Podmienky pre vydanie nového osvedčenia z dôvodu straty, zničenia alebo poškodenia vydaného osvedčenia, alebo z dôvodu zmeny údajov uvedených vo vydanom osvedčení (napr. zmena mena pri sobáši, po rozvode a pod.)

1. Žiadosť podáva žiadateľ (držiteľ)  na úradnom tlačive, ktoré je dostupné TU, alebo ktoré si žiadateľ osobne vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na ZÚ SR. Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva žiadateľ na ÚSŽZ, Palisády 29/A, 817 80  Bratislava 15, alebo na ZÚ SR v štáte pobytu žiadateľa (§ 7 ods. 6 zákona).

2. Dve farebné fotografie žiadateľa (držiteľa) s rozmermi 3,5 x 4,5 cm. (Fotografie vyhotovené vo fotoautomatoch ÚSŽZ neprijíma.)

3. Fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti žiadateľa (držiteľa) s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a s uvedením jeho platnosti s cieľom overiť správnosť osobných údajov žiadateľa uvedených v žiadosti.

4. Doklady preukazujúce dôvod opakovaného vydania osvedčenia žiadateľovi (držiteľovi) s pripojením príslušných úradných dokladov preukazujúcich túto skutočnosť (napr. doklad o hlásení straty alebo odcudzenia vydaný príslušným policajným úradom, doklady o zmene údajov o žiadateľovi, doklad o osobnom stave: sobášny list a pod.).

5. Doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa (držiteľa):

výpis z registra trestov, alebo obdobné potvrdenie ako je výpis z registra trestov Slovenskej republiky vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt (tretí štát mimo Slovenskej republiky a domovského štátu žiadateľa), nie staršie ako 3 mesiace. Potvrdenie vyhotovené v cudzom jazyku musí byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Poznámka: Doklady priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokladoch). Doklady vydané v zahraničí musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokladu do slovenského jazyka alebo jeho iným úradným osvedčením). V prípade, ak sú doklady vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

V prípade, že ÚSŽZ potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie doklady, vyzve ho na doplnenie spisu. ÚSŽZ môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

 

Počet zobrazení: 1886x