Aktuálny počet Slovákov žijúcich v zahraničí

(Stav k 1. 6. 2022)

 

Počty príslušníkov slovenských národnostných autochtónnych menšín

Krajina Sčítanie obyvateľstva 2011-2012 Sčítanie obyvateľstva 2021 Odhad skutočného stavu
Bosna a Hercegovina neevidujú sa 1 000¹
Bulharsko neevidujú sa 100²
Česká republika 148 000 162 578 200 000
Chorvátsko 4 753 nedostupné 10 000
Maďarsko 29 647 nekonalo sa³ 100 000
Poľsko 3 240 nedostupné⁴ 8 000
Rakúsko 63 621 (1.1.2020)⁵ nekonalo sa 50 000
Rumunsko 13 654 nedostupné 20 000
Srbsko 52 750 nekonalo sa⁶ 40 000 – 42 000
Ukrajina 6 700 nekonalo sa 8 000
SPOLU 327 365

 

¹ Odhad ZÚ SR. Oficiálne štatistiky neexistujú.
² Počet osôb hlásiacich sa oficiálne k slovenskému pôvodu podľa ZÚ SR v Sofii. Ku koncu roku 2021 žilo v Bulharsku 1 061 občanov SR s ohláseným pobytom v Bulharsku.
³ Sčítanie obyvateľstva by sa malo konať na jeseň 2022. Štatistický úrad Maďarska udáva k 30. júnu 2021 14 677 registrovaných občanov SR v Maďarsku.
⁴ Zatiaľ nie sú známe údaje zo sčítania z r. 2021 a za platné sa považujú údaje z r. 2011. Podľa demografickej ročenky na rok 2021 bolo v PR registrovaných 2 226 občanov SR ako cudzincov žijúcich v PR.
⁵ Údaj štatistického úradu. Z toho 3 343 autochtónnych, t. j. žijúcich v Rakúsku od obdobia monarchie – údaj zo sčítania obyvateľstva z roku 2001.
⁶ Sčítanie 2021 sa v Srbsku nekonalo. Predpokladáme, že aktuálny počet Slovákov nepresiahne 40 000 osôb.

 

Počty Slovákov žijúcich v západnej Európe a v zámorí

Krajina Oficiálne údaje Odborné odhady
Argentína Neeviduje sa 30 000¹
Austrália 5 413   (2016) 15 000
Bahrajn 58  (2022) 58
Belgicko 5 860   (10.12.2019) 10 000
Brazília 177   (24.2.2022) 300
Cyprus 946   (2011) 2 500
Dánsko 3 435   (31.12.2020) 4 000
Estónsko 201   (1.1.2021) 200
Fínsko 639   (31.12.2020) 690
Francúzsko 9 768   (2017) 20 000²
Holandsko 9 000   (2022) 25 000
Írsko 9 717   (2016) 19 000
Island 449   (2022) 500
Izrael 8 000   (júl 2020) 70 000³
Kanada 72 285   (2016) 100 000⁴
Katar 185   (2022) 185
Kazachstan neeviduje sa 250
Kuvajt 107   (2022) 107
Luxembursko 882   (jún 2019) 1 000
Nemecko 58 235   (31.12.2018) 80 000
Nórsko 4 974   (2022) 6 000
Nový Zéland 408   (2018) 450
Portugalsko 324   (2020) 1000
Rusko 324   (2010) 350
Slovinsko 472   (2021) 500
Spojené kráľovstvo 129 290  (2022) 135 000
Španielsko 12 350   (30.6.2021) 15 000
Švajčiarsko 20 581   (30.11.2021) 25 000
Švédsko 3 081   (2022) 7 000⁵
Taliansko 9 014   (1.1.2021) 20 000
USA 654 150   (2019)⁶ 750 000
SPOLU 1 020 140 cca 1 200 000

 

¹ Odhady hovoria, že do Argentíny sa v 20. – 30. rokoch 20. storočia vysťahovalo až 30 – 50 000 osôb.
² 9 768 osôb vo Francúzsku zahrňuje 5 248 občanov narodených na Slovensku a 4 520 imigrantov zo Slovenska.
³ Odhad počtu osôb žijúcich v Izraeli s aspoň jedným starým rodičom narodeným na území SR.
⁴ Odhad ZÚ SR je minimálne 100 000 osôb slovenského pôvodu žijúcich v Kanade.
⁵ 3 081 je počet ľudí majúcich aspoň jedného rodiča slovenského pôvodu. Okrem toho sa eviduje 12 738 osôb s rodičom z Československa, z čoho môže byť cca 4 000 narodených na Slovensku.
⁶ Komunitný prieskum, odhad +- 16 316 osôb.