Aktuality ÚSŽZ

Podujatia v organizátorskej gescii úradu v roku 2017

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj v roku 2017 vytvára priestor
a finančne podporuje vzdelávacie, kultúrne a spoločenské podujatia s účasťou našich krajanov organizovaných na Slovensku. Tieto aktivity sa stali súčasťou tohtoročného kalendára akcií ÚSŽZ zdôrazňujúcich v tematickom a obsahovom zámere a zajedno aj v myšlienkovo-intelektuálnom posolstve upevňovanie národného povedomia, šírenie a popularizáciu slovenského jazyka, zachovávanie a potvrdzovanie kultúrneho dedičstva, ako aj rozvíjanie spoločného duchovného bohatstva nášho národa. Zároveň tieto podujatia akcentujú dôležitosť mnohorakosti slovensko-slovenského dialógu, najmä však priamu prítomnosť krajanov v zážitkovosti ich pobytov na Slovensku.

V súvislosti s hlavnými podujatiami ÚSŽZ, na ktoré sú v roku 2017 pozývaní naši krajania na Slovensko, v sekcii Aktuality ÚSŽZ prinášame informácie o termínoch a prípravách týchto podujatí, podľa možností aj pokyny pre krajanov, ktorí sa na týchto aktivitách zúčastňujú. Snahou úradu je informácie priebežne dopĺňať a aktualizovať, pričom vítanou je aj spoluúčasť krajanov na obsahovej profilácii tohto informačno-tematického servisu.
 


50. ročník Palárikovej Rakovej - národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby v dňoch 24. - 30. apríla 2017.

V dňoch 24.-30. apríla 2017 pozývalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Obec Raková  a Mesto Čadca na jubilejný 50. ročník Palárikovej Rakovej. Tradičná významná kultúrna udalosť v živote regiónu i celého Slovenska sa aj v tomto roku uskutočnila so spolu organizátorskou účasťou  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Palárikova Raková je najstaršou celoštátnou tematickou súťažnou prehliadkou ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej  dramatickej tvorby, pričom jej každoročným účastníkom je aj krajanský ochotnícky súbor, spravidla s nomináciou víťaza festivalu DIDA v srbskej Pivnici. Na tohtoročnej prehliadke Palárikovej Rakovej vystúpilo v rámci pohostinného predstavenia vo štvrtok 27. apríla Ochotnícke divadlo Janka Čemana s hrou Samuela Gašpereca  DIEVČA, KTORÉ PÍSALO.

Poslaním prehliadky Palárikova Raková je podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, dramatizácií pôvodných prozaických textov, ako aj písaniu nových pôvodných dramatických diel.  Prostredníctvom vystúpení divadelných amatérskych súborov v rámci Palárikovej Rakovej pestovať národné povedomie, lásku k rodnému jazyku a úctu ku klasickým i súčasným   dielam slovenských autorov.

V rámci vzdelávacieho programu prehliadky sa v čase Palárikovej Rakovej organizujú tvorivé divadelné dielne a odborné semináre s cieľom  zvyšovať umeleckú úroveň ochotníckeho divadla. Z dôvodu obohatenia dramaturgie a programovej skladby prehliadky organizátori každoročne zabezpečujú aj pohostinné predstavenia ďalších divadelných amatérskych a profesionálnych kolektívov a účasť krajanského divadelného amatérskeho súboru – víťaza festivalu DIDA Pivnica (Srbsko), príp. ďalších krajanských súborov podľa možností.

V rámci sprievodného programu prehliadky sa pravidelne realizujú výstavy venované spomienke na Jána Palárika - s tematikou festivalu a divadla (ochotníckeho i profesionálneho), ako aj výstavy prezentujúce tvorbu kysuckých umelcov. V rámci divadelných dní sa pravidelne uvádzajú aj predstavenia pre  deti a mládež  v mestách a obciach regiónu Kysúc s cieľom pestovať v mladom  divákovi  potrebu  prijímania a rozvíjania  duchovných umeleckých hodnôt.25. ročník celoštátnej literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl s medzinárodnou účasťou  Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko:  vyhlásenie výsledkov 2. júna 2017 v Nových Zámkoch.

