Krajania z 20 štátov nastolili na Stálej konferencii 2018 v Bratislave nové výzvy, vrátane generačných, v procese posilňovania národného povedomia, jazykovej, kultúrnej a duchovnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí

Prijatím záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 vyvrcholilo v sobotu 27. októbra popoludní v Bratislave dvojdňové snemovanie delegátov spolkov, organizácií, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a ďalších reprezentantov krajanských komunít z 20 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Zástupcovia významných inštitúcií formujúcich, ovplyvňujúcich a rozvíjajúcich v Slovákoch žijúcich v zahraničí národné povedomie, jazykovú a kultúrnu identitu, ako aj dialóg našich krajanov s ich materskou krajinou či domovinou ich predkov, sa v obsahovej dramaturgii konferencie, ktorú ÚSŽZ organizuje každé dva roky, tematicky zamerali, ako to podčiarkol aj názov rokovania, na Generačné výzvy pri posilňovaní národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí. Účastníkov Stálej konferencie, ktorá sa konala už po trinásty raz, v piatok večer prijal v Palugyayovom paláci šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

V otváracej slávnostnej časti konferencie, na ktorej v piatok vo vstupnom slove predseda ÚSŽZ Ján Varšo o. i. akcentoval významnosť roku, v ktorom sa uskutočňuje (v jubilujúcom 25. roku našej štátnej samostatnosti Slovákov doma aj vo svete oslovuje aj 100. výročie Československej republiky, vďaka zrodu ktorej sa začal emancipačný proces sebauvedomovania slovenského národa), vystúpili s pozdravnými príhovormi František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Anton Hrnko, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Marián Gešper, predseda Matice slovenskej.

Počas slávnostného úvodu Stálej konferencie si 20 osobností, resp. spolkov, organizácií, inštitúcií či médií, prevzalo Pamätnú medailu ÚSŽZ. Ocenení vo svojej doterajšej pôsobnosti významne prispeli k upevňovaniu národného povedomia, rozvíjaniu spolkového krajanského života, podpore slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Laureátmi Pamätnej medaily ÚSŽZ sa stalo 20 významných osobností a inštitúcií slovenského krajanského sveta, ako aj zo Slovenska. Medzi ocenenými boli jednotlivci a kolektívy z oblasti vzdelávania a školstva, kultúry (folkloristiky, literatúry, výtvarného umenia…) , duchovného života, ako aj médií. Pocty sa dostalo aj jednotlivcom a krajanským organizáciám za posilňovanie národného povedomia a spolupatričnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, Igor Furdík, dlhoročný diplomat, v súčasnosti generálny konzul SR v Békešskej Čabe a bývalý predseda ÚSŽZ, bol medailou ocenený za celoživotný prínos pri podpore národného povedomia. Z rúk predsedu ÚSŽZ Jána Varša si ocenenia prevzali 10 prítomní laureáti, resp. traja v zastúpení, ostatným ocenením budú medaily odovzdané dodatočne pri príležitostných osobných stretnutiach s vedúcimi predstaviteľmi ÚSŽZ. Za ocenených krajanov poďakoval vo svojej výstižnej krátkej reči zavŕšenej veršami samotného poeta o duchovnej podstate slovenskosti Ivan Miroslav Ambruš, jeden z najvýznamnejších a najplodnejších slovenských básnikov na slovenskej Dolnej zemi, rodák z rumunského Nadlaku, ktorý vedie Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Kraska.

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), zastrešujúceho orgánu viac ako stovky krajanských spolkov, organizácií, inštitúcií, ako aj individuálnych členov, odovzdal v mene SZSZ Cenu Milana Rastislava Štefánika za výnimočný celoživotný prínos v krajanskej problematike Jánovi Holému, príkladnému krajanskému aktivistovi, horlivému organizátorovi, publicistovi a novinárovi, žijúceho v USA. Cenu v jeho neprítomnosti prevzal Marek Šoltys, Slovák rozvíjajúci o. i. aj tradície a nový rozmer najväčšieho festivalu kultúrneho dedičstva Slovákov v zámorí v  New Jersey.

