Aktuálny počet Slovákov žijúcich v zahraničí

(Stav k 1. 8. 2023)

 

Počty príslušníkov slovenských národnostných autochtónnych menšín

 

Krajina Sčítanie obyvateľstva 2011-2012 Sčítanie obyvateľstva 2021 Odborné odhady
Česká republika 148 000 162 578 200 000
Chorvátsko 4 753 3 688 5 000
Maďarsko 29 647 29 881 75 000
Poľsko 3 240 Nezverejnené1 5 000
Rakúsko  – 63 621 (1. 1. 2020)2 65 000
Rumunsko 13 654 10 300 13 000
Srbsko 52 750 41 730 40 000
Ukrajina 6 700 6 7003 6 700
Spolu     418 000

 

1 Výsledky sčítania obyvateľstva v r. 2021  neboli zatiaľ zverejnené. Pre potreby Eurostatu bol v r. 2020 počet osôb s občianstvom SR trvalo usídlených v Poľsku (viac ako 12 mesiacov) odhadovaný na 1 240.
2 Posledný nám známy údaj štatistického úradu.
3 Sčítanie obyvateľstva sa nekonalo. Po konzultácii s GK Užhorod zostávame upri údajoch z predošlého sčítania.

 

Počty Slovákov žijúcich v západnej Európe a v zámorí

Krajina Oficiálne údaje Odborné odhady
Argentína Neeviduje sa 30 000¹
Austrália 4 781   (2021) 9 – 15 000
Bahrajn 58  (2022) 58
Belgicko 6 677  (1.12.2022) 10 000
Brazília 177   (24.2.2022) 300
Cyprus 2 000  (2022)2 2 000
Dánsko 3 435   (31.12.2021) 4 000
Estónsko 201   (1.1.2021) 200
Fínsko 639   (31.12.2020) 690
Francúzsko 9 768   (2017) 20 000³
Holandsko 9 000   (2022) 25 000
Írsko 9 273   (2022)⁴ 15 000
Island 449   (2022) 500
Izrael 8 000   (júl 2020) 70 000⁵
Kanada 72 285   (2016) 100 000
Katar 185   (2022) 185
Kazachstan neeviduje sa 250
Kuvajt 107   (2022) 107
Luxembursko 1 000   (31.3.2022) 1 000⁶
Nemecko 58 235   (31.12.2018) 80 000
Nórsko 4 974   (2022) 6 000
Nový Zéland 408   (2018) 450
Portugalsko 393   (2020) 1 000
Rusko 324   (2010) 350
Slovinsko 472   (2021) 500
Spojené kráľovstvo 129 290  (2022) 135 000
Španielsko 12 350   (30.6.2021) 15 000
Švajčiarsko 20 581   (30.11.2021) 25 000
Švédsko 3 081   (2022) 7 0007
Taliansko 9 014   (1.1.2021) 20 000
USA 594 844   (2020)8 750 000
SPOLU cca 962 500 cca 1 200 000

 

¹ Odhady hovoria, že do Argentíny sa v 20. – 30. rokoch 20. storočia vysťahovalo až 30 – 50 000 osôb.
² Údaj poskytnutý ZÚ Nikózia.
³ 9 768 osôb vo Francúzsku zahrňuje 5 248 občanov narodených na Slovensku a 4 520 imigrantov zo Slovenska.
⁴ V Írsku žije 9 273 evidovaných Slovákov so slovenským alebo dvojitým občianstvom. V Severnom Írsku žije oficiálne 2 881 občanov SR s trvalým pobytom a celkovo je ich počet podľa odhadu ZÚ Dublin 7 000 (údaje za rok 2021).
⁵ Odhad počtu osôb žijúcich v Izraeli s aspoň jedným starým rodičom narodeným na území SR.
⁶ V prípade Luxemburska a v značnej časti Belgicka sa jedná o osoby zamestnané v medzinárodných inštitúciách, ktoré len minimálne spadajú pod zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí (čiastočne sa to týka aj iných štátov EÚ).
7 3 081 je počet ľudí majúcich aspoň jedného rodiča slovenského pôvodu. Okrem toho sa eviduje 12 738 osôb s rodičom z Československa, z čoho môže byť cca 4 000 narodených na Slovensku.
8 Z toho je 187 573 osôb iba slovenského pôvodu a 407 271 osôb slovenského a iného pôvodu.