Už viac ako 20 rokov vrcholí v júni slávnostným vyhlásením najlepších autorov literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. V súťaži sa od roku 2006 pod spolu organizátorským vkladom ÚSŽZ prezentujú aj žiaci z prostredia slovenských národnostných
menšín (Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina), teší aj účasť krajanskej omladiny z krajín západnej Európy, USA a Kanady. 

Od roku 2014 sa ÚSŽZ okrem pozvania ocenených žiakov zo slovenského zahraničia do Nových Zámkov – za ich často prvé básnické prvotiny či prozaické poryvy – rozhodol odmeniť ich aj trojdňovým poznávaco-vlastivedným pobytom s cieľom priblížiť im historické pamätihodnosti,  kultúrne cennosti a prírodné krásy vlasti ich predkov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásili koncom októbra 2016 v poradí 25. ročník súťaže.

Jubilejný 25. ročník sa nesie v znamení Roka Jozefa Miloslava Hurbana, v ktorom si pripomenieme 200. výročie narodenia tejto významnej osobnosti slovenského národného obrodenia. Rok 2017 je výnimočný aj 230. výročím prvej kodifikácie slovenského spisovného jazyka Antonom Bernolákom a zameriame sa v ňom aj na ďalšie výročia osobností v dejinách slovenského národa – 305. výročie narodenia a 260. výročie úmrtia Hugolína Gavloviča, 205. výročie narodenia Sama Chalupku, 200. výročie narodenia Andreja Radlinského, 195. výročie narodenia a 125. výročie úmrtia Štefana Marka Daxnera, 180. výročie narodenia Adolfa Petra Zátureckého, 160. výročie narodenia a 75. výročie úmrtia Terézie Vansovej, 150. výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy, 110. výročie narodenia Dobroslava Chrobáka, Jozefa Horáka a Ľuda Zúbka.

Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom škôl, vzdelávacích centier, spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.  Súťažné práce sa posudzujú v štyroch kategóriách: v 1. kategórii sa posudzujú práce žiakov 1. stupňa základných škôl, v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií, v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl, v 4. kategórii práce žiakov zo zahraničia.
Prečo mám rád slovenčinu, pre mám rád Slovensko 2016:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4112/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-2016--ocenene-prace-deti-zo-slovenskeho-zahraniciaXXI. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach v dňoch 30. júna - 1. júla 2017.

V roku 2016 oslávili Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach, neveľkej obci v okrese Komárno s okolo 1 800 obyvateľmi) jubilejnú 20. zvykoslovnú kapitolu. Na organizácii festivalu sa významne podieľal aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je garantom vystúpení krajanských súborov zo zahraničia, predovšetkým zo štátov so slovenskými národnostnými menšinami, aj v tomto roku. 

Južnoslovenské slávnosti, na ktorých sa zúčastňuje každoročne viac ako 200 mladých folkloristov, majú neoceniteľný význam v pestovaní tradícií v prostredí detí a mládeže. Otvárajú nielen priestor na ich umeleckú prezentáciu, ale ich prostredníctvom sa do vedomia priaznivcov ľudovej kultúry prirodzeným spôsobom implementuje vzťah k slovenskosti , k našej kultúre. 

Pozoruhodnou je skutočnosť, že slávnosti v Dulovciach sa tešia stále väčšej obľube v prostredí slovenského ostrovčeka (z 1 800 obyvateľov v obci tvoria Slováci až 96 percent) v okrese s prevahou obyvateľstva maďarskej národnosti . Na druhej strane sú to práve zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte, ktoré zbližujú, kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa v plnej miere prejavuje v Dulovciach aj vďaka organizátorskému úsiliu ÚSŽZ.

