Najčastejšie otázky a odpovede o dotáciách


Viac informácií a aktuálne pokyny pre záujemcov o dotáciu ÚSŽZ v roku 2024 nájdete na:
https://www.uszz.sk/vyzva-uszz-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2024/

Kompletné informácie nájdete v Smernici č. 1/2024 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí:
https://www.uszz.sk/vnutorne-predpisy-uszz-k-dotaciam/

Pozrite si ZÁZNAM VIDEOHOVORU ÚSŽZ – Otázky a odpovede o dotáciách zo 7.3.2024

 

V prípade technických otázok týkajúcich sa dotačného informačného systému (DIS), profilov žiadateľa, žiadostí a iných špecifických tém, kontaktujte zamestnancov teritoriálno-dotačného odboru:

 • Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
  – spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
  E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk
 • Ing. Janka TÖMÖL
  – spracovanie dotácií za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
  E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk
 • Mgr. Jana KOPANICOVÁ
  – spracovanie dotácií za Srbsko
  E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

V prípade otázok týkajúcich sa stratégie tvorby projektov, správneho zostavenia krajanskej aktivity a iných strategických aspektov, kontaktujte zamestnancov strategicko-politického odboru:

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA DOTAČNÉHO PROCESU

Vážení žiadatelia,

aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí sa z roka na rok zintenzívňujú, čo sa premieta do neustále sa zvyšujúceho počtu podaných žiadostí o dotáciu. Záujem z vašej strany nás na jednej strane veľmi teší, avšak na druhej strane kladie vysoké nároky na spracovanie a zhodnotenie žiadostí v čo najkratšom časovom intervale.

Z uvedených dôvodov musia pracovníci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ) klásť vysoký dôraz na administratívnu správnosť podávaných žiadostí. Napriek tomu, že pracovníci odboru teritoriálneho a ekonomicko-dotačného (ďalej len TEDO) ponúkajú celoročnú možnosť konzultovať tieto projekty, mnohé žiadosti stále vykazujú spomínané administratívne nedostatky. Kvôli nim, žiaľ, musia byť niektoré projekty vylúčené z procesu posudzovania.

Keďže sa nedostatky často opakujú, na základe skúseností z predchádzajúcich rokov sme pre vás pripravili stručný zoznam najčastejších otázok v snahe tento proces čo najlepšie urýchliť a zefektívniť.

 

Na aké projekty je možné žiadať dotáciu?

Podávať žiadosti o dotáciu je možné na projekty, ktoré sú zamerané na činnosti v nasledujúcich oblastiach:

 1. Vzdelávanie, veda a výskum:
  • 1.1. Vzdelávacie podujatia
  • 1.2. Vydanie učebnice, metodiky, školského časopisu alebo novín a zborníkov
  • 1.3. Výskum a prezentácia výsledkov výskumu
  • 1.4. Podpora slovenského jazyka a štúdia žiakov v slovenskom jazyku
  • 1.5. Zabezpečenie prevádzky a pravidelnej činnosti školy alebo vzdelávacieho centra
 1. Kultúra:
  • 2.1. Ochrana hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí
  • 2.2. Vznik a rozvoj tvorivej činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí vo všetkých odvetviach umenia a kultúry
  • 2.3. Kultúrne podujatia v domovských krajinách, účasť krajanov v programoch prezentácie krajanskej kultúry na Slovensku a v slovenskom zahraničí
  • 2.4. Zvyšovanie povedomia o kultúre Slovákov žijúcich doma a v zahraničí ako integrálnej súčasti slovenskej kultúry
  • 2.5. Podpora tradične prítomných cirkví v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí rozvíjajúcich slovenské národné povedomie
  • 2.6. Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti žiadateľa v oblasti kultúry
 1. Informácie:
  • 3.1. Vydávanie neperiodickej tlače
  • 3.2. Digitalizácia, tvorba webových portálov, online platforiem, počítačových aplikácií a softvérov
  • 3.3. Zvyšovanie povedomia o Slovákoch žijúcich v zahraničí
  • 3.4. Školenia, kurzy a iné informačné aktivity pozitívne vplývajúce na rozvoj a životaschopnosť krajanskej komunity
  • 3.5. Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti v oblasti informácií
 1. Médiá:
  • 4.1. Vydávanie periodickej tlače
  • 4.2. Rozhlasové a televízne vysielanie, podcasty, vlogy
  • 4.3. Podpora spolupráce krajanských médií s médiami na Slovensku
  • 4.4. Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti v oblasti médií
 1. Kúpa, výstavba, prístavba a rekonštrukcia a jej podprogramy: táto oblasť nie je obsiahnutá v tejto výzve.

