušný policajný útvar. Oproti predchádzajúcej právnej úprave bolo potrebné v tomto smere spresniť kompetenciu príslušných  úradov. V zásade, aj pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 404/2011 Z. z., všetci cudzinci, vrátane držiteľov osvedčenia alebo preukazu, mali povinnosť prihlásiť sa na prechodný pobyt v Slovenskej republike na príslušnom policajnom útvare a neformálne podávať žiadosť, ako aj oznámenie o zmenách, ako je vyššie uvedené. Mnohí držitelia osvedčenia alebo preukazu však túto povinnosť neplnili a zdržiavali sa na území Slovenskej republiky bez prihlásenia, bez oznámenia zmien údajov o svojom osobnom stave alebo adresy.
 
  
Odporúčanie úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
pre Slovákov žijúcich v zahraničí – držiteľov platného osvedčenia alebo preukazu
 
Vzhľadom na zvýšené množstvo žiadostí o vydanie osvedčenia z dôvodu straty, zmeny údajov o osobnom stave alebo zmeny adresy držiteľov osvedčenia alebo preukazu, odporúčame skontrolovať si platnosť vydaného dokladu a v prípade potreby včas požiadať o vydanie nového dokladu ( podľa príslušných ustanovení zákona č. 474/2005 Z. z.). Zmenou údaju o osobnom stave je zmena mena alebo priezviska, ale aj zmena v uvádzaní svojho mena alebo priezviska podľa platného cestovného pasu, pretože osvedčenie alebo preukaz platí na území Slovenskej republiky spolu s platným cestovným dokladom alebo dokladom totožnosti.
  
Ak maloleté dieťa, zapísané v osvedčení alebo v preukaze svojho rodiča, nadobudne plnoletosť a chce mať postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a nechce mať na území Slovenskej republiky povolený pobyt ako blízky príbuzný  (ide o iný spôsob povolenia pobytu v Slovenskej republike podľa zákona č. 404/2011 Z. z.), musí včas požiadať o vydanie osvedčenia podaním kompletnej žiadosti podľa príslušných ustanovení zákona  č. 474/2005 Z. z.
 
 
Ďalšie aktuálne informácie
 
Úrad aj v súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Úradom hraničnej a cudzineckej polície, a to v rámci pripravovanej novelizácie zákona                   č. 404/2011 Z. z. Zároveň pripravuje komplexnú informáciu k niektorým relevantným otázkam povoľovacieho konania prechodného pobytu cudzincov v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na držiteľov osvedčenia alebo preukazu, čo prispeje k ich lepšej informovanosti. Táto informácia bude následne uverejnená na webovej stránke úradu.
 
Úrad naďalej rokuje so zainteresovanými subjektmi (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad hraničnej a cudzineckej polície), a to v záujme Slovákov žijúcich v zahraničí, aj o ďalších dvoch záležitostiach:
  1. Pokiaľ ide o zdravotné poistenie a možnosti pre držiteľov osvedčenia alebo  preukazu s povoleným prechodným pobytom, v súčasnosti sa vyššie uvedené osoby môžu zdravotne poistiť len v komerčnej poisťovni.
  2. Pokiaľ ide o lekársky posudok potvrdzujúci, že osoba netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, ktorý žiada príslušný policajný útvar po povolení pobytu v Slovenskej republike - požadovaním tohto dokladu plní Slovenská republika príslušné smernice Európskej únie. Úrad už požiadal o spresnenie údajov o vydávaní uvedeného lekárskeho posudku, najmä o zoznam alebo informáciu o zariadeniach a lekároch, ktorí sú oprávnení vydávať tento posudok. Príslušné informácie budú uverejnené na webovej stránke úradu.
 
Rovnako úrad v súčasnosti rokuje aj o možnostiach týkajúcich sa predkladania dokladu o bezúhonnosti k žiadosti o povolenie prechodného pobytu. 
 
 
 

Počet zobrazení: 2272x