Dulovce 2016:

http://www.uszz.sk/sk/dulovce-v-jubilejnom-sate-mladych-folkloristovDeň zahraničných Slovákov - 5. júla 2017 v Bratislave.

Symbolika štátneho sviatku Slovenskej republiky – 5. júl, pamiatka a pripomienka vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda, sa od roku 1994 spája s Pamätným dňom Slovákov žijúcich v zahraničí (prijatý bol zákonom z 20. októbra 1993). ÚSŽZ vzdáva v tento deň hold krajanom aktom úcty – slávnostným stretnutím vyjadrujúcim prináležitosť našej vlasti všetkým Slovákom naprieč piatimi kontinentmi v okolo 50 krajinách sveta. 

Od roku 2000, kedy bol v petržalskom Sade Janka Kráľa 5. júla osadený Slovákmi z Maďarska darovaný 4,5-tonový monument z červeného mramoru z Tardošského lomu, sa práve tento, tzv. základný kameň potenciálneho budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva a všetkých Slovákov ocitnuvších sa a žijúcich mimo územia ich niekdajšej domoviny, stal pútnickým stredobodom slovenského krajanského sveta v Bratislave. Súčasťou pripomienky je okrem prívetov oficiálnych hostí a vedúcich predstaviteľov ÚSŽZ aj kultúrny program s účasťou umelcov zo Slovenska i krajanského sveta. 

Deň zahraničných Slovákov od svojho uzákonenia zaznamenal rôzne formy
pripomienky vrátane Dní zahraničných Slovákov organizovaných štátnymi inštitúciami – predchodcami ÚSŽZ v rôznych regiónoch a mestách Slovenska s účasťou krajanov a krajanských umeleckých telies či slávnostných akadémií spojených s oceňovaním významných krajanov.

V roku 2016 mal Deň zahraničných Slovákov mimoriadne slávnostný rámec - konal sa totiž v znamení 10. výročia vzniku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajania okrem toho, že sa zišli v petržalskom Sade Janka Kráľa, sa po prvý raz prezentovali v rámci Bratislavského kultúrneho leta aj v pútavo koncipovanom kultúrnom programe na Hlavnom námestí. Podobný rámec slávnosti chystá ÚSŽZ pre krajanov, ako aj hostí Dňa zahraničných Slovákov, aj v roku 2017.

Deň zahraničných Slovákov v Bratislave v roku 2016:

http://www.uszz.sk/sk/na-slavnosti-dna-zahranicnych-slovakov-v-sade-janka-krala-zaznel-apel-na-zveladovanie-slovenskosti-a-utuzenie-spolupatricnosti-krajanov-vo-svete

http://www.uszz.sk/sk/zelena-ratolest-pozdravy-slovakov-spoza-hranic-roztlieskali-hlavne-namestie-v-bratislave

http://www.uszz.sk/sk/krajanske-foto-dotyky-vernisaz-na-nadvori-starej-radnice-v-bratislave
 


44. Krajanská nedeľa počas 52. Folklórnych slávností pod Poľanou - 9. júla 2017 v amfiteátri v Detve.

Bolo to v roku 1974, kedy sa na IX. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve po prvý raz v programe s názvom Štepy z vinice predkov prezentovali sólisti , súbory a skupiny folkloristov zahraničných Slovákov. Odvtedy už viac ako štyri desaťročia je Krajanská nedeľa ozdobou vyvrcholenia programu na našej najvýznamnejšej prírodnej folkloristickej scéne. 

ÚSŽZ je od svojho vzniku dôstojným partnerom Mesta Detva, súčasťou homogénnej rodiny organizačného výboru FSPP. Členovia krajanských súborov
prejavujú udržiavaním a rozvíjaním folklórnych tradícií svojich otcov
úprimný vzťah k dedovizni. Ich vystúpenia na FSPP poskytujú ohromný umelecký i emotívny zážitok, pričom obohacujú všetkých zúčastnených – divákov, samotných účinkujúcich i organizátorov. Vďaka tematickej koncepcii Krajanskej nedele, invencii tanečných kreácií, pestrosti krojov, umeleckého výrazu, prekrásnych melódií, čistých hlasov a spontánnosti , sa dostáva FSPP originálnej krajanskej pridanej hodnoty. 

