Oblasť médií a oblasť informatiky/ vydavateľských činností krajanov v rámci dotačného systému ÚSŽZ a projektov spolkov, ustanovizní, inštitúcií i jednotlivcov zo slovenských komunít vo svete sa viaže k významným aktivitám podporujúcim a zabezpečujúcim zachovanie i ďalšie zveľaďovanie slovenskosti prostredníctvom a v mnohostrannosti prejavov jedného z jej zásadných atribútov – slovenského jazyka.

V mediálnej oblasti zahrňujú krajanské tlačené periodiká (týždenníky, mesačníky, štvrťročníky) ), elektronické médiá (samostatné krajanské rádiá a TV, ako aj národnostné formáty rádií a televízií vo vysielacích štruktúrach takýchto médií v ich domovských štátoch ), ako aj internetové médiá (webové stránky a informačno-publicistické portály či iné formáty) a ďalšie multimediálne projekty.

V oblasti informačno-edičnej sa v nich koncentruje najmä činnosť krajanských knižných nakladateľstiev a vydavateľstiev zohľadňujúcich vo svojich edičných plánoch a aktivitách vydávanie pôvodnej slovenskej krajanskej literatúry – poézie a prózy, zbierok, antológií, ale aj monografií obcí, miest a udalostí v krajanských prostrediach či knižných životopisných príbehov zo života slovenských osobností v krajanskom svete.

Oba segmenty – tak oblasť médií, ako aj oblasť informačno-vydavateľská, sú vzájomne prepojené motivačným myšlienkovo-obsahovým aspektom. Prelína sa v ňom organizovanie krajanského života, inšpirovanie a sebauvedomovanie slovenskej diaspóry (v rámci kolektívnych komunít, ale aj v individuálnom duchu) s akcentom na rozvíjanie slovenskosti, mapovanie života a aktivít Slovákov prostredníctvom prezentácie podujatí a akcií s využívaním a pôsobením novinárskych žánrov, nadčasovej literárnej tvorby, ako aj šírenia informácií dostupnosťou k súčasným multimediálnym technológiám.

Z hľadiska aspektu informovania, vzdelávania a poznávania je kľúčovým faktorom najmä to, že Médiá/ Informácie sú významnými verejne dostupnými a odborno-populárnymi nosičmi spisovného slovenského jazyka, čím významne prispievajú nielen k jeho zachovaniu, ale aj k jeho cielenému zveľaďovaniu v prostrediach slovenskej diaspóry vo svete, ako aj v rámci komunikácie Slovákov žijúcich v zahraničí so svojou materskou krajinou či domovinou ich predkov – Slovenskou republikou.

 

 OBLASŤ MÉDIÍ: TLAČENÉ, ELEKTRONICKÉ, INTERNETOVÉ

Mediálnou a informačnou komunikáciou zabezpečuje ÚSŽZ prezentáciu realizácie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Využíva na to oficiálnu webovú stránku www.uszz.sk, ktorá je zdrojom aktuálnych aj nadčasových informácií a spätnej väzby pre krajanov, rovnako tak aj dostupné sociálne siete.

Webová stránka úradu zabezpečuje nepretržitý tok informácií o dianí v krajanskom svete, sprostredkúva kľúčové aktivity organizovanej činnosti krajanov v spolkoch, inštitúciách a organizáciách, mapuje zároveň aj významné individuálne prejavy a prínosné činnosti jednotlivcov v jednotlivých komunitách Slovákov vo svete. ÚSŽZ týmto vytvára synergiu v rámci komunikácie slovenskej diaspóry so svojou materskou krajinou či domovinou ich predkov.

Okrem toho ÚSŽZ prezentuje na portáli www.slovenskezahranicie.sk spravodajské, publicistické aj obrazové či audiovizuálne informácie z rôznych oblastí života krajanov vo svete. V ich žánrovej žurnalistickej pestrosti má na zreteli nielen samotný informačný či hodnotiaco-poznávací aspekt, ale aj pozitívny emocionálno-duchovný a kultúrno-intelektuálny dosah života a aktivít Slovákov v zahraničí na rozvíjanie vzťahov so Slovenskom a naopak.  V tomto duchu oficiálne webové sídlo ÚSŽZ, portál Slovenské zahraničie, ako aj na ne nadväzujúce sociálne siete spoluvytvárajú efekt pozitívnej spolupatričnosti Slovákov vo svete vo vzťahu k ich materskému štátu či vlasti ich predkov, ako aj úprimný záujem Slovenskej republiky o prejavenie empatie a morálnej podpory slovenskej diaspóry vo svete.

 

OBLASŤ INFORMÁCIÍ / VYDAVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ

Oblasť informácií, popri praktickej účinnosti informačnej politiky ÚSŽZ vo vzťahu k spolkom, organizáciám a jednotlivcom z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, zahŕňa najmä podporu projektov v informatívno-prezentačnej, organizačno-propagačnej a publikačno-vydavateľskej oblasti.

Informovanosť vytvára podmienky pre žiadaný, potrebný a nevyhnutný slovensko-slovenský dialóg krajanov s materskou krajinou na hlbšie ukotvenie kultúrno-sociálnych, jazykovo-duchovných a intelektuálnych cenností v sebauvedomovaní sa Slovákov, k zvyšovaniu ich národného povedomia a hláseniu sa ku kultúrnemu dedičstvu svojej materskej krajiny, ako aj k jazyku ich predkov.

Informačná oblasť, v ktorej sa obsahovo aj významovo deklaruje nakladateľská, vydavateľská a edičná činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, slúži na propagáciu, prezentáciu a zhodnocovanie života a prínosu krajanských komunít tak v samotnej knižnej vydavateľskej činnosti (knižná tvorba, monografie, dokumentaristika, beletristická a žánrová literatúra, tradičné kalendáre a ročenky, informačné bulletiny, noviny a časopisy a iné periodické a neperiodické tlačoviny), ako aj stále dôležitejšiemu a dostupnejšiemu podielu  internetovej komunikácie v šírení informácií, ako aj samotných literárnych diel  (krajanské weby a informačno-publicistické portály).