V nadväznosti na rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, ktorej delegáti zdôrazňovali význam vzdelávania, výučby slovenčiny a jej zachovania v prostredí slovenských menšín a komunít v zahraničí, obnovil ÚSŽZ v roku 2013 činnosť Komisie pre školstvo a vzdelávanie ako poradný orgán predsedu ÚSŽZ.

Za účelom riešenia rôznych okruhov otázok a odlišných inštitucionálnych foriem vzdelávania súvisiacich so vzdelávaním detí krajanov v jednotlivých krajinách vznikli v  rámci komisie postupne dve sekcie zamerané jednak na krajiny strednej, južnej a východnej Európy, jednak na krajiny západnej Európy a zámoria. Zasadnutia každej zo sekcií  organizuje ÚSŽZ najmenej jeden krát ročne spravidla na území Slovenskej republiky. Výnimočne boli zasadnutia sekcií spojené s organizovaním ďalších odborných podujatí a konferencií.

Členmi obidvoch sekcií predmetnej komisie sú významní predstavitelia krajanských organizácií a slovenských školských a vzdelávacích inštitúcií z jednotlivých krajín, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ÚSŽZ. Členovia každej z dvoch sekcií na každom zasadnutí prerokúvajú a riešia špecifické a aktuálne problematické okruhy, ktoré predkladajú predovšetkým členovia sekcie z jednotlivých krajín, ako aj zástupcovia rezortu školstva a ÚSŽZ.

Rokovania obidvoch sekcií priniesli rad pozitívnych výsledkov a prispeli k vyriešeniu viacerých sporných otázok v oblasti školstva a vzdelávania našich krajanov. Časť špecifických odborných okruhov zostáva ešte otvorená  a v spolupráci s rezortom školstva sa priebežne hľadajú ich adekvátne riešenia. Činnosť obidvoch sekcií  nepochybne prispela k pozdvihnutiu úrovne vzdelávania našich krajanov a tým prispela aj ku skvalitneniu výkonu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých krajinách.

Počas pandémie Covid 19 bola činnosť komisie utlmená, po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou však ÚSŽZ na jeseň roku 2021 plánuje obnoviť činnosť svojej komisie pre školstvo a vzdelávanie.