Doteraz vystúpilo v programe Krajanskej nedele viac ako 4-tisíc účinkujúcich – Slovákov žijúcich v zahraničí zo 160 súborov z takmer 20 štátov Európy, Austrálie, Brazílie, Kanady a USA. Zahraniční Slováci prinášajú domácemu publiku nevšedné umelecké zážitky a ľudský rozmer slovenskosti , za čo si
ich Detva podmaňuje svojou ústretovosťou a pohostinnosťou.

Vlastimil Fabišik (FS Púčik z Brna), dramaturg 44. Krajanskej nedele po mimoriadne pozitívnych skúsenostiach medzi folkloristami z krajanských súborov, najmä však  po ohlasoch publika, z uplynulých ročníkov, keď sa Krajanská nedeľa prezentuje tematickou kompozíciou, v roku 2017 pripravuje 90-minútový folkloristický príbehový celok s témou masiek a maškarád v zvykosloví Slovákov žijúcich v zahraničí.

Krajanská nedeľa 2017:

http://www.uszz.sk/sk/vyzva-pre-krajanske-folklorne-subory-k-ucasti-na-44-krajanskej-nedeli-v-detve-2017

Krajanská nedeľa 2016 :

http://www.uszz.sk/sk/na-43-krajanskej-nedeli-v-detve-tlieskali-nadseni-divaci-programu-s-temou-vystahovalectva-ked-isiel-tatko-do-sveta

Krajanská nedeľa 2015:

http://www.uszz.sk/sk/krajansky-svet-pod-polanou-uszz-pozyva-na-krajansky-dvor-a-krajansku-nedelu--pridte-na-50-folklorne-slavnosti-do-detvy-3770
 


4. Krajanský dvor počas 52. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve: od 7. do 9. júla 2017 v areáli dvora a humna ÚSŽZ a Jarmočnej scény 

ÚSŽZ od roku 2014 pozýva návštevníkov Folklórnych slávností pod Poľanou na Krajanský dvor. Krajania, predstavujúci slovenské národnostné menšiny v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku, v roku 2016 aj Poľsku, pričom po prvý raz sme zaznamenali aj účasť krajanov zo západnej Európ - Francúzska, prezentujú zvykoslovie a pestrosť jedál a remesiel najmä zo štátov juhovýchodnej Európy, ktoré pomenúvame historickým názvom Dolná zem. 

Sprievodné podujatie so scenériou centrálneho humna a piatich štýlových drevených domčekov v ohraničenom prírodnom priestore je orientované na ponuku gurmánskych špecialít a remeselných výrobkov, živú hudbu a ukážky folklóru, ako aj artefakty ľudovej umeleckej tvorivosti. 

Pred viac ako 250 rokmi sa predkovia našich krajanov, hnaní túžbou za lepším, nádejnejším životom sťahovali z Horných Uhier na vtedy nehostinné, i močiarne
priestranstvá juhovýchodnej Európy a Balkánu. Pod ich nezlomnou vôľou, rukami i poľnohospodárskym, často novátorským fortieľom svetového formátu, postupne premenili neobývané a necivilizované územia na úrodné roviny. 

