Kontakty

Poštová adresa:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11
Fax: 00 421 / 2 / 57 20 05 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

IČO: 30 798 868
DIČ: 2022105239

Kontakt na osvedčenia:
E-mail: osvedcenia@uszz.gov.sk

Kontakt pre médiá:
E-mail: kristina.kottrova@uszz.gov.sk

 

Mapa

USZZ na mape USZZ na mape

STRÁNKOVÉ HODINY V AGENDE VYDÁVANIA OSVEDČENÍ SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) si dovoľuje upozorniť na ZMENU režimu vybavovania stránok v agende žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Od 26.04.2023 až do odvolania bude úrad z personálnych dôvodov počas stránkových hodín úradu

PONDELOK:       09.00 – 12.00           13.00 – 15.00
STREDA:             09.00 – 12.00           13.00 – 15.00

vybavovať iba nasledovné záležitosti:

  • odovzdanie vydaného osvedčenia žiadateľovi po zverejnení informácie o jeho vydaní na webovom sídle úradu,
  • opakované vydanie osvedčenia po uplynutí jeho platnosti,
  • vydanie osvedčenia z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia osvedčenia/preukazu alebo zmeny údajov uvedených v osvedčení/preukaze,
  • prijímanie podaní a dokladov k už podaným a zaevidovaným žiadostiam o vydanie osvedčenia,
  • preberanie neplatných osvedčení/preukazov. 

Žiadateľov, ktorí chcú podať žiadosť o vydanie osvedčenia po prvýkrát (tzv. „prvožiadatelia“), úrad až do odvolania vybavovať nebude. Tým nie je dotknutá možnosť podať žiadosť v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v štáte pobytu žiadateľa.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Kontakty na jednotlivých pracovníkov ÚSŽZ

 

Ing. Dagmar Repčeková
predsedníčka ÚSŽZ
– štatutárny zástupca a generálny tajomník služobného úradu,
– komunikácia s parlamentom, vládou, samosprávou a úradmi v zahraničí,
– priame riadenie – podpredseda, interný kontrolór, hovorca, poradca, sekretariát predsedu;
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

 


podpredseda ÚSŽZ
– zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti,
– priamo riadi Odbor strategicko-politický (OSPO),
– komplexná gescia za tvorbu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a za zabezpečovanie výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí;

Sekretariát predsedu

Mgr. Iveta BALOGHOVÁ
Tel.: 00421/2/57 20 05 11
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

 

Odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný (TEDO)

Ing. Vladislava JANČOŠKOVÁ
– riaditeľka
Tel.: 00421/2/572 005 20
E-mail: vladislava.jancoskova@uszz.gov.sk

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 28
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
Tel.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

Mgr. Jana KOPANICOVÁ
– spracovanie dotácií za Srbsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 17
E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

Mgr. Klaudia BORSOVÁ
– kontrola vyúčtovania dotácií za všetky krajiny
Tel.: 00421/2/57 20 05 32
Email: klaudia.borsova@uszz.gov.sk

 

 

Odbor strategicko-politický (OSPO)

Mgr. art. Milina SKLABINSKI, PhD.
– poverená riadením odboru OSPO
Tel.: 00421/2/57 20 05 23
E-mail: milina.sklabinski@uszz.gov.sk

Mgr. Katarína BARANYAIOVÁ
Tel.: 00421/2/57 20 05 21
E-mail: katarina.baranyaiova@uszz.gov.sk

Mgr. Kristína KOTTROVÁ
kontakt pre médiá
Tel.: 00421 948 838 914
E-mail: kristina.kottrova@uszz.gov.sk

 

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP)

JUDr. Andrea GROSZOVÁ
riaditeľka
Tel.: 00421/2/57 20 05 26
E-mail: andrea.groszova@uszz.gov.sk
(e-maily vo veci osvedčenia adresujte na e-mailovú adresu: osvedcenia@uszz.gov.sk)