6. ZASADNUTIE
Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Dom slovenskej kultúry, Békešská Čaba, 18. 5. 2018

 

Témy zasadnutia

 1. Prezentácia miestnej slovenskej komunity a pripravované aktivity (300 rokov od príchodu Slovákov do Békešskej Čaby a ďalšie)
 2. Analýza stavu plnenia záverov z minulého zasadnutia komisie
 3. Analýza stavu plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania
 4. Granty podporené ÚSŽZ v r. 2018 a/versus priority jednotlivých komunít
 5. Informácia členov z jednotlivých komunít o aktuálnej situácii v oblasti národnostného vzdelávania a o akútnych potrebách
 6. Učebnice pre školy s vyučovacím jazykom slovenským – aktuálny stav, potreby a možnosti zabezpečenia
 7. Konferencia k otázkam slovenského národnostného školstva a zachovania národného povedomia v krajinách zastúpených v tejto sekcii – potreba jej realizácie a otázka finančného zabezpečenia
 8. Vyslaní učitelia pôsobiaci v jednotlivých štátoch – súčasný stav a potreby na najbližšie obdobie
 9. Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 10. Informácia o dolnozemských cenách

 

Závery zo zasadnutia
Prítomní členovia sekcie:

 • Konštatujú, že závery z 5. zasadnutia Sekcie boli splnené len čiastočne a preto navrhujú ich doriešenie v nasledujúcom období.
 • Podporujú iniciatívu subjektov, ktoré sa zasadzujú za navýšenie finančných prostriedkov grantového systému na podporu činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí.
 • Navrhujú v budúcnosti vo väčšej miere podporovať prioritné projekty zamerané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s prioritami navrhnutými jednotlivými krajinami pre túto oblasť.
 • Žiadajú ÚSŽZ, aby v spolupráci so Sekciou medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR hľadal riešenie otázky finančných prostriedkov na dodávanie učebníc pre ďalšie roky, nakoľko ide o významnú a dlhodobú potrebu našich slovenských škôl v zahraničí.
 • Opätovne žiadajú podporiť organizovanie konferencie k otázkam slovenského národnostného školstva a zachovania národného povedomia v krajinách zastúpených v tejto sekcii a žiadajú ÚSŽZ v spolupráci s MŠVVaŠ SR vyčleniť finančné prostriedky potrebné na jej realizáciu v rámci riadneho kola dotačného systému ÚSŽZ na rok 2019.
 • Odporúčajú MŠVVaŠ SR navýšiť počet vyslaných učiteľov na slovenské národnostné školy v členských krajinách Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu KŠV ÚSŽZ v porovnaní so súčasným stavom.
 • Odporúčajú MŠVVaŠ SR zohľadniť výrazný nárast požiadaviek zo strany slovenských komunít v zahraničí v oblasti vzdelávania v posledných rokoch aj v rozpočte Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR na nasledujúce obdobie.
 • Oceňujú, že MŠVVaŠ SR v spolupráci s ÚSŽZ doplnilo podporované vysokoškolské odbory, na ktoré je možné získať štipendium vlády SR v podskupine učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy o aprobácie s cudzím jazykom v kombinácii s iným humanitným predmetom.
 • Navrhujú, aby sa zasadnutia sekcie uskutočňovali alternatívne – raz na Slovensku a raz výjazdovou formou v niektorej z komunít. V r. 2019 navrhujú zorganizovať zasadnutie na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, v kontexte 100. výročia založenia tejto strednej školy.