Vytvorením Krajanského dvora, v ktorom od jeho vzniku v blízkosti
areálu amfiteátra v Detve sa stali celkom prirodzene dominantnou hybnou silou - aj z pohľadu remesiel, ľudovej umeleckej tvorby, najmä však z aspektu jedinečnosti chutí, vôní a jedál - Slováci z krajín Dolnej zeme, nadobudla prítomnosť krajanov v Detve, ako aj záujem slovenskej verejnosti a návštevníkov o život a problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí nový rozmer, rešpekt i obdiv. Aj preto, že naši krajania tu s finančnou a organizátorskou
podporou ÚSŽZ približujú tradíciu, kultúrne hodnoty, ako aj svojbytnosť a rozmanitosť všedného koloritu i sviatočného života dolnozemských Slovákov.

Krajanský dvor 2016:

http://www.uszz.sk/sk/atmosfera-krajanskeho-dvora-v-gescii-uszz-nadchla-navstevnikov-51-podpolianskych-folklornych-slavnosti-v-detve

Krajanský dvor 2015:

http://www.uszz.sk/sk/zaplesalo-srdce-zarosili-sa-oci-pribehovo-folklorna-krajanska-nedela-a-zazitkovo-gurmansky-krajansky-dvor-priblizili-posolstva-slovakov-z-dolnej-zemeLetné tábory pre krajanské deti: Slovensko a jeho viaceré prírodné scenérie počas mesiacov júl - august 2017.

V kontexte zveľaďovania slovenského jazyka sa potvrdzuje užitočnosť projektu detských a mládežníckych letných prázdninových táborov organizovaných od roku 2015 ÚSŽZ v spolupráci s partnermi. Zatiaľ čo od strednej a staršej generácie krajanov sa očakáva skôr udržiavanie, prezentovanie a rozvíjanie národných tradícií, zvykov a obyčají v domovských a v materskej krajine, od mladšej a mladej generácii investovanie do kultivovania jej slovenskosti. Tomuto účelu slúžia aj letné krajanské detské a mládežnícke tábory, ktoré sú organizované s dotačnou podporou ÚSŽZ v lokalitách na Slovensku. 

Deti krajanov zo susedných i vzdialenejších štátov majú možnosť v táboroch komunikovať v slovenskom jazyku, nadväzovať priateľstvá a spoznávaním Slovenska posilňovať väzby s materskou krajinou. Letné tábory pre deti a mládež Slovákov žijúcich v zahraničí vo veku 8 až 15 rokov sa uskutočňujú v troch turnusoch v dĺžke dvoch týždňov od začiatku júla do polovice augusta. Sú motiváciou i ocenením práce rodičov, detí a pedagógov škôl a vzdelávacích centier za ich angažovanosť v oblasti vzdelávania v slovenskom jazyku alebo vyučovania žiakov v slovenčine. 

V táboroch majú žiaci možnosť vo vzájomnej komunikácii aj so slovenskými rovesníkmi prehlbovať svoje znalosti zo slovenčiny a v rámci poznávacích exkurzií sa tiež oboznamovať so Slovenskom. Materializujú si tým teoretické znalosti nadobudnuté v školách a vzdelávacích centrách zo slovenčiny a zo slovenskej histórie a kultúry. Je to investícia do budúcnosti slovenskosti v zahraničí, ktorá v prázdninovej atmosfére zohľadňuje prirodzený spôsob používania slovenčiny v slovenskom prostredí spolu s posilňovaním väzieb k materskému Slovensku. Cieľom letných táborov je udržiavať živý kontakt žiakov so svojou materskou krajinou a so slovenským jazykom, aby mladá generácia nezabúdala na svoj pôvod.

V roku 2015 sa troch letných táborov v Martine a Liptovskom Jáne zúčastnilo 145 detí a 14 sprevádzajúcich dospelých osôb. V roku 2016 sa ich počet v Tatranskej Lesnej, Turčianskych Tepliciach a Demänovskej doline navýšil na 209 detí , sprevádzalo ich 15 dospelých osôb. V táboroch aktívne prázdninovali a počas tematických cvičení, hrách a výletov nové kamarátstva nadväzovali deti a žiaci zo slovenských prostredí a komunít z Českej republiky, Francúzska,Chorvátska, Írska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Srbska, Švédska, Talianska, Ukrajiny a USA.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri organizovaní letných detských a mládežníckych táborov spolupracuje so slovenskými inštitúciami, ktoré zabezpečujú logistické a programové služby. V roku 2015 to boli Akadémia vzdelávania v Martine a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, v roku 2016 po prvý raz aj Inštitút vzdelávania Matice slovenskej v Martine.

