1. ZASADNUTIE
Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Nadlak, Rumunsko, 4. 11. 2013

 

Témy zasadnutia

 1. Študijné odbory štipendistov:
  – Súčasný stav a doterajší vývoj
  – Nové tendencie a požiadavky vo funkcii podpory národnej, jazykovej a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí
  – Študijné odbory
  – Jazyková príprava
 2. Vysielanie učiteľov zo Slovenska
  – Súčasný stav, vývoj, zámery
  – Postavenie ÚSŽZ k tejto agende
  – Úzke a širšie chápanie problematiky
  – Väzba na medzištátnu zmluvnú základňu
 3. Iné formy podpory slovenského školstva v zahraničí
  – Semináre, metodické školenia
  – Budovanie metodických centier
  – Príprava učiteľov
  – Lektoráty
  – Stážisti (študenti slovenských pedagogických smerov na slovenských školách v zahraničí)
  – Väzba na medzištátnu zmluvnú základňu
 4. Učebnice, učebné pomôcky
  – Súčasný stav
  – Potreby
  – Trendy
  – Zabezpečenie
 5. Letné školy, školy v prírode a ďalšie mimoškolské aktivity
  – Doterajšie skúsenosti – hodnotenie
  – Návrhy
  – Funkcia vzdelávacia
  – Funkcia budovania kontaktov medzi komunitami z rôznych krajín
  – Možnosti realizácie a zabezpečenia (materiálne a zákonné podmienky, väzba na medzištátnu zmluvnú základňu)
 6. Materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí
  – Skúsenosti
  – Rozdiely, zámery
  – Výsledky doterajšej prípravy

 

Závery zo zasadnutia

Komisia odporúča:

 • rozšíriť štipendované skupiny odborov a v rámci udeľovania štipendií vlády SR akceptovať aj podskupiny odborov lekárske vedy, zubné lekárstvo, farmaceutické vedy a v rámci podskupiny učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy, akceptovať aj aprobácie s cudzím jazykom;
 • pri udeľovaní štipendií uprednostňovať učiteľské odbory, pokiaľ je medzi žiadateľmi o ne záujem;
 • v záujme transparentnosti zverejňovať zoznamy nominantov a náhradníkov jednotlivých krajanských komunít z radov uchádzačov o štipendium vlády SR;
 • prehodnotiť podmienky, za ktorých sú vysielaní učitelia do jednotlivých krajín (so špeciálnym zreteľom na Maďarsko);
 • vysielať aj učiteľky pre materské školy a pri výbere kandidátov prihliadať aj na osvetové kompetencie budúcich vyslaných učiteľov;
 • akceptovať a podporovať aj formu výjazdových kurzov, seminárov a pod. v jednotlivých krajinách, pretože zabezpečujú možnosť účasti vyššieho počtu učiteľov a taktiež preskúmať aj formu víkendových kurzov organizovaných na Slovensku;
 • podporovať aj v budúcnosti projekty na zabezpečenie učebníc, pracovných zošitov, detskej slovníkovej a odbornej literatúry pre školské knižnice, ako aj zabezpečenie moderných učebných pomôcok;

Prítomní zástupcovia jednotlivých krajanských organizácií :

 • vítajú možnosti rozšírenia spolupráce s vysokoškolskými pracoviskami v SR v rozpätí danom špecifickými podmienkami tej-ktorej krajiny, ako aj s rešpektovaním univerzitnej autonómie, predovšetkým s ohľadom na stážové pobyty a pedagogickú prax ich študentov na slovenských národnostných školách;
 • oceňujú doterajšiu spoluprácu s Odborom vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVŠ SR pri zabezpečovaní učebných pomôcok pre národnostné školy, ako aj podporu ÚSŽZ pre takto zamerané projekty;
 • navrhujú zaradiť do štátnej objednávky MŠVVŠ SR určitý počet exemplárov z vybraných titulov učebníc, ktoré budú distribuované tým národnostným školám, ktoré prejavia o ne záujem;
 • oceňujú doterajšie formy spolupráce s MŠVVŠ SR alebo spoločné projekty realizované s finančnou podporou ÚSŽZ v oblasti školstva a vzdelávania (hlavne na Dolnej zemi) a navrhujú pokračovať v ich realizácii;
 • prejavujú záujem o spoluúčasť na projekte Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa v Hronci, prípadne v inej lokalite na Slovensku, s pripomienkou realizácie jednotlivých turnusov počas letných prázdnin, respektíve v súlade s legislatívnymi predpismi platnými v domovskej krajine;
 • navrhujú akceptovať všeobecnejšie formulované žiadosti jednotlivých projektov vzdelávacích aktivít predkladaných ÚSŽZ, nakoľko termín podávania žiadosti na rok 2014 predchádza kalendáru aktivít MŠVVŠ SR;
 • v prípade projektov venovaných deťom a mládeži, hlavne spoločných projektov, navrhujú zohľadniť minimálne náklady potrebné na realizáciu viacdňových podujatí (ubytovanie, strava).