TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2017
ATELIÉR FOTOGRAFIE – POCTA DEŽOVI HOFFMANNOVI

Banská Štiavnica 8. – 16. septembra 2017

Po prvý raz v histórii sa Tvorivá škola žurnalistiky (do r. 2017 Letná škola žurnalistiky) vypravila mimo hlavného mesta Slovenska. V poradí 16. ročník podujatia, ktoré pre redaktorov, publicistov, fotografov, dokumentaristov a moderátorov tlačených, elektronických a internetových médií z krajanských prostredí organizuje ÚSŽZ, sa s mimoriadne pestrým, obsažným a prínosným programom, uskutočnil v Banskej Štiavnici v dňoch 8. – 16. septembra. Keďže tvorivé dielne pre 15 účastníkov z 8 štátov reflektovali nosnú tému – fotografiu, výber termínu ladil s obrazovo i emotívne výnimočným tradičným podujatím pod Sitnom – baníckym sviatkom SALAMANDER v uliciach Banskej Štiavnice.

V Rytierskej sále banskoštiavnického Starého zámku sa na poludnie konala v pondelok 11. septembra slávnosť otvorenia osemdňového tvorivého maratónu, na ktorom sa zúčastnilo 15 redaktorov, publicistov, fotografov a editorov zo slovenských krajanských tlačených a internetových médií z ôsmich štátov (Českej republiky, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska).

V rámci príhovorov organizátorov, spoluorganizátorov a partnerov projektu v gescii ÚSŽZ, otvoril podujatie Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo svojom prívete účastníkom a hosťom Ateliéru fotografie, ktorý bol symbolicky venovaný Dežovi Hoffmannovi, štiavnickému rodákovi, jedinečnému fotografovi legendárnej hudobnej skupiny Beatles, prezentoval Ján Varšo činnosť, poslanie a aktivity ÚSŽZ prispievajúce zvyšovaniu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci podpory našich krajanov v zmysle plnenia úloh štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom akcentoval nezastupiteľnú rolu médií, informovanosti a edičnej činnosti v živote národnostných menšín a komunít v slovenských prostrediach v juhovýchodnej a strednej Európe, v západnej Európe i v zámorí. Nielen v poslaní médií – týždenníkov, mesačníkov, občasníkov či internetových webov a portálov o problematike a súvislostiach krajanského života v tom-ktorom domovskom štáte informovať, ale ho aj usmerňovať, vplývať naň z aspektu potrieb konkrétnej slovenskej národnostnej menšiny či krajanskej komunity . Predseda ÚSŽZ v tomto kontexte ocenil úsilie predstaviteľov krajanskej tlače, elektronických a internetových médií, vyvíjajúcich napriek často poddimenzovanému personálnemu obsadeniu a boriacich sa aj s finančnými problémami, snahu čo najobjektívnejšie nielen zobrazovať krajanský život, ale ho aj organizovať v spoločnom úsilí s rôznymi organizáciami a spolkami Slovákov v zahraničí vytvárať podmienky na zachovanie a rozvíjanie slovenského jazyka a vzdelanosti, záchranu kultúrneho a duchovného dedičstva, ako aj rozvíjanie kultúrnych aktivít a vydavateľských počinov.

Ján Varšo sa zároveň poďakoval spoluorganizátorom Tvorivej školy žurnalistiky – Mestu Banská Štiavnica, Slovenskému banskému múzeu, Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho, ako aj ďalším partnerom Ateliéru fotografie, za ich súčinnosť a nezištnú ústretovosť v rámci prípravy a realizácie podujatí počas „krajanského štiavnického týždňa“. V programe slávnostného otvorenia v Rytierskej sále, jednej z ozdôb štiavnického Starého zámku, sa role hostiteľa chopil jeho majordómus – Jozef Labuda, riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Prítomných hostí oboznámil s historickým kontextom a významom jednej z dominánt mesta v živote baníckeho centra Uhorska, vďaka ktorému sa ťažbou zlata a striebra dvíhala úroveň a bohatstvo centier niekdajšej monarchie. Kus histórie vniesol do sály riaditeľ SBM už tým, že v stručnosti charakterizoval a prezentoval aj uniformu „vyššieho banského úradníka“, ktorou osviežil bezprostrednosť slávnosti.

Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková nadviazala na slová J. Labudu, keď pripomenula, že je príjemné, ak si ÚSŽZ vybral za miesto konania práve mesto pod legendárnym Sitnom. Banská Štiavnica si totiž v tomto roku pripomína viacero významných historických výročí.  Okrem 800. výročia vôbec prvej dochovanej zmienky o Štiavnici je to aj 780. výročie udelenia mestských výsad, rovnako vzácnou pripomienkou pre Štiavničanov je aj 255. výročie založenia legendárnej Banskej akadémie, vôbec prvej svojho druhu na svete! V meste, ktoré je vďaka viacerým historicko-kultúrnym a výnimočným technickým pamiatkam zapísané v UNESCO, podľa slov N. Babiakovej sa neustále zvyšuje vysoký stupeň vnímania záujmu návštevníkov zo zahraničia vrátane kontaktov so Slovákmi žijúcich v zahraničí. Primátorka Banskej Štiavnice zaželala účastníkom projektu nielen mnoho užitočného a prínosného z odborného aspektu Tvorivej školy žurnalistiky, ale aj z prežívaní nezvyčajného „genia loci“, ktorými Banská Štiavnica – jeden z najvzácnejších klenotov Slovenska, oplýva.

Nekonformne a s posolstvom zaujímavých vnemov aj skrze fotoobjektív a okamihov fotografie v stopách času, sa prihovoril odborný gestor Ateliéru fotografie Marián Pauer. Excelentný dlhoročný publicista, pedagóg a spisovateľ (doteraz napísal a vydal už 34 krásnych kníh, predovšetkým autorských obrazových publikácií o fotografii s jedinečnými fotografmi – Martinom Martinčekom, Karol Kállayom, Dežom Hoffmannom, Yuri Dojčom, Eugenom Lazišťanom, Karolom Plickom…) okrem spisovateľskej tvorbe sa venuje ako jeden z najuznávanejších teoretikov fotografie na Slovensku aj v zahraničí výstavnej a kurátorskej činnosti. Marián Pauer má za sebou prípravu už úctyhodných 267 fotografických výstav po celom svete, a to od Austrálie až po Kanadu. M. Pauer v príhovore nadviazal na „stopu štiavnických výročí“ a zámer symbolicky venovať Ateliér fotografie rodákovi z Banskej Štiavnice Dežovi Hoffmannovi práve v roku, keď sme si v máji pripomenuli 105 rokov od jeho narodenia v dome nad Námestím sv. Trojice, vo výbežku ulice pod Červenou studňou.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako to uviedol moderátor slávnostného programu Ľudo Pomichal, pracovník ÚSŽZ pre oblasť médií a gestor projektu za úrad, vyjadruje presvedčenie, že aj vďaka osobnosti Mariána Pauera a jeho erudícii pedagóga, odborníka na fotografiu, kurátorskej a výstavnej pôsobnosti v oblasti fotografie a ďalších aktivít, ako aj vďaka jeho priateľskému prístupu, bude mať projekt úspech, úžitok pre jeho účastníkov a prinesie – aj vďaka jeho otvorenosti banskoštiavnickej verejnosti – nový rozmer podobných aktivít pre krajanských žurnalistov.

V atmosfére slávnosti, ktorú poctili prítomnosťou aj zástupcovia oboch škôl participujúcich rôznou mierou na podujatiach Tvorivej školy žurnalistiky – Ján Totkovič, riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho a Miron Breznoščák ml., pedagóg Gymnázia Andreja Kmeťa (v zastúpení riaditeľky Renáty Mikulášovej) sa v závere prihovoril krajanským novinárom Anton Hykisch, štiavnický rodák, spisovateľ a diplomat. Jedna z najvýznamnejších slovenských spisovateľských osobností, človek priamočiarych a  čírych myšlienok a vzácnych počinov s príjemnosťou zahĺbenia do riadkov jeho príbehových románov navracajúcich nám historickú i národnú pamäť, sa v reflexiáxh o. i. vrátil do rokov svojho pôsobenia veľvyslanca SR v Kanade, aby v útržkoch zo spomienok pripomenul, aká nejednoznačná a neľahká bola cesta k samostatnosti Slovenska a jeho postupnej akceptácii a zakorenení sa vo vedomí väčších a veľkých národov a štátov sveta. Zároveň vyslovil apel na to, že máme byť prečo hrdí a pyšní na svoju štátnosť, i keď v mnohých ľuďoch sa aj pre rozmanitosť súvislostí na slovenskej politickej scéne neraz stráca rozmer úspešného Slovenska v Európe národov. Prirodzene, že hojnú časť svojho prívetu venoval A. Hykisch jeho citom k Banskej Štiavnici a prežívaniam z tisícov návratov do svojho rodného mesta.

