Správne poplatky

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 265 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou uvedeného zákona, sa úhrada správneho poplatku preukazuje úradu „potvrdením pre evidenciu poplatku“ (tzv. e-kolok), ktorý je možné zakúpiť výlučne v pobočkách Slovenskej pošty.

  1. žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí: 10 eur
  2. vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie: 20 eur
  3. vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov: 10 eur

Výška správnych poplatkov je pre všetky ZÚ SR a pre ÚSŽZ rovnaká.
Správny poplatok sa žiadateľovi nevracia, a to ani v prípade zastavenia konania o vydaní osvedčenia.
Pri podaní žiadosti na ÚSŽZ sa správny poplatok hradí vo forme kolkov v príslušnej hodnote. ÚSŽZ kolky nepredáva.

(V blízkosti sídla ÚSŽZ predávajú kolky pobočky Slovenskej pošty uvedenej na mapke nižšie.)

USZZ a posty v okoli

Počet zobrazení: 2274x