Laureáti Pamätnej medaily ÚSŽZ

Ambruš Ivan Miroslav (Rumunsko), Botík Ján (Slovenská republika), Dolnozemský Antal Juraj (Maďarsko), Fabišík Vlastimil (Česká republika), Furdík Igor (Slovenská republika), Horch Viera (Nemecko), Kovačovič Igor (Slovenská republika), Kozak Ladislav Peter (Kanada), Pečeňová Edita (Maďarsko), Pop Pavel (Srbsko), Slaninková Ingrid (Slovenská republika), Valentík Vladimír (Srbsko), Veselský Jozef (Írsko), Vokušová Naďa (Česká republika), Folklórny súbor Kolečko (Švajčiarsko), Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci (Srbsko), Matica slovenská v Zakarpatsku (Ukrajina), Slovenské centrum Lipka (USA), Zväz Slovákov v Maďarsku (Maďarsko), Časopis Život (Poľsko).

Delegáti a zástupcovia slovenských krajanov si v ďalšej časti snemovania vypočuli Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, ktorý v stručnejšej verzii (celý referát prinesieme v pripravovanom zborníku zo Stálej konferencii 2018, ako aj na webovom sídle ÚSŽZ) prezentoval nielen dôležitosť témy generačných výziev v krajanskom živote v kontexte špecifík jednotlivých komunít a oblastí podpory rozvoja slovenskosti zo strany materského štátu, ale sa upriamil aj na niektoré kľúčové aspekty a skúsenosti sprevádzajúce a obohacujúce slovenský krajanský svet v období od Stálej konferencie 2016 po súčasnosť v intenciách schválenej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.

V predpoludňajšej časti programu prvého dňa vystúpili riaditelia jednotlivých odborov ÚSŽZ s odpočtom úloh vyplývajúcich zo Záverov a odporúčaní Stálej konferencie 2016 tak pri ich plnení vo vzťahu k štátnym politickým orgánom, rezortným ministerstvám a kultúrnym či vzdelávacím inštitúciám, spoločenským organizáciám a partnerom participujúcim s ÚSŽZ na rôznej úrovni  pri realizácii štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, ako aj v nadväznosti na kľúčové činnosti a poslanie ÚSŽZ v oblasti štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, zohľadňujúc pritom podporu Slovákov žijúcich v zahraničí v štyroch oblastiach definovaných predmetným Zákonom č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ako aj relevantnými časťami zákona týkajúcich sa vydávania Osvedčenia Slováka žijúceho  zahraničí.

Popoludní pokračovala konferencia vystúpeniami delegátov z jednotlivých štátov. Vo večerných hodinách prijal krajanov Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Vo svojom prívete v srdečnej atmosfére v Palugyayovom paláci akcentoval, že vždy pripisoval význam rozvoju vzťahov Slovenska s krajanskou komunitou. Zároveň ocenil jej aktívny prístup k uchovávaniu národnej identity a kultúry. „Vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste aktívni, oboznamujete občanov svojich krajín so slovenskou kultúrou, zvyklosťami, tradíciami a tým prezentujete našu krajinu v tom najlepšom svetle,“ povedal minister. V súvislosti s aktuálnym rokom výročí ocenil významný podiel Slovákov žijúcich v zahraničí na týchto dejinných udalostiach a zdôraznil, že aj vďaka nim je dnes Slovensko rešpektovaným členom medzinárodného spoločenstva. „Slovenská republika chce byť aj naďalej nápomocná vo všetkých oblastiach života krajanských komunít, rozvíjať doterajšie vzťahy i formy spolupráce a taktiež aktívne pristupovať k novým výzvam v rámci našich vzájomných vzťahov,“ uviedol o. i. vo svojom príhovore Miroslav Lajčák, ktorý následne zotrval s krajanmi v bezprostredných rozhovoroch.

V sobotu vyvrcholila Stála konferencia 2018 ďalšími vystúpeniami delegátov, účastníkov a hostí snemovania, ako aj následnou diskusiou. Pred záverečným hodnotiacim slovom Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, delegáti s výnimkou jedného hlasu jednoznačne prijali Závery Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018. Tie sa stali „rukoväťou“, akýmsi fundamentom v ďalšom smerovaní a skvalitňovaní krajanského života slovenských komunít v zahraničí, berúc na zreteľ aj ich špecifickosti, okrem iných aj v nastavení zákonov ich domovských štátov vo vzťahu k diaspóram.