Za všetkých účastníkov Tvorivej školy žurnalistiky 2017, ktorí sa zišli na slávnostnom otvorení, moderátor Ľudo Pomichal vyjadril očarenie z prvých dní pobytu krajanských novinárov. V Banskej Štiavnici si už od piatku 8. septembra vychutnávali krásne počasie, fotograficky pôsobivé Salamandrové dni, sugestívnu prírodu, atmosféru mesta, príťažlivosť patiny historických a kultúrnych pamiatok. Túto príjemnosť, samozrejme, spojili aj s fotografickou tvorbou, debatami o vášni okamihov sprostredkovaných cez objektív. Mesto ich v tom najlepšom opantalo, oni so ho zasa rýchlo osvojili a s vášňou privinuli. Zároveň poprial všetkým účastníkom Ateliéru fotografie ostrý zrak, bystrý vnem a rozhodnosť v zapečatení foto-okamihu v dotykoch spúšte ich fotoaparátov.

Anton Hykisch, podobne ako aj predseda ÚSŽZ Ján Varšo, sa popoludní prihovorili v neformálnych besedách účastníkom Tvorivej školy žurnalistiky v Art Café, program úvodného dňa Ateliéru fotografie (už predpoludním odznela zaujímavá tvorivá dielňa s témou „Redakčné texty k fotografiám v tlačených a internetových médiách“, jej autorkou bola publicistka Anna Pomichalová, ktorá žurnalisticky pôsobila 15 rokov ako rozhlasová redaktorka v slovenskej redakcii Rádia BBC v Londýne) vyvrcholil v Kine Akademik. Ľudo Pomichal ako autor a kurátor pozval na výstavu „KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-20015“  k 10 rokom činnosti ÚSŽZ, Marián Pauer prezentoval aj pre verejnosť v Banskej Štiavnici svoj autorský večer s názvom Príbehy, pookriatia, bázne I. – Karol Plicka a Slovensko

Aj po ďalšie dni „krajanského fototýždňa“ v Banskej Štiavnici v programe tvorivých dielní okrem spoznávania historicko-kultúrnych skvostov mesta bolo nadostač priestoru pre stretnutia a debaty nielen s významnými osobnosťami tvoriacimi v B. Štiavnici, ale aj pre pozvaných hostí – vrátane špičkových slovenských fotografov. Odborný gestor podujatia – Marián Pauer – postupne predstavil účastníkom excelentných protagonistov reportážnej, umeleckej a reklamnej fotografie – Slovákov, ktorí patria k európskej elite. V klubovni penziónu Marína sa objavnými projektmi  veľkoformátových panoramatických fotografií prezentoval Roman Uhliar, v Art Café vystavil na obdiv svoj kumšt v detailoch Ivan Čaniga, kým v záverečný tvorivý deň uchvátil účastníkov svojimi fotopríbehmi svetobežník Jozef „Joe“ Klamar, náš krajan, ktorý sa po rokoch života a tvorby v Kanade usadil vo Viedni.

Prirodzene, že organizátori ATELIÉRU FOTOGRAFIE zaradili do programu aj dotyky s Dežom Hoffmannom – priamo v jeho rodnom dome pod Červenou studňou, ktorý rekonštruoval v tom čase jeho nový majiteľ, Štiavničan Martin Šafařík. S obrovským záujmom o našich krajanov sa stretla aj beseda so stredoškolákmi – študentmi Gymnázia Andreja Kmeťa a Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v historickej aule bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej.