Na margo letných táborov pre krajanské deti v roku 2016:

http://www.uszz.sk/sk/letne-tabory-deti-krajanov-na-slovensku--uzitocny-vklad-uszz-do-zveladovania-slovenskosti-najmladsich-generacii-slovenskeho-svetaTvorivá škola žurnalistiky:  ATELIÉR FOTOGRAFIE v Banskej Štiavnici v dňoch 8.-16.septembra 2017.

Tvorivá škola žurnalistiky resp. Letná škola žurnalistiky nadviazala od roku 2014 na prerušenú sériu 13 po sebe nasledujúcich projektov (naposledy 2009), pričom im dáva zakaždým novú kvalitu a pre redaktorov krajanských médií významný inšpiratívny a najmä tvorivý rozmer. Sprvu vďaka sprievodnému programu – vzdelávaciemu a poradenskému online kurzu žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií v študijných lekciách uverejňovaných na portáli ÚSŽZ Slovenské zahraničie, od roku 2017 zasa premiérou kurzu mimo Bratislavy.  

Týždňový kurz prednášok, odborných seminárov a žurnalistickej tvorby s praktickými zadaniami a mediálnymi výstupmi je zameraný na zvýšenie kvality práce v médiách krajanov, ako aj prezentáciu trendov modernej žurnalistiky v slovenských médiách. Oživotvorenie "žurškoly" je pre ÚSŽZ v rámci podpory projektov rozvíjajúcich slovenský jazyk, vzdelávanie a kultúru
našich krajanov dôležitým krokom. Sú to totiž médiá, ktoré v rámci informovanosti krajanov, organizácii spolkového krajanského života, obohacujúceho vzdelanostného, kultúrno-duchovného a poznávacieho aspektu, ako aj okysličovania sebavedomia Slovákov žijúcich v zahraničí v kontexte ich vzťahov so Slovenskom, zohrávajú kľúčovú rolu. Týždňový kurz je pre účastníkov aj myšlienkovým a emotívnym impulzom pre zveľaďovanie slovenskosti v prostredí slovenských národnostných menšín a komunít v ich
domovských krajinách.

V poradí 16.  Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ pre redaktorov krajanských médií sa uskutoční po prvý raz mimo Bratislavy. Výber miesta konania – Banská Štiavnica je tematicky i teritoriálne prepojený s obsahom a kľúčovou témou seminára -  zameraný je na fotografiu v printových a internetových médiách, ako aj vizuálnu koncepciu nových médií. Zároveň sa Banská Štiavnica spája aj s miestom rodiska Deža Hoffmanna, jediného oficiálneho fotografa legendárnej skupiny The Beatles, ktorému je Tvorivá škola žurnalistiky 2017 symbolicky venovaná.

Letná škola žurnalistiky 2015:

http://www.uszz.sk/sk/letna-skola-zurnalistiky-redaktorov-krajanskych-medii-v-gescii-uszz-a-s-odbornym-vkladom-kz-fif-uk-vyvrcholila-v-bratislave

http://www.uszz.sk/sk/letna-skola-zurnalistiky-redaktorov-krajanskych-medii-v-bratislave-zdrojom-novych-poznani-pohladov-a-nametov-na-zivot-a-tvorbu-l-stura

Letná škola žurnalistiky 2014:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/856/certifikaty-zurskoly-v-lesku-vyvrcholenia-50-rocnika-studia-academica-slovaca

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/838/slovenski-krajanski-novinari-v-zazitkovom-nadseni-pod-banskostiavnickou-kalvariou

Počet zobrazení: 3841x