Účastníci konferencie, korešpondujúc s jej nosnou témou Generačných výziev pri posilňovaní národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zhodli najmä v odhodlaní, aj s pomocou Slovenska, ich materskej krajiny, postupne zabezpečiť dôstojnú výmenu generácií v pokračovaní krajanských snáh. Chcú pritom hľadať a aj nachádzať témy a formy, ktoré mladú generáciu ku krajanskému životu pritiahnu, vytvoriť podmienky pre jej vlastnú iniciatívu, napríklad v oblasti vzdelávania detí či v kultúre. Delegáti apelujú okrem zvýšenia komfortu volieb zo zahraničia, aj na opodstatnenosť svojho zástupcu v Národnej rade Slovenskej republiky.

Medzi závermi a odporúčaniami, ktoré delegáti – predstavitelia Slovákov žijúcich v zahraničí prijali na konferencii, patria rovnako návrhy opatrení v oblasti kultúry, školstva i financií. Krajania v záveroch navrhujú, aby sa na jar 2019 uskutočnilo prvé stretnutie komisie ÚSŽZ pre kultúru a vypracoval sa návrh stratégie pre túto oblasť. V oblasti podpory krajanských médií navrhujú tiež vytvoriť poradný orgán – komisiu ÚSŽZ pre médiá.

V oblasti školstva o. i. odporúčajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšiť počet vyslaných učiteľov na slovenské národnostné školy, žiadajú tiež hľadanie riešenia pre dlhodobé a pravidelné dodávanie učebníc na slovenské národnostné školy a vzdelávacie centrá v zahraničí.

V oblasti financií účastníci konferencie, tak ako to nastolili krajania aj počas predchádzajúcich Stálych konferencií,  plne podporujú snahu ÚSŽZ o zvýšenie finančných prostriedkov určených na aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí a na investičné projekty.

ÚSŽZ bude rámcovú správu zo Stálej konferencie 2018 priebežne dopĺňať ďalšími materiálmi a informáciami vrátane fotogalérie z podujatia na webovom sídle ÚSŽZ, ako aj na portáli Slovenské zahraničie.

 

ZÁVERY STÁLEJ KONFERENCIE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2018

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 pozitívne hodnotí doterajšie aktivity a  obetavosť organizátorov a podporovateľov krajanského života vo svete, ich úsilie rozvíjať slovenskú spolupatričnosť, hodnoty kultúrneho dedičstva a ďakuje predchádzajúcim aj súčasným aktivistom, členom spolkov a organizácií za ich nenahraditeľný vklad pri presadzovaní slovenského povedomia v zahraničí.

Konferencia oceňuje priebežné aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý sa snažil zabezpečovať optimálne organizačné, ekonomické a spoločensko-politické podmienky pre podporu uchovávania a rozvoja jazykovej, kultúrnej a národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, a to s dôrazom na mladú generáciu. ÚSŽZ pri tom pracoval v tesnej spolupráci s organizáciami krajanských komunít v Európe a zámorí. Účastníci oceňujú, že  ÚSŽZ zvýšil dôraz  na zabezpečenie dodatočných zdrojov na podporu činností krajanov v zahraničí.

Konferencia oceňuje informácie delegátov z  jednotlivých krajín, ktoré dokumentujú situáciu krajanských komunít v jednotlivých krajinách a dopad uskutočňovania štátnej politiky Slovenskej republiky na spoločenské, politické a ekonomické zabezpečenie ich podpory v domovských krajinách. Konferencia zdôrazňuje potrebu citlivej akceptácie aktuálnych a historických podmienok existencie krajanských komunít a  rešpektovanie princípu rôznorodosti, špecifických potrieb a hodnôt pre rozvoj kultúrnej, jazykovej a národnej identity.

Všeobecné závery

 1. Účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 navrhujú vyhodnotiť stav plnenia záverov Stálej konferencie 2018 na začiatku budúcej konferencie.
 2. Navrhujú pokračovať v úsilí o zjednodušenie možnosti udelenia/znovuzískania občianstva SR formou zníženia poplatkov pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú držiteľmi osvedčenia.
 3. Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí artikulovala potrebu začať dialóg nielen o zvýšení komfortu volieb zo zahraničia, ale aj o zastúpení Slovákov žijúcich v zahraničí v Národnej rade SR. Žiada vypracovanie komparatívnej analýzy úpravy tejto problematiky vo vybraných iných krajinách.