K pozoruhodným stretnutiam prichádzalo počas týždňa aj v časti programu nazvanom OBJEKTÍV, pred ktorý predstúpili v neformálnych debatách riaditeľ Slovenského banského múzea Jozef Labuda, podpredsedníčka Kalvárskeho fondu Katarína Voškováv štiavnickom evanjelickom chráme sprítomnila príbeh Andreja Sládkoviča a jeho Maríny pani Katarína Šušková. Jedinečnými boli však aj potulky prírodou v okolí mesta vrátane tajchov Klinger, Ottergrund, Červená studňa a Veľká vodárenská, nerviac o skvostných fotografických scenériách, ktoré skýtali uličky, zákutia a kaskádové chodníky starobylého mesta. Povestnou čerešničkou na šľahačke bol aj výjazd do neďalekej obce Vyhne – a to nielen vďaka osvieženiu a odbornému výkladu v znamenitom a najstaršom slovenskom pivovare Steiger, ale najmä pre obdiv k Ladislavovi Hudecovi – jednému z najslávnejších slovenských architektov preživších svoj život v cudzine.  Práve vo Vyhniach sa ale nachádza jediná stavba L. Hudeca na Slovensku, ktorú projektoval ešte v časoch Uhorska – Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (posvätili ju 26. júla 1914). Symbolický záver mimoriadne bohatého zážitkového týždňa obstaralo pre účastníkov pozvanie od jedinečného umelca Arpáda Pála do jeho ateliéru v Banskej Štiavnici na neformálnu tvorivú debatu pri jeho výnimočných artefaktoch.

Záverečné slávnostné odovzdávanie certifikátov o absolvovaní Tvorivej školy žurnalistiky sa uskutočnilo v historickej sieni Starej radnice v Banskej Štiavnice, kde pani primátorka Nadežda Babiaková úprimne zablahoželala účastníkom nádherného a nezabudnuteľného týždňa a pripomenula im, že kto si raz obľúbi mesto pod Sitnom, s obľubou sa doň bude znovu navracať.

 

ÚČASTNÍCI

 1. TATIANA ČABÁKOVÁ – Česká republika Praha, publicistka, reportérka časopisu Slovenské dotyky, Korene, spolupracovníčka Českého rozhlasu
 2. ANDREJ KURIC – Chorvátsko Osijek, publicista, reportér spolupracovník časopisu Prameň, redaktor vysielania v slovenskom jazyku Rádia Osijek
 3. PAUL STACHO – Kanada Stoney Creek Ontario, reportér a fotograf, spolupracovník Kanadského Slováka, Slova z Britskej Kolumbie a Krás Slovenska
 4. IMRICH FUHL – Maďarsko – Mlynky, Budapešť reportér, publicista a fotograf, spisovateľ/ vyd. SlovakUm, portál oslovma.hu
 5. ANDREA KIŠŠOVÁ – Maďarsko – Budapešť, týždenník Ľudové noviny reportérka, voľná fotografická tvorba
 6. KATARÍNA KARKUŠOVÁ – Maďarsko Budapešť, týždenník Ľudové noviny reportérka,
 7. AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ – Poľsko Krakov, publicistka a fotografka, šéfredaktorka mesačníka Život
 8. INGRID ŽALNEVA – Rakúsko Viedeň, publicistka a fotografka, šéfredaktorka časopisu Pohľady
 9. ANNA LEHOTSKÁ – Rumunsko – Nadlak, publicistka, fotogbgrafka a literátka, redaktorka časopisu Naše snahy, Dolnozemský Slovák
 10.  DANUŠKA BEREDIOVÁ – Srbsko – Nový Sad, reportérka, redaktorka týždenníka Hlas ľudu
 11.  OTO FILIP – Srbsko – Stará Pazova, reportér a fotograf, redaktor týždenníka Hlas ľudu
 12.  ANNA HORVÁTOVÁ – Srbsko – Nový Sad, Báčsky Petrovec, redaktorka týždenníka Hlas ľudu
 13.  ANIČKA CHALUPOVÁ – Srbsko Nový Sad, Kovačica, redaktorka a fotografka týždenníka Hlas ľudu
 14.  JASMINA PÁNIKOVÁ – Srbsko Nový Sad, reportérka, redaktorka a fotografka týždenníka Hlas ľudu
 15.  JÁN ŠPRINGEĽ – Srbsko Nový Sad, Kovačica, reportér týždenníka Hlas ľudu, redaktor RTV OK Kovačica

 

FOTO: PAUL STACHO, OTO FILIP, IMRICH FUHL, ĽUDO POMICHAL