Vyhlásenie o prístupnosti

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS“) a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.uszz.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov:
  • Informatívna grafika, ktorá sprostredkúva informácie o type súboru, neposkytuje textovú alternatívu. [Kritérium úspešnosti: 1.1.1 Netextový obsah]
  • Fotografie, ktoré sú zároveň hypertextovým odkazom, nemajú zadefinovaný alternatívny text. [Kritérium úspešnosti: 1.1.1 Netextový obsah]
  • Niektoré tabuľky nemajú správne definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti: 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Niektoré zoznamy položiek nie sú v kóde stránky prezentované ako sémantické zoznamy. [Kritérium úspešnosti: 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Niektoré textové dokumenty vo formáte PDF obsahujú text, ktorý je zvýraznený pridaním pevných medzier medzi jednotlivé písmená. [Kritérium úspešnosti: 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Odlišovanie hypertextového odkazu od bežného textu sa spolieha iba na farbu. [Kritérium úspešnosti: 1.4.1 Používanie farieb]
  • Na webovom sídle sa nachádza opakovane text, ktorý nespĺňa minimálny požadovaný kontrastný pomer. [Kritérium úspešnosti: 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Text nie je možné zväčšiť bez použitia asistenčných technológií až do 200%. [Kritérium úspešnosti: 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Na webovom sídle sú zverejnené skenované dokumenty bez použitia optického rozoznávania znakov (OCR). [Kritérium úspešnosti: 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Obsah webových stránok nie je možné zobraziť v šírke zodpovedajúcej 320 CSS pixelov bez straty informácií alebo funkcionality a bez nutnosti posúvania obsahu v dvoch rozmeroch. [Kritérium úspešnosti: 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Kontrast ohraničenia vstupného poľa a ikona hamburgerového menu nie sú v dostatočnom kontraste s pozadím. [Kritérium úspešnosti: 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Pri nastavení vlastnosti štýlu textu na 1,5-násobok veľkosti písma, rozstup medzi odsekmi na dvojnásobok veľkosti písma, rozstup písmen (medzery medzi znakmi v slovách) na 0,12-násobok veľkosti písma a rozstup slov na 0,16-násobok veľkosti písma, dochádza k prekrytiu/strate informácií na webovej stránke. [Kritérium úspešnosti: Rozloženie textu]
  • Menu, ktoré sa aktivuje po zameraní kurzorom myši (stav :hover), prekrýva text na webovej stránke. Neexistuje mechanizmus, ktorým by bolo možné tento dodatočne zobrazený obsah skryť bez odsunutia kurzora myši. [Kritérium úspešnosti: 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
  • Niektoré položky navigácie (Úrad a Dotácie) nie sú prístupné z klávesnice (klávesou TAB). [Kritérium úspešnosti: 2.1.1 Klávesnica]
  • Rozšírenie Facebooku pôsobí ako pasca na klávesy, pretože po jeho zameraní sa načítavajú stále nové príspevky, a používateľ sa nie je schopný z rozšírenia pomocou klávesnice dostať, pokiaľ neprechádza prvkami v rozšírení rýchlejšie ako sa načítavajú. [Kritérium úspešnosti: 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy]
  • Slider nedisponuje mechanizmom, ktorý by umožňoval jeho pozastavenie a opätovné spustenie. [Kritérium úspešnosti: 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
  • Niektoré PDF dokumenty nemajú zadefinovaný názov. [Kritérium úspešnosti: 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Niektoré hypertextové odkazy obsahuje symboly a čísla, ktoré môžu byť mätúce pri pochopení smerovania odkazu. [Kritérium úspešnosti: 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Niektoré PDF dokumenty nemajú definované záložky. [Kritérium úspešnosti: 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Na webovom sídle sa vyskytujú prázdne nadpisy. [Kritérium úspešnosti: 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Niektoré prvky webového sídla nemajú viditeľné zameranie. [Kritérium úspešnosti:2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Pri vyberaní položky z menu sa musí používateľ kurzorom myši držať v rámci menu, pretože pokiaľ kurzorom myši z menu vybočí, celé menu sa zavrie. [Kritérium úspešnosti: 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
  • Na webovom sídle sa vyskytujú texty v inom jazyku ako slovenskom, ale v zdrojovom kóde tento jazyk nie je pre príslušný text určený. [Kritérium úspešnosti: 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Identifikácia hypertextových odkazov naprieč stránkami webového sídla nie je jednotná. [Kritérium úspešnosti: 3.2.4 Konzistentná identifikácia]
  • Mapa, ktorá je vložená pomocou prvku iframe, nemá zadefinovaný title. [Kritérium úspešnosti: 4.1.2 Názov, hodnota, rola]
 2. pôvodcom neprístupného obsahu webového sídla je iný organ riadenia alebo iná osoba, na ktorú sa nevzťahuje zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS
  • Na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytujú videá, ktoré neobsahujú titulky. Videá boli vytvorené súkromnou televíznou stanicou Tv Severka.
  • Na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytujú videá, ktoré neobsahujú audiokomentár alebo textovú alternatívu pre text zobrazovaný vo videu. Video bolo vytvorené nemeckou organizáciou.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 28. 05. 2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané na základe výsledku monitorovania prístupnosti webového sídla www.uszz.sk, ktoré vykonalo MIRRI SR v rámci monitorovacej vzorky na príslušný kalendárny rok 2024.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 28. 05. 2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla www.uszz.sk nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese uszz@uszz.gov.sk. Správcom webového sídla a technickým prevádzkovateľom je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

 

Vyhlásenie o prístupnosti www.uszz.sk (.pdf)