V aktuálnej výzve nie je možné podávanie žiadosti v oblasti č. 5. Úrad plánuje podporovať takéto projekty, ale zatiaľ nie je stanovené, kedy bude otvorená výzva na predkladanie takýchto žiadostí.

***

V akom časovom termíne je možné podávať žiadosti o dotáciu?

Žiadosti o dotáciu v riadnom kole je možné podávať odo dňa, ktorý je zverejnený vo Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v príslušnom roku na internetovej stránke ÚSŽZ.
Aktuálna výzva na rok 2024 od 26.02.2024 12.00 hod. do 31.03.2024 do 24.00 hod. SEČ:
https://www.uszz.sk/vyzva-uszz-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2024/

***

Akým spôsobom sa podáva žiadosť o dotáciu?

Žiadosť o dotáciu žiadateľ podáva elektronicky (vyplní žiadosť v dotačnom informačnom systéme DIS). Žiadosť nie je potrebné zasielať poštou v listinnej podobe.

***

Prečo nemôžem pridať žiadosť o dotáciu?

V tomto prípade je väčšinou problém ten, že ste si nevyplnili profil žiadateľa alebo ste si ho nezačali aktualizovať do 15. februára. Termín na aktualizáciu profilov bol niekoľkokrát komunikovaný verejne cez webové sídlo úradu, sociálne siete úradu a aj interne cez informačné emaily z dotačného informačného systému.

Ak žiadateľ požiada o dodatočnú kontrolu profilu písomne a uvedie dôvody, prečo ho nedoplnil v stanovenom termíne, úrad jeho dôvody posúdi. Ak sú relevantné a akceptovateľné, tak profil skontrolujeme a umožníme podať žiadosť. Ak sú dôvody nerelevantné, bude mu oznámené, že kontrola jeho profilu je v poradí úloh, a bude vykonaná, až keď príde na rad.

Ak ste si aktualizovali profil v termíne do 15. februára, je možné, že nebol aktualizovaný a doplnený správne, a preto ste nezískali status, ktorý povoľuje vstup na vkladanie žiadostí. Pre zadávanie žiadosti do DIS je potrebné mať konkrétnu oblasť v profile riadne vyplnenú. Kontaktujte svojho teritorialistu za účelom kontroly dodatočne vyplnenej oblasti.

***

Prečo sa mi žiadosť neuložila? Prečo sa mi neuložili prílohy?

Žiadosť je možné uložiť v rozpracovanej verzii až po vyplnení všetkých textových polí. Upozornenie o nevyplnení všetkých povinných polí v žiadosti sa Vám objaví v červenom poli hneď, ako sa pokúsite žiadosť uložiť. Odporúčame najprv v skratke vyplniť všetky textové polia, žiadosť uložiť ako rozpracovanú, následne potom pridať prílohy a opäť žiadosť uložiť ako rozpracovanú. Skontrolujte si, či je žiadosť úplná, a až potom ju odošlite.

***

Podali sme žiadosť cez DIS, ale nedostali sme oznámenie o pridelení čísla.

V týchto prípadoch sa stáva, že žiadatelia nekliknú na tlačidlo Odoslať, čím by žiadosť elektronicky podali.

Teraz je možné v dotačnom informačnom systéme žiadosť predbežne uložiť, takto sa k nej môžete niekoľkokrát vrátiť a doplniť, čo treba, ešte pred oficiálnym podaním žiadosti. Na korektné uloženie žiadosti však potrebujete vyplniť každé políčko, preto Vám odporúčame do častí, kde ešte nemáte naformulovanú odpoveď, uviesť aspoň nejaký znak. Keď máte žiadosť kompletnú, skontrolovanú s doplnenými prílohami, stlačte tlačidlo „Odoslať“. Tým sa Vašej žiadosti pridelí číslo.

***

Čo ak sú niektoré otázky pre môj projekt irelevantné?

Odporúčame uviesť vysvetlenie do kolónky, minimálne slovíčko „irelevantné“ alebo číselnú hodnotu 0. Čím viac informácií o projekte bude k dispozícii pre hodnotiacu komisiu, tým lepšie bude vedieť hodnotiaca komisia projekt posúdiť.

***

Kedy je žiadosť považovaná za kompletnú?

Vtedy, keď bude obsahovať všetky požadované prílohy pre daný podprogram. Vzory žiadostí pre jednotlivé podprogramy sú uvedené v Smernici č. 1/2024.

V prípade otázok alebo nejasností máte možnosť kontaktovať príslušného pracovníka TEDO zodpovedného za vašu krajinu. Kontakty na pracovníkov ÚSŽZ nájdete v úvode tejto stránky.

***

Ako sa dozviem, či žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti? Čo ak bude niečo v žiadosti nesprávne?

Od momentu podania žiadosti o dotáciu sa uskutočňuje oficiálna komunikácia medzi žiadateľom a ÚSŽZ výlučne prostredníctvom elektronických správ v rámci dotačného informačného systému (DIS) – sekcia: „Komunikácia“. Pracovníci TEDO po ukončení elektronickej registrácie všetkých žiadostí kontrolujú administratívnu správnosť a kompletnosť podaných žiadostí. Ak bude niečo chýbať, príslušný pracovník TEDO vám to oznámi správou prostredníctvom DIS a vyzve Vás k doplneniu v rámci niekoľkodňového časového intervalu.

Upozorňujeme Vás, že na komunikáciu medzi vami a ÚSŽZ  slúži výlučne kontaktná mailová adresa, ktorú uvediete v žiadosti. Je taktiež dôležité, aby ste pre istotu vo svojej mailovej schránke priebežne kontrolovali aj priečinok nevyžiadanej pošty (spam).

Ak pracovník ÚSŽZ zistí v žiadosti nedostatky a nezrovnalosti (napr. neúplné údaje, dokumenty, nesprávne súčty v rozpočte a pod.), bude žiadateľ prostredníctvom správy v DIS vyzvaný na ich odstránenie.

Ak žiadateľ neodstráni tieto nedostatky a nezrovnalosti, bude žiadosť o dotáciu automaticky vyradená a zamietnutá v dôsledku administratívnych nedostatkov.

***

Je možné zrušiť žiadosť o dotáciu, ktorú som už odoslal?

Áno, žiadateľ môže svoju žiadosť zrušiť kliknutím na tlačidlo „ZRUŠIŤ ŽIADOSŤ“, ktoré sa nachádza vpravo od názvu danej žiadosti v zozname žiadostí.

***

V prípade, ak sa v projekte prekrývajú oblasti (napr. vzdelávanie a kultúra), kam projekt zaradiť?

Odpoveď je individuálna, odporúčame konzultovať s teritorialistkami. Závisí to od účelu, položiek, atď. Prioritný je obsah projektu, napr. aktivity typu – učiť sa háčkovať, spievať, tancovať a pod. nie sú v našom ponímaní vzdelávacie podujatia, ale kultúrne.

***

Ako zlučovať projekty do jednej žiadosti?

Záleží na projekte a preferencii žiadateľa. Projekty, ktoré majú rovnaký účel a rovnaké položky, sa môžu zlúčiť do jednej žiadosti, pričom do prílohy „Rozpis zlúčených projektov“ je nutné zadať podrobný opis jednotlivých projektov aj s rozpísanými oprávnenými položkami.

Keď si nie ste istí, napíšte nám a my to individuálne posúdime. Či podobné projekty spojíte alebo nie, nebude Váš projekt nijako ohrozený.

Príklad: projekt, kde je spojený výskumný alebo kultúrny pobyt, ktorého výsledkom je zborník, publikácia alebo výstava. Je to projekt, v ktorom je prienik viacerých oblasti. Oblasť zadávania žiadosti si zvolíte podľa nosného projektu a hlavnej aktivity. Pridružené aktivity môžu a nemusia byť súčasťou nosnej aktivity. V prípade, ak je pridružená aktivita jej súčasťou a nadväzuje, môžete ju zahrnúť do jednej žiadosti. Dôležité je pridať prílohy aj k „podprojektom“ ktoré sú uvedené v prílohe.

Projekty je možné tvoriť troma spôsobmi:
1. Prvým je strategické ponímanie, kde sa strategicky vypracuje projekt, jeho prínos, ale konkrétne činnosti sú iba jeho fázami. Pri strategických projektoch určiť čo najpresnejší odhad cien napríklad podľa minulých rokov.

2. Rovnaký projekt je možné rozčleniť aj na podprojekty, ktoré budú rozpracované v prílohe žiadosti. Príklad: semináre, školenia, workshopy, dielne a podobne, kde je aktivita rovnaká. Odlišnosť je v mieste konania alebo napríklad v cieľovej skupine. Napríklad, ak sa vykonávajú rovnaké aktivity pre iný typ cieľovej skupiny alebo na inom mieste, môžu mať iný prínos, inú dôležitosť a inú úspešnosť. V tomto prípade je nevyhnutné rozlíšiť aj vyhodnotenie na jednotlivé aktivity.

3. Tretím spôsobom je žiadať na každú aktivitu zvlášť. Tu odporúčame zvážiť tento prístup vzhľadom na administratívnu náročnosť spracovania samostatných žiadostí. Tento typ odporúčame využívať v prípade individuálnej výnimočnosti niektorej z aktivít alebo výnimočnosti prínosu konkrétnej aktivity.

***

Ako vypracujem rozpočet, ak mám v prílohe niekoľko projektov?

Rozpočet k žiadosti si vypracujte kumulovane za všetky čiastkové rozpočty jednotlivých projektov vyplnených v prílohe.

***

Vzorová príloha – Máme tam zaradiť všetky naše projekty, alebo iba projekty z jednej oblasti?

Vzorovú prílohu treba vyplniť iba v prípade, že ste v jednej žiadosti zlúčili viacero projektov. Ak sa projekty týkajú podobného charakteru alebo sú v rámci jedného podprogramu v príslušnej oblasti.

Napr. počas roka chcete urobiť školenie pre učiteľov. V marci ho urobíte pre jednu školu, v máji pre druhú a v auguste pre tretiu školu. Školenia sú totožné alebo veľmi podobné, zamerané na zvyšovanie kvalifikácie učiteľov slovenčiny (rovnaký účel) , oprávnené položky máte vždy rovnaké tak to dáte do jednej žiadosti. Potom vyplníte tri vzorové prílohy (v tomto konkrétnom prípade, počet príloh bude totožný s počtom projektov v jednej žiadosti) a v každej podrobnejšie opíšete jednotlivé školenie.

***

Ak chcem podať žiadosť na zakúpenie technického vybavenia, musím naň podať žiadosť zvlášť?

Nákup technického vybavenie sa presunul do podprogramu „Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti“. Tento podprogram nájdete vo všetkých 4 oblastiach. V prípade, že si plánujete podať žiadosť o nákup technického vybavenia (napr. mikrofónov na podujatie, tlačiarne, reproduktorov), zadajte si žiadosť v podprograme „Zabezpečenie podmienok na výkon pravidelnej činnosti“. V rámci jednej žiadosti môžete žiadať o nákup viacerých druhov technického vybavenia. Technické vybavenie ostáva spolku v majetku, nie je to jednorazový nákup, preto to patrí do zabezpečenia prevádzky, a nie do podujatí.

***

Jeden z projektov sa má zrealizovať v druhej polovici apríla. Má význam, aby sme písali takýto projekt? Uznávate aj výdavky pred podpisovaním zmluvy?

Áno, je to možné. Prípad, kedy dostanete dotáciu po uskutočnení projektu a teda zaplatení výdavkov sa nazýva refundácia. Dôležité je dodržať podmienky, ktoré sa nachádzajú v Smernici o poskytovaní dotácií – t. j. refundovať, inak povedané preplatiť, si môže prijímateľ dotácie platby za schválené oprávnené účelové položky, ktoré boli uskutočnené od začiatku kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Oprávnené účelové položky sa budú nachádzať v zmluve. Pre podrobné informácie alebo špecifické otázky v spojitosti s refundáciou kontaktujte svojho teritorialistu.

***

Maximálna suma bežného výdavku (do 1700 eur) platí pre všetky bežné výdavky spolu alebo pre 1 kus?

Ak jeden kus stojí menej ako 1 700 eur ide o bežný výdavok; ak kúpite 10 kusov a každý bude stáť 1 699 eur (spolu je to teda 16 990 eur), stále je to bežný výdavok – lebo sa počíta cena za jeden kus. Ak jeden kus stojí 1 700 eur a viac, ide o kapitálový výdavok.

***

Aké percento z platu učiteľom môže byť hradené z dotácie z položky „Odborné služby – Iné“? Je prípustné, aby sme napríklad uhradili 30% z dotácií od ÚSŽZ, 30% z iných dotácií alebo sponzorských darov a 40% zo školného hradeného rodičmi?

V prípade, že plánujete v žiadosti o dotáciu žiadať aj o položku odborné služby iné, je potrebné riadiť sa týmito pravidlami:

 • Dotáciu nie je možné použiť na úhradu miezd, náhrady miezd či iných foriem príjmov, obdobných pracovných vzťahov, služobných pomerov, príjmov plynúcich z dohôd mimo pracovného pomeru. Mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Dotáciu nemôžete použiť na spolufinancovanie platov svojich zamestnancov.
 • V prípade ak pre Vás učitelia vykonávajú odbornú službu v rámci projektu, na ktorý Vám bude dotácia udelená je nutné aby ste s nimi uzatvorili inominátne zmluvy – zmluva o poskytnutí služieb, zmluva o dielo, zmluva o autorskom honorári, príkazná zmluva. Táto zmluva bude uzavretá na konkrétnu odbornú službu, ktorú ste v žiadosti definovali ( napr. na výučbu detí) a na ktorú Vám bola dotácia poskytnutá.
 • Oprávnené výdavky uvedené v zmluve si môže prijímateľ v čerpaní rozložiť podľa reálnej potreby. Ak Vám bola dotácia schválená vo výške 2000 € napr. na položky odborné služby -iné, nákup materiálov, dopravu môžete celú dotáciou použiť napr iba na odborné služby – iné a dopravu. To znamená, že sumu, ktorá bude uvedená v zmluve (ktorej predmetom je poskytnutie odbornej služby) uzavretá s učiteľom môžete uhradiť v plnej výške. V prípade nesúladu so žiadosťou odporúčame konzultáciu s príslušným teritorialistom.

***

Ako požiadať o preplatenie ubytovania a stravy, keď máme vypočítanú konečnú cenu – cenovú ponuku od poskytovateľa spolu – t. j. ubytovanie aj strava v jednom zvýhodnenom balíku?

V žiadosti si zaškrtnite obe položky – aj stravu, aj ubytovanie – a sumu z cenovej ponuky podľa uváženia rozdeľte medzi tieto položky. Do príloh pridajte cenovú ponuku so sumou za tento zvýhodnený balík. Pri vyúčtovaní je potrebné doručiť účtovný doklad faktúru, kde bude vyčíslená suma suma za stravu a suma za ubytovanie. Je vhodné si toto dohodnúť s poskytovateľom ubytovania a stravovania. K faktúre nezabudnite priložiť objednávku alebo cenovú ponuku, na základe, ktorej ste si službu objednávali. Samozrejmosťou je aj menný zoznam. Upozorňujeme, že v rámci ubytovania nie je možné čerpať dotáciu na stravovanie v prípade ak oň žiadateľ nežiadal a položka nebola vo forme zmluvy podporená. A to ani v prípade ak je stravovanie súčasťou ubytovania.

***

Môžem si zahrnúť bankové a poštové poplatky, ak nie sú oprávnenými položkami v danom podprograme?

Bankové poplatky sú relevantným výdavkom vo všetkých programoch a podprogramoch. Je potrebné o ne požiadať v rámci položky Iné, kde v poznámke špecifikujte, že ide o bankové poplatky.

Relevantným bankovým poplatkom je:

 • bankový poplatok za uskutočnenie transakcie, ktorá priamo súvisí s platbami za oprávnené položky uvedené v dotačnej zmluve.
 • bankový poplatok za prevod dotácie z devízového účtu v mene EUR na bankový účet v miestnej mene (hlavne v RS)
 • vo výnimočných prípadoch je to bankový poplatok za vedenie účtu, ak bol daný bankový účet zriadený výlučne na účely čerpania dotácie

Poštové poplatky: v prípade, že v danom podprograme nie je možnosť zvoliť si položku „poštové a kuriérske služby“, tak je potrebné zvoliť si položku „Iné“, v poznámke uviesť, že potrebujete poštovné poplatky a rovnako uviesť sumu poštovných poplatkov.

***

Pod akou kategóriou Kultúry a pod akými účelovými položkami máme požiadať o dotáciu na nákup krojov?

Nákup krojového vybavenia sa nachádza v oblasti Kultúra podprogram 2.6. Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti žiadateľa v oblasti kultúry. Oprávnená položka – nákup krojového vybavenia

***

Aké úkony sú potrebné k poukázaniu dotácie na bankový účet?

