Vzhľadom na rôzne okruhy otázok a odlišné inštitucionálne formy vzdelávania v jednotlivých krajinách vznikla potreba zriadiť v rámci Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ aj druhú sekciu zameranú na krajiny západnej Európy a zámoria. Prvé zasadnutie sekcie pre západnú Európu a zámorie sa konalo v hoteli Družba v Bratislave dňa 29. 10. 2014. Členmi tejto sekcie sa stali vedúci vzdelávacích slovenských centier a víkendových škôl zo západnej Európy a zámoria, zástupcovia MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ.

Na zasadnutia sekcie boli priebežne prizývaní aj ďalší odborníci, ktorí s členmi sekcie hľadali možné riešenia na prerokúvané problematické okruhy otázok a niektorí z nich dostali priestor na samostatné prezentácie týkajúce sa špecifických tém, o ktoré členovia sekcie prejavili záujem. Celkove sa uskutočnilo 6 zasadnutí sekcie pre západnú Európu a zámorie, pričom jej 3. zasadnutie bolo obohatené o metodický seminár pre pedagógov zameraný na podporu snáh a skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka vo vzdelávacích centrách západnej Európy a zámoria a 4. zasadnutie bolo spoločným rokovaním členov predmetnej sekcie a Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2020 sa nekonalo žiadne zasadnutie sekcie pre západnú Európu a zámorie vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou Covid 19.

Aj vďaka aktívnemu podchyteniu vedúcich predstaviteľov slovenských vzdelávacích centier v zahraničí zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci sekcie pre západnú Európu a zámorie postupne vznikajú stále nové centrá a ich sieť sa rozširuje do stále nových krajín. Vzdelávacie centrá pre deti krajanov existujú v súčasnosti v 21 krajinách sveta (Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia, Argentína, Austrália, Nový Zéland, Kanada, USA, Belgicko, Portugalsko a Kuvajt).

Väčšina z týchto vzdelávacích centier je združená v International Slovak Educational Institute and Association (ISEIA), ktorý pre deti vzdelávajúce sa v týchto centrách organizuje mnoho podujatí a medzinárodných súťaží. ISEIA vydáva internetový časopis Ceruzky a často krát predkladá na ÚSŽZ za všetky centrá spoločné grantové žiadosti.

Na jednotlivých zasadnutiach sekcie pre západnú Európu a zámorie sa prerokúvali nasledovné dôležité témy: uznávanie štatútu a kompetencií vzdelávacích slovenských centier v zahraničí v súvislosti s plnením povinnej školskej dochádzky u detí žijúcich mimo územia Slovenskej republiky, vydávanie osvedčení o absolvovaní povinnej školskej dochádzky mimo územia SR, vzdelávacie štandardy, rozdielové skúšky, uznávanie pedagogickej praxe u učiteľov pôsobiacich vo vzdelávacích centrách po ich možnom návrate na Slovensko, organizovanie metodických školení pre pedagógov pôsobiacich vo vzdelávacích centrách v zahraničí, letné tábory pre krajanskú mládež, učebnicové a materiálne vybavenie vzdelávacích centier, vysielanie dobrovoľníkov zo Slovenska do prostredia slovenských menšín a komunít v zahraničí a ďalšie.

Jednou z najčastejšie deklarovaných otázok na zasadnutiach tejto sekcie bola príprava školopovinných detí a ich účasť na tzv. rozdielových skúškach, ktoré sú podmienkou ich postupu do ďalšieho ročníka na školách na Slovensku. Tento závažný problém na podnet vzdelávacích centier začal ÚSŽZ riešiť v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ďalej len „ŠPÚ“). Z iniciatívy ÚSŽZ v spolupráci s ŠPÚ bola pedagógmi pôsobiacimi v Írsku a v Anglicku vypracovaná základná učebná osnova pre komisionálne skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra ako materiál pre tvorbu vzdelávacích štandardov pre tento predmet týkajúci sa žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Cieľom je  schválenie týchto štandardov rezortom školstva ako záväzného dokumentu pre všetky domovské školy týchto žiakov na území SR.

Úsilím vzdelávacích centier je vytvoriť dokument zameraný na úpravu, zjednotenie obsahu a priebehu komisionálnych skúšok, ktorý by bol záväzný pre všetkých riaditeľov základných škôl na Slovensku. Zabezpečila by sa tým kvalitná príprava  žiakov na komisionálne skúšky, vytvorili by sa pravidlá, jednotný postup a jasný priebeh skúšania a hodnotenia žiakov.

 

 

.