7. ZASADNUTIE
Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Bratislava, 27.10.2022, hotel Sorea Regia

 

Témy zasadnutia

 • aktuálne postavenie a podpora slovenských žiakov, študentov a učiteľov vo vzdelávacom procese v národnostných školách
 • riešenie akútneho nedostatku slovenských učiteľov
 • motivácia študentov k štúdiu pedagogických smerov
 • podpora vysielania slovenských učiteľov do slovenských národnostných škôl zo strany MŠVVaŠ SR
 • podpora mimoškolských aktivít v gescii ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR(tábory, školy v prírode, súťaže a pod.).

 

Závery zo zasadnutia

Prítomní členovia sekcie:

 • Žiadajú navýšenie rozpočtu pre aktivity kalendára MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý by umožnil prezenčnú formu všetkých podujatí pre krajanských žiakov a učiteľov.
 • Žiadajú navýšiť počet turnusov táborov, ktoré organizuje ÚSŽZ, vzhľadom na ich výraznú efektivitu pre slovenské deti z krajanského prostredia.
 • Odporúčajú zvážiť možnosť systému pravidelnej finančnej podpory pre štúdium slovenských študentov pedagogických smerov v domovských krajinách.
 • Odporúčajú zvážiť možnosť systému pravidelnej finančnej podpory stredoškolákov navštevujúcich školy v vyučovacím jazykom slovenským v domovských krajinách (prospechové štipendium).
 • Odporúčajú pokračovať v zabezpečovaní metodických seminárov pre slovenských učiteľov v domovských krajinách.
 • Odporúčajú obnoviť pravidelnú účasť zástupcov ÚSŽZ na aktívoch riaditeľov škôl v Srbsku.
 • Odporúčajú MŠVVaŠ SR preveriť informáciu ohľadom aktuálneho stavu príprav bilaterálneho programu spolupráce s Maďarskom a navrhujú navýšenie počtu vyslaných učiteľov na slovenské národnostné školy v Maďarsku do textu dokumentu.
 • Podporujú organizovanie nasledujúceho zasadnutia sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu výjazdovou formou.