Kultúra a médiá

 1. Účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 navrhujú, aby sa na jar v roku 2019 uskutočnilo inauguračné a prvé pracovné stretnutie Komisie ÚSŽZ pre kultúru.
 2. Navrhujú, aby Komisia ÚSŽZ pre kultúru vypracovala návrh stratégie v tejto oblasti.
 3. Navrhujú, aby sa v roku 2019 znovu uskutočnilo rokovanie  Expertnej komisie Slovákov v zahraničí a odborníkov zo Slovenska organizované SZSZ v gescii ÚSŽZ a s podporou MZVaEZ SR.
 4. Navrhujú pokračovať v spolupráci s MK SR (SNM) v úsilí o vytvorenie podmienok pre vznik dokumentačného centra/múzea kultúry zahraničných Slovákov.
 5. Podporujú zriadenie Centra slovenského zahraničia v Bratislave ako projektu Svetového združenia Slovákov v zahraničí.
 6. Navrhujú venovať pozornosť dobudovaniu pamätníka slovenského vysťahovalectva a Slovákov v zahraničí.
 7. Navrhujú ÚSŽZ naďalej podporovať pôsobenie krajanských médií vo svete a perspektívne vytvoriť ako svoj poradný orgán Komisiu ÚSŽZ pre médiá.

Školstvo

 1. Účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 oceňujú, že MŠSVVaŠ SR doplnilo podporované vysokoškolské odbory, na ktoré je možné štipendium vlády SDR v podskupine učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy o aprobácie cudzieho jazyka v kombinácii so slovenským jazykom alebo iným humanitným predmetom.
 2. Oceňujú, že bola pri Štátnom pedagogickom ústave založená pracovná skupina na tvorbu kurikulárnych dokumentov k voliteľnému predmetu o Slovákoch žijúcich v zahraničí pre stredné školy v SR a navrhujú, aby MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ zabezpečilo potrebné finančné prostriedky na vydanie podkladových materiálov pre vyučovanie tohto predmetu.
 3. Navrhujú, aby ÚSŽZ a príslušná sekcia MŠVVaŠ SR podporili zadefinovanie postavenia slovenských vzdelávacích centier vo svete a pozíciu tam pôsobiacich pedagógov.
 4. Navrhujú MŠVVaŠ SR využiť časť nespotrebovaného normatívu na žiakov v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky na školách mimo územia SR priamo na ich výučbu v slovenských vzdelávacích centrách vo svete.
 5. Navrhujú MŠVVaŠ SR rozšíriť počet odborných pracovísk podieľajúcich sa na tvorbe vzdelávacích podujatí pre žiakov a pedagógov zahraničných vzdelávacích inštitúcií s vyučovaním v slovenskom jazyku.
 6. Odporúčajú MŠVVaŠ SR navýšiť počet vyslaných učiteľov na slovenské národnostné školy oproti súčasnému stavu.
 7. Odporúčajú MŠVVaŠ SR zohľadniť výrazný nárast požiadaviek zo strany slovenských komunít v zahraničí v oblasti vzdelávania v posledných rokoch aj v rozpočte Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR na nasledujúce obdobie.
 8. Žiadajú ÚSŽZ, aby v súčinnosti s MŠVVaŠ SR hľadali riešenie na dlhodobé a pravidelné dodávanie učebníc na slovenské národnostné školy a vzdelávacie centrá v zahraničí.
 9. Žiadajú ÚSŽZ a MŠVVaŠ SR podporiť v r. 2019 zorganizovanie konferencie k otázkam slovenského národnostného školstva a zachovávania národného povedomia v krajinách kde sú Slováci národnostnou menšinou a vyčleniť na to finančné prostriedky.

Financie

 1. Účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 plne podporujú snahu ÚSŽZ o navýšenie finančných prostriedkov určených na aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí a na investičné projekty.

 

Bratislava 27. 10. 2018