Dotácie 2014

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu č. 21/2013

vyhlasuje
   
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2014

Vážení krajania,

            štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí, ako súčasť štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2014 zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu bude najmä podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre komunikáciu a spoluprácu medzi úradom a krajanmi, ako aj medzi krajanmi po celom svete tak, aby táto spolupráca bola efektívnejšia než doteraz. Úrad bude viac podporovať zvyšovanie úrovne vzdelávania detí a mládeže. Všeobecne budú preferované projekty s dlhodobejším účinkom.

Zásadnou zmenou dotačného systému ÚSŽZ oproti roku 2013 je zmena časového harmonogramu.

Časový harmonogram dotácií 2014:
30. NOVEMBER 2013
: POSLEDNÝ DEŇ na odoslanie elektronickej aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie v r. 2014
marec 2014:  uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií

 

Ako podať elektronickú žiadosť o dotáciu ÚSŽZ v roku 2014 ?

 1. Žiadosť o dotáciu v roku 2014 treba podať najprv elektronicky, a to TU.
 2. V elektronickej žiadosti je potrebné vyplniť všetky požadované údaje, vrátane celkovej požadovanej výšky dotácie, ako aj požadované účelové položky. Žiadateľ sám vyberá oblasť štátnej podpory, v ktorej žiada o dotáciu. Po správnom a úplnom vyplnení elektronickej žiadosti a jej potvrdení z Vašej e-mailovej adresy, ÚSŽZ Vám elektronickou poštou zašle „Oznámenie o pridelení čísla elektronickej žiadosti o poskytnutie dotácie“.
 3. Podľa toho, v ktorej oblasti štátnej podpory žiadate o dotáciu, ÚSŽZ Vás upozorní, aké sú osobitné náležitosti Vašej žiadosti, t.j. ktoré prílohy z metodickému pokynu je podľa potreby treba pripojiť k žiadosti.
 4. POZOR! ÚSŽZ nebude priebežne vyzývať žiadateľov na zaslanie príloh. Žiadosť musí obsahovať všetky všeobecné náležitosti, osobitné náležitosti a prílohy (podľa článku 6 dotačnej smernice), a to v písomnej aj elektronickej podobe.
 5. Formuláre všetkých potrebných príloh si najprv uložte vo svojom počítači a vyplňte použitím textového editora WORD a vhodne pomenujte. Vašim vyplneným dokumentom musí ostať prípona .doc alebo .docx. 
 6. Elektronické verzie všetkých dokumentov vložte do elektronického dotačného systému a súčasne ich vytlačte a pošlite poštou, a to najneskôr dňa 30.11.2013. Písomné dokumenty musia byť podpísané žiadateľom a prípadne aj opečiatkované.
 7. V prípade, že ÚSŽZ zistí nedostatky v žiadosti, zašle žiadateľovi výzvu na ich odstránenie až po uplynutí lehoty na podávanie žiadostí, t.j. až po 30.11.2013. Všetky zistené nedostatky musia byť odstránené do 15 kalendárnych dní odvtedy, keď Vám úrad zašle výzvu na ich odstránenie.

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2014:
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu 
Smernica о poskytovaní dotácií  
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií na rok 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zoznam príloh Smernice
Zoznam príloh Metodického pokynu
Dodatok k Smernici o poskytnutí dotácie
 

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2014:
            ÚSŽZ bude aj v roku 2014 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať o úhradu s tým spojených výdavkov formou dotácie. Zoznam podujatí:

 • Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014
 • Krajanská nedeľa (v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve)
 • Dolnozemský dvor (v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve)
 • Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Palárikova Raková
 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
 • Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach
 • Letná škola žurnalistiky

 

 Žiadosti o dotácie na rok 2014 - spolu so všetkými prílohami, ktoré ste už zaslali v elektronickej forme - zašlite do 30. novembra 2013 aj poštou na adresu:


                  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
                  Radlinského 13
                  817 80 Bratislava 15
                  Slovenská republika

 

 

V Bratislave dňa 2.10.2013

 

           RNDr. Igor Furdík

                  predseda

Počet zobrazení: 6498x