5. ZASADNUTIE
Sekcie pre západnú Európu a zámorie
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Centrum účelových zariadení, Bratislava, 25. 10. 2018

 

Témy zasadnutia

 1. Informácia o aktivitách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (predseda/podpredseda ÚSŽZ)
 2. Informácia o stave prípravy novely Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) so zameraním na výučbu slovenského jazyka v krajinách západnej Európy a zámoria vrátane komisionálnych skúšok (zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 3. Informácia o procese schvaľovania vzdelávacích štandardov pre výučbu slovenského jazyka vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria (zástupca Štátneho pedagogického ústavu)
 4. Informácia o aktuálnych potrebách vzdelávacích centier zameraných na výučbu slovenského jazyka a ďalších predmetov v slovenskom jazyku v krajinách západnej Európy a zámoria (jednotliví členovia sekcie – jeden zástupca za každú krajinu)
 5. Skúsenosti a postrehy z doterajších 4 ročníkov letných táborov pre krajanskú mládež, ktorých hlavným garantom je ÚSŽZ (jednotliví členovia sekcie – jeden zástupca za každú krajinu)
 6. Skúsenosti z metodických kurzov a seminárov organizovaných pre pedagógov pôsobiacich vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria a potreby vzdelávacích centier v tejto oblasti (jednotliví členovia sekcie – jeden zástupca za každú krajinu)
 7. Učebnice pre vzdelávacie centrá v krajinách západnej Európy a zámoria v roku 2018 (zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 8. Európsky zbor solidarity – informácia o dobrovoľníckej službe (zástupca organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR IUVENTA a zástupca vysielajúcej/prijímajúcej organizácie Mladí Info)
 9. Prezentácia publikácie pre deti krajanov navštevujúcich výučbu slovenského jazyka, resp. v slovenskom jazyku vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria (zástupca vydavateľstva Class, s. r. o.)

 

Závery zo zasadnutia
Prítomní členovia sekcie:

 • oceňujú pôsobenie a aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „ÚSŽZ“/ zamerané na oblasť školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí;
 • oceňujú zvýšenú pozornosť, ktorú ÚSŽZ venuje rôznorodým potrebám slovenských vzdelávacích centier a predškolských zariadení v krajinách západnej Európy a zámoria;
 • oceňujú spoluprácu medzi ÚSŽZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR /ďalej len „MŠVVaŠ SR“/, ktorá prispieva k riešeniu aktuálnych problematických otázok v oblasti vzdelávania našich krajanov v zahraničí;
 • oceňujú finančné dotácie, ktoré ÚSŽZ každoročne poskytuje v rámci svojho grantového systému vzdelávacím centrám a predškolským zariadeniam v krajinách západnej Európy a zámoria a navrhujú, aby táto finančná podpora bola naďalej poskytovaná s ohľadom na konkrétne a dlhodobé potreby jednotlivých krajanských komunít v západnej Európe a zámorí;
 • odporúčajú, aby ÚSŽZ v rámci svojho dotačného systému podporil zakúpenie licencií na softwarové vzdelávacie programy pre vzdelávacie centrá v zahraničí, ktoré sa osvedčili v slovenských školách v okolitých krajinách;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR vypracovať program vzdelávania pre pedagógov pôsobiacich vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria zameraný na fonetické cvičenia pre bilingválne deti Slovákov v zahraničí;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR sprístupniť stránku ministerstva obsahujúcu elektronický objednávkový systém na objednávanie učebníc (edičný portál MŠVVaŠ SR);
 • odporúčajú ÚSŽZ preveriť možnosť vytvorenia oficiálnej pečiatky, prípadne oficiálneho mailu s doménou ÚSŽZ pre členov Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV ÚSŽZ;
 • odporúčajú ÚSŽZ doplniť stanovy Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV ÚSŽZ o oblasť dekrétov pre nových členov sekcie;
 • odporúčajú ÚSŽZ priebežne dopĺňať svoju databázu o informácie týkajúce sa nových vzdelávacích centier a aktualizovať počty detí vzdelávajúcich sa v týchto centrách;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR, aby posúdilo možnosť vytvorenia on-line metodických školení pre pedagógov pôsobiacich predovšetkým vo vzdelávacích centrách v zámorí;
 • oceňujú aktivity ÚSŽZ v oblasti európskej dobrovoľníckej služby, ako aj poskytnuté informácie ohľadne nového programu EÚ pre dobrovoľnícku službu, tzv. Európskeho zboru solidarity a odporúčajú ÚSŽZ, aby všetkým členom sekcie zaslal adresy web stránok zameraných na praktické kroky nevyhnutné pre akreditáciu organizácií v zahraničí a ich zapojenie sa do nového programu EÚ pre dobrovoľnícku službu;
 • odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR systematicky riešilo otázku rozdielových skúšok deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Členovia sekcie budú vyvíjať úsilie vedúce k vyriešeniu problematiky vykonávania, obsahu, rozsahu a miesta konania rozdielových skúšok.