5. ZASADNUTIE
Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Hotel Družba, 12. 5. 2017

 

Témy zasadnutia

 1. Analýza stavu plnenia záverov z minulého zasadnutia komisie
 2. Analýza stavu plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania
 3. Stretnutie pracovnej skupiny na Štátnom pedagogickom ústave k príprave voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí
 4. Granty podporené ÚSŽZ v r. 2017 a priority jednotlivých komunít
 5. Motivácia k zápisu do slovenských škôl – stav a realizácia
 6. Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 7. Prezentácia projektu PF UMB v Banskej Bystrici „Hráme sa o Slovensku po slovensky“
 8. Informácia o žiackej ankete o najobľúbenejšieho učiteľa/učiteľku na Slovensku – Zlatý Amos
 9. Rôzne

Závery zo zasadnutia
Prítomní členovia sekcie:

 • Žiadajú zachovanie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu KŠV ÚSŽZ, pretože jej členmi sú zástupcovia krajanských komunít zo štátov, v ktorých sú Slováci uznanou národnostnou menšinou, funguje v nich inštitucionálne slovenské národnostné školstvo a jestvujú bilaterálne programy spolupráce na úrovni rezortov školstva medzi domovskými krajinami a Slovenskou republikou. Teda aj problémy týchto krajanských komunít sú výrazne odlišné od problémov, s ktorými zápasia slovenské komunity v západnej Európe a v zámorí.
 • Oceňujú, že MŠVVaŠ SR v spolupráci s ÚSŽZ doplnilo podporované vysokoškolské odbory, na ktoré je možné získať štipendium vlády SR v podskupine učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy o aprobácie s cudzím jazykom v kombinácii so slovenským jazykom alebo iným humanitným predmetom.
 • Oceňujú, že MŠVVaŠ SR v spolupráci s ÚSŽZ prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu zabezpečilo založenie pracovnej komisie na vytvorenie kurikulárnych dokumentov k voliteľnému predmetu o Slovákoch žijúcich v zahraničí pre stredné školy v Slovenskej republike.
 • Navrhujú, aby ÚSŽZ pravidelne hľadal adekvátny mechanizmus a formy podpory zamerané na motiváciu rodičov pre zápis svojich detí do slovenských škôl v zahraničí v členských krajinách sekcie.
 • Žiadajú ÚSŽZ čo najskôr identifikovať potrebné finančné prostriedky na dodanie učebníc pre slovenské národnostné školy v zahraničí prostredníctvom Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR na základe vykonanej ankety.
 • Žiadajú, aby im boli pravidelne zasielané (elektronicky) ponukové listy učebných pomôcok a učebníc zo strany príslušnej sekcie/odboru MŠVVaŠ SR.
 • Žiadajú ÚSŽZ finančne podporiť prekladanie a vydávanie učebníc pre účely škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ktoré sú používané v domovských krajinách formou poskytovania grantov.
 • Konštatujú potrebu zorganizovať konferenciu k otázkam slovenského národnostného školstva a zachovania národnostného povedomia v krajinách zastúpených v tejto sekcii a žiadajú ÚSŽZ vyčleniť finančné prostriedky potrebné na jej realizáciu formou mimoriadneho grantu.
 • Odporúčajú prioritne dovybavovať materské školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí učebnými pomôckami, nábytkom a pod.