Informačná oblasť, zahrňujúca okrem všestranného šírenia informácií aj vydavateľskú činnosť vrátane knižnej kultúry, sa vďaka aspektu používania slovenského jazyka významným až kľúčovým vkladom podieľa na zachovaní a rozvoji národnej identity. Aktívnosť jej tlačených a elektronických platforiem je nezastupiteľným zdrojom poznania a informovanosti nielen pre ich faktograficko-myšlienkové posolstvo, ale aj z pohľadu propagácie, komunikácie a pôsobenia motivačného a agitačného faktoru v konkrétnej krajanskej komunite, medzi krajanmi navzájom, ako aj vo vzťahu k Slovenskej republike. Svojim dosahom generuje  podmienky na pozitívne a prirodzené sebavedomie jednotlivcov i celých komunít v zahraničí na ich slovenskosť, nabáda k spontánnemu záujmu o kultúrne a duchovné dedičstvo i reálie z krajiny predkov v ich domovských štátoch, pričom cieľavedome reflektuje dianie na Slovensku.

V ostatnom desaťročí zaznamenala informačná oblasť s nástupom nových technológií podmieňujúcich internetizáciu spoločenstiev zásadné zmeny. Dynamický rozvoj elektronických audiovizuálnych prostriedkov vyvolal potrebu prispôsobenia sa multimediálnemu a multižánrovému prostrediu. ÚSŽZ registruje, citlivo vníma a reaguje na presun ťažiska z  tlačených médií na elektronické nosiče informácií a komunikácie, ako aj nárast krajanských webových stránok, informačných a publicistických portálov.

ÚSŽZ sa adaptoval na nové podmienky, inovuje prístup k novým potrebám, podporuje početné projekty krajanov a konsoliduje vzájomnú spätnú informačnú väzbu s organizáciami a  spolkami slovenských komunít v zahraničí. Na základe názorového konsenzu s  krajanmi usudzujeme, že  v stave určitej elektronickej presýtenosti je nevyhnutné nastaviť optimálny, dostupný, zrozumiteľný a účelný, teda všeobecne prínosný prienik všetkých dostupných informačných zdrojov v jednotiacom komunikačnom uzle v súčinnosti s profilujúcimi a rozvíjajúcimi sa internetovými informačnými médiami ÚSŽZ.

ÚSŽZ podporuje predovšetkým periodické a cyklické vydavateľské činnosti krajanských subjektov, ktoré aj v uplynulých rokoch spotrebovali finančnú podporu poskytnutú ÚSŽZ vo vysokej kvalite. Podporuje projekty, ktoré popri ich informačnej hodnote z pohľadu rozvoja slovenských národnostných menšín a krajanských komunít v konkrétnych domovských štátoch vytvárajú aj vzdelanostný a poznávací priestor na hlbšie ukotvenie ich historickej pamäte, kultúrno-sociálnych, jazykovo-duchovných a intelektuálnych cenností v sebauvedomovaní sa Slovákov žijúcich v zahraničí. Prihliada sa pri tom na potreby najmladších generácií s akcentom na ich vtiahnutie do tvorivého procesu s akcentom na rozvoj slovenského jazyka a slovenských reálií.

Do oblasti informovanosti ÚSŽZ zahŕňa projektové aktivity zamerané na časozbernú historicko-kultúrnu dokumentáciu, publicisticko-beletristické spracovