Krajanská nedeľa

hlavná foto

Jedným z najzastúpenejších spôsobov zachovávania zvykov, obyčají a špecifík miestnej tradičnej kultúry v slovenských komunitách v zahraničí je v súčasnosti, bezpochyby, združovanie sa vo folklórnych súboroch a kultúrnych a umeleckých spolkoch. Od svojho vzniku sú tieto formy vskutku páčivým a mimoriadne vďačným spôsobom na to, ako zachovať ľudovú kultúru danej lokality a ako väčšinovému národu, resp. príslušníkom iných kultúr, s ktorými Slováci v zahraničí spolunažívajú, predstaviť kultúru svojich predkov. Táto, prevažne benefičná a amatérska činnosť (majúc na mysli to pôvodné latinské amator – milovník, človek, ktorý nejakú činnosť robí zo záujmu vo svojom voľnom čase), zvykne byť odmeňovaná uznaním verejnosti a potleskom. Osobitnú pridanú hodnotu nadobúda takéto uznanie vtedy keď svoje umenie predvedú ochotníci a milovníci slovenských ľudových tradícií vo svojej materskej krajine, či v krajine svojich predkov. Toto pocítili azda všetci, ktorí sa čo i len raz zúčastnili programu Krajanskej nedele v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

História dnešnej Krajanskej nedele sa začala písať v roku 1968, keď vznikol Ústav pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej (ÚZS MS) v Bratislave. V tomto roku sa uskutočnilo prvé vystúpenie krajanov na Slovensku vo vlastnom programe pod názvom Zvítanie pod Kriváňom na celoslovenskom festivale vo Východnej (1). Po úspešnom programe sa začali hľadať vhodné miesta, ktoré by krajanov prichýlili (Letné slávnosti Matice slovenskej v Banskej Bystrici) a po šiestich rokoch hľadania sa krajanská nedeľa natrvalo zapísala do dramaturgie folklórnych slávností v Detve. V roku 1974  bola uzatvorená zmluva medzi ÚZS MS a mestom Detva, ktorou boli zabezpečené každoročné tvorivé pobyty krajanov a uvádzanie scénických programov zahraničných Slovákov na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou na detvianskom amfiteátri. V roku 1976 bola prijatá Koncepcia dlhodobej starostlivosti o krajanské folklórne  hnutie a ich pôsobenie v rámci FSP Detva.

Do roku 2019 sa uskutočnilo úhrnne 46. ročníkov Krajanskej nedele v rámci FSP v Detve. Na príprave programu sa podieľal rad výnimočných osobností, ktoré si osvojili špecifiká a kultúrnu rozmanitosť a výnimočnosť zahraničných Slovákov a narábali s nimi v prospech ich zviditeľnenia a podpory. Uveďme len niektorých, ktorí zanechali hlboké stopy v tejto oblasti: Svetozár Švehlák, Jaroslav Ševčík, Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Igor Kovačovič a z mladšej generácie Vlastimil Fabišík, Martin Urban a mnohí ďalší. Na stránkach ÚSŽZ sa pokúsime predstaviť programové zameranie väčšiny ročníkov Krajanskej nedele a pripomenúť si jedinečné momenty aj cestou fotografií a videí.

(1) Údaje o prvých ročníkoch Krajanskej nedele čerpáme z publikácie Roztratení, ale nestratení. Pamätnica venovaná Krajanskej nedeli v Detve (1974 – 2004) a Dňom zahraničných Slovákov (1993 – 2004). Zostavili Claude Baláž a Ľubica Bartalská.

DRAMATURGICKÁ RADA PRE PRÍPRAVU KRAJANSKEJ NEDELE

Na odporúčanie ÚSŽZ bola 12. decembra 2015, v Novom Sade (Srbsko) ustanovená dramaturgická rada k príprave programov Krajanskej nedele. Dramaturgická rada je zložená zo zástupcov nasledujúcich krajín:

Česká republika (Vlastimil Fabišik), Srbsko (Ján Slávik), Chorvátsko (Branka Baksa), Maďarsko (Katarína Király), Rumunsko (Kristína Jucanová) a Srbsko (Marijan Pavlov). Členovia Dramaturgickej rady sa pravidelne schádzajú ročne na dvoch zasadnutiach. Pripravujú dramaturgický plán zamerania krajanských programov na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve s výhľadom na 10 rokov. Dramaturgická rada sa podieľa na príprave a realizovaní krajanských programov a ďalších sprievodných programov napr. v Krajanskom dvore, súvisiacich s Krajanskou nedeľou.

34. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2007: NAŠA BRÁNA OTVORENÁ

35. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2008: STRETNUTIE NA JARMOKU

36. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2009: POD POĽANOU PRI MUZIKE

37. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2010: DOMOV NA DETVIANSKE

38. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2011: IDEM, IDEM, LEBO MISÍM…

39. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2012: NÁVRATY

40. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2013: KEĎ REGIMENT MAŠÍROVAL CEZ NÁŠ DVOR 

41. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2014: DAJ NÁM, ŽENÍCH, DAJ NÁM VÍNA…

42. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2015: KEĎ SA SLOVÁK NA DOLNÚ ZEM POBERAL

43. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2016: KEĎ IŠIEL TATKO DO SVETA

44. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2017: MASKY A MAŠKARY V ĽUDOVEJ KULTÚRE

45. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2018: ČAS PLNÝCH KOMÔR

46. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2019: ČARO PASTIEROV

47. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2022: REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

48. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2023: ZIMNÝ SLNOVRAT   

Galéria