Pri podávaní elektronickej žiadosti je potrebné uviesť bankové spojenie a zároveň nahrať do elektronického systému potvrdenie o bankovom účte. Toto potvrdenie musí obsahovať názov majiteľa účtu, bankové spojenie, číslo účtu, IBAN a SWIFT. Na základe tohto potvrdenia vypracuje pracovník TEDO dotačnú zmluvu, ktorú Vám následne zašle mailom.

V prípade fyzických osôb a ich súkromných účtov je potrebné dodať potvrdenie o vedení účtu, spolu s čestným prehlásením, v ktorom je uvedené, že daný účet budete využívať pre účely čerpania dotácie.

V prípade, že žiadateľ uvedie nesprávne údaje, resp. podpíše zmluvu s nesprávnymi údajmi, poplatky spojené s opakovanými prevodmi bude znášať žiadateľ. Znamená to, že mu bude poukázaná znížená suma dotácie.

***

K povinnosti mať bankový účet v eurách – musí byť vedený výlučne len na účely dotácie? Čo to znamená? Nemôžu tam byť žiadne ďalšie príjmy a výdavky okrem peňažných prostriedkov z dotácie?

V prípade, že nemáte eurový = devízový účet, je potrebné si túto skutočnosť uviesť do profilu a do žiadosti. Na základe odôvodnenia Vám môže úrad povoliť výnimku, napríklad ak vo Vašej krajne nie je umožnené viesť si devízový účet pre typ subjektu akým ste zriadený. Kontaktujte svojho teritorialistu.

Účet nemusí byť zriadený a vedený výlučne pre účely dotácie. Túto podmienku si môže úrad uplatniť v individuálnych prípadoch (Úrad má právo vyžadovať zriadenie samostatného účtu v prípade pridelenia dotácie na kúpu, rekonštrukciu, výstavbu alebo prístavbu nehnuteľnosti).

Na účte, na ktorý prijímateľ dotáciu obdrží, sa môžu nachádzať aj iné finančné prostriedky. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nie je možné si zahrnúť bankové poplatky na vedenie účtu. Aj napriek tomu je potrebné doručiť výpisy z bankového účtu, ktoré budú potvrdzovať prijatie a čerpanie dotácie, prípadne refundáciu.

***

Žiadané povinné prílohy sú pre moje projekty nerelevantné. Neviem zabezpečiť žiadanú povinnú prílohu.

Ideálne bude, keď nám napíšete do žiadosti odôvodnenie, prečo je daná príloha irrelevantná alebo prečo ju nie je možné doložiť. Avšak, čím viac relevantných príloh do žiadosti vložíte, tým lepšie môže byť Váš projekt ohodnotený – vidíme, ako máte projekt premyslený, ako kvalitne plánujete jeho realizáciu. Tieto informácie slúžia aj pre externých členov hodnotiacej komisie, odporúčame žiadateľom, aby sa nespoliehali na to, že s úradom dlhoročne spolupracujú a zamestnanci úradu podobu projektu poznajú. Inojazyčné prílohy je potrebné pridať aj s prekladom do slovenského jazyka, nie je však potrebné zadávať overený preklad.

Napríklad:

– pri dokladoch o odbornosti – ak bude hodnotiacej komisii jasné, že máte vo vašej škole vyštudovaných učiteľov s praxou, ak Vám knihu píše renomovaný autor a odborník na danú tému, ak máte v tíme odborníka – korektora textov, ak spolupracujete s kulturológmi/etnológmi/historikmi s bohatou praxou, ak je Vaša vydavateľská činnosť dlhoročná… môže to mať výrazný vplyv na schválenie podpory. Je v prospech žiadateľa, ak dokáže, že jeho projekt je tvorený odborníkmi.  Ak ide o časopis na odbornú tému – kulturologickú, historickú, sociologickú, tak by mal na texty dohliadať odborník. Dokladom o odbornosti nemusí byť len diplom či doklad o absolvovanom štúdiu, ale aj profesijný životopis, zoznam už uskutočnených podobných projektov, prípadne iné odôvodnenie, prečo sú zapojené osoby do projektu skutočne kompetentné.

– posudok garanta: taktiež je v prospech žiadateľa, keď nám odborník vyargumentuje pozitívny vplyv projektu na komunitu. Garantom by nemal byť autor.

– cenové ponuky – sú dôležité z toho dôvodu, že zvyšujú relevanciu výšky požadovanej dotácie a položky v rozpočte projektu.

