Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

hlavná foto

V kontexte platnej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 ÚSŽZ organizuje Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí jedenkrát za dva roky. Hlavným cieľom Stálej konferencie 2014 bude diskusia o problematike prístupu štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám.

 

 

STÁLA KONFERENCIA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2014

30. - 31. október 2014
Bratislava

 

Tematický okruh a oblasť zamerania Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014:
 

Prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám.

Postavenie slovenských národnostných menšín a krajanských komunít v štátoch ich pobytu – podmienky, súvislosti, perspektívy.

Prístup k podpore a uchovávaniu národnej identity, jazykovej a kultúrnej integrácii slovenských národnostných menšín a krajanských komunít zo strany štátov ich pobytu – legislatívne, politické a spoločenské podmienky.

 

Rokovanie bude organizované formou plenárnych zasadnutí vo viacerých častiach a podľa potreby i sekcií. Podmienkou účasti na Stálej konferencii 2014 je zaslanie príspevku, jeho obsah a zameranie v rozsahu do 5 normostrán (textový editor: Word, typ písma: Times News Roman – veľkosť 12), do 30. septembra 2014.

Štruktúra príspevkov sa predpokladá v členení:

  • praktické skúsenosti v danej oblasti,
  • zhodnotenie,
  • odporúčanie, námety, možnosti.

 

Prihlášky s príspevkami posielajte na adresu:

konferencia@uszz.gov.sk

 

Účastníkov Stálej konferencie 2014 pozve ÚSŽZ na základe zaslaných príspevkov s cieľom pokryť obsahom a úrovňou vymedzenú oblasť programu a tematiky konferencie pri zachovaní proporcie teritoriálneho zastúpenia účastníkov.

Pozvaným účastníkom Stálej konferencie 2014 ÚSŽZ hradí ubytovanie (29., 30. a 31. októbra) a stravu.  

 

NÁVRATKA NA STIAHNUTIE

 

 

                                                                                                                             Igor  Furdík
                                                                                                                         predseda ÚSŽZ

Počet zobrazení: 2357x