– autorský súhlas – pri knižných publikáciách je potrebný, pri periodických publikáciách poprosíme doložiť predbežný zoznam redaktorov – prispievateľov do časopisu.

Ak máte v tejto súvislosti ďalšie otázky, kontaktujte teritorialistu podľa oblasti, ktorej sa žiadosť o dotáciu týka.

***

V prípade nákupu napr. techniky stačí namiesto cenovej ponuky výpis alebo informácia z predajného katalógu?

Áno. Okrem cenovej ponuky je v žiadosti akceptovateľný aj výpis, scan z predajného katalógu, link na produkt v internetovom obchode a podobne. Musí byť však viditeľné o aký produkt sa jedná, špecifikácia produktu, jednotková cena produktu a predajca.

***

Zmeny v oblastiach Informácie a Médiá – Kam zaradiť ročenku?

KK: V týchto oblastiach nastali viaceré zmeny. Taká najvýraznejšia je, že vydávanie periodickej tlače sme presunuli do oblasti médií. Dôvodom je to, že naše redakcie časopisov tvoria významnú časť mediálnej tvorby krajanov a je vhodnejšie ich činnosť zaradiť medzi ďalšie periodické mediálne aktivity, ako napr. rozhlasové a televízne vysielanie, ale aj podcasty a vlogy. Avšak, ročenky ostali v oblasti Informácie. Tu sme vychádzali zo zákona 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách). Ide o publikáciu vychádzajúcu raz ročne, podľa zákona spadá pod neperiodické publikácie, a aj podpora ročenky pôjde len na to jedno konkrétne číslo. Ak máte nejasnosti, radi Vám ich zodpovieme individuálne.

***

Keď sme požiadali o účasť na kultúrnych podujatiach úradu (formou zaslania formuláru) – musíme my ako účastníci požiadať o dotáciu v časti 2.3 Oblasť štátnej podpory Kultúra? Ak áno, kde získame informácie o nákladoch na ubytovanie, stravu, autobus atď., keďže doteraz sme ako účastníci nežiadali dotáciu na tieto položky my? Ubytovanie, strava a autobus nám bol poskytnutý festivalom.

Áno, účastníci kultúrnych podujatí si musia podať žiadosť o dotáciu na ubytovanie, stravovanie a na cestovné trovy. Realizačný tím, ktorý dané podujatie organizuje sa s vami spojí a poskytne vám informácie o cenách ubytovania a stravovania, tiež v prípade tých spolkov, ktoré na Slovensko prichádzajú letecky aj o cenách prepravy na Slovensku. Takto to fungovalo pri podujatiach JDMFS v Dulovciach, Pamätnom dni v Bratislave a Krajanskom dvore v Detve a od roku 2024 to tak bude fungovať aj pri programe Krajanskej nedele v Detve.

***

Ako sa dozviem, či bola žiadosť o dotáciu podporená?

Zoznam podporených projektov bude zverejnený na webovej stránke ÚSŽZ v časti Dotácie/Schválené a neschválené žiadosti o dotáciu. Zverejnená informácia bude obsahovať číslo žiadosti, názov žiadateľa, názov projektu a sumu, ktorá Vám bola schválená. Konkrétne schválené účelové položky sa dozviete na základe zaslanej dotačnej zmluvy. V odôvodnených prípadoch je možné túto informáciu získať aj prostredníctvom mailu. Dotáciu je možné čerpať len na tie účelové položky, ktoré sú uvedené v dotačnej zmluve.

***

Akým spôsobom budú doručené dotačné zmluvy ?

Dotačná zmluva bude prijímateľovi dotácie zaslaná vo formáte .pdf. e-mailom na kontaktnú adresu, ktorú uviedol pri podávaní žiadosti. Tento formát sa zvolil z dôvodu, aby v zmluve prijímatelia nemohli vykonať písomné zmeny. V prípade, že je potrebné v dotačnej zmluve upraviť nejaký údaj, prijímateľ dotácie vyzve písomne (stačí e-mailom) príslušného pracovníka TEDO, ktorý následne vykoná opravu a opravenú zmluvu opätovne zašle prijímateľovi.

***

Kedy bude dotácia poukázaná na bankový účet?

Po obdržaní dotačnej zmluvy je prijímateľ povinný oboznámiť sa s jej obsahom, skontrolovať všetky údaje (najmä číslo účtu), následne ju podpísať (prípadne opečiatkovať) a doručiť v 4 rovnakých exemplároch na adresu ÚSŽZ. Ak prijímateľovi dotácie postačuje 1 exemplár, môže na úrad poslať 3 rovnaké exempláre. Po podpise dotačnej zmluvy zo strany predsedu ÚSŽZ sa zmluva zverejní v centrálnom registri zmlúv. Deň po zverejnení, dotačná zmluva nadobúda účinnosť a dotácia bude uhradená do 15 pracovných dní od zverejnenia.

***

Ako postupovať pri tvorbe vyúčtovania?

Všetky potrebné informácie o vyúčtovaní dotácie nájdete na tomto odkaze:
https://www.uszz.sk/vyuctovanie-dotacii/

***

Ako postupovať v prípade, keď od podania žiadosti nastala zmena (napr. názvu spolku, štatutára, čísla účtu a pod.) ?

V prípade, ak príde zo strany prijímateľa dotácie k zmene údajov, je nutné túto informáciu v čo najkratšom období oznámiť ÚSŽZ písomne. Takisto je potrebné ju vydokladovať relevantnými dokumentmi. Podobným spôsobom je nutné riešiť aj zmenu banky, resp. čísla účtov. V prípade otázok alebo nejasností máte možnosť kontaktovať príslušného pracovníka TEDO zodpovedného za vašu krajinu. Kontakty na pracovníkov ÚSŽZ nájdete na adrese https://www.uszz.sk/kontakty/.

***

Je možné podať žiadosť o dotáciu aj mimo riadneho dotačného procesu?

Áno, okrem žiadostí o podporu projektov v rámci riadneho dotačného procesu je možné podať žiadosť aj o mimoriadnu dotáciu. Požiadavku na udelenie mimoriadnej dotácie je žiadateľ povinný zaslať úradu listinne alebo e-mailom na posúdenie.

V prípade informácie od úradu o odsúhlasení požiadavky je potrebné na základe komunikácie s príslušným teritorialistom TEDO počkať na otvorenie dotačného systému. Prípravným krokom je vytvorenie alebo  upravenie, kontrola a oprava profilu žiadateľa. O vykonaní kontroly, potvrdenia správnosti údajov v profile a úplnosti potrebných dokumentov informuje budúci žiadateľ svojho príslušného teritorialistu. Následne je potrebné žiadosť o mimoriadnu dotáciu zaevidovať v elektronickom dotačnom systéme úradu a zaslať v listinnej podobe poštou (vrátane všetkých úradom vyžiadaných dokladov, príloh a pod.) v lehote stanovenej  úradom.

Rozsah a množstvo mimoriadnych dotácií sa stanovuje v závislosti od dostupnosti prostriedkov určených na mimoriadne dotácie. O ich počte a obsahu v danom rozpočtovom  roku rozhoduje úrad. Úrad má právo jednotlivé podmienky poskytnutia mimoriadnej dotácie bližšie špecifikovať a zamerať ich na konkrétne teritórium, oblasť podpory, podprogram a pod., prípadne určiť ďalšie podmienky (napr. požadovať finančnú spoluúčasť). Na pridelenie dotácie nie je právny nárok. Žiadosť, ktorá nesplní podmienky stanovené úradom, bude vyradená z posudzovania.

Po každom kole posudzovania žiadostí o mimoriadnu dotáciu úrad zverejní na základe mimoriadneho rozhodnutia predsedu úradu na svojom webovom sídle „Zoznam schválených žiadostí o mimoriadnu dotáciu“.

***

Ako postupovať v prípade, ak sa žiadateľ chce vzdať dotácie?

ÚSŽZ poskytuje dotácie na podporu projektov, pričom o výške rozhoduje predseda úradu na základe odporúčania dotačných subkomisií a dotačnej komisie. V prípade, že schválená suma neumožňuje realizáciu projektu a žiadateľ sa rozhodne, že sa vzdá dotácie, oznámi túto skutočnosť príslušnému pracovníkovi TEDO písomne (stačí e-mailom).

***

Aké je logo Úradu / aké logo používať pri propagácií ÚSŽZ?

Prosíme žiadateľov, aby používali výlučne aktuálne logá ÚSŽZ, ktoré sa nachádzajú na webovej adrese http://www.uszz.sk/sk/loga-na-stiahnutie

***

Aká je poštová adresa ÚSŽZ?

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80  Bratislava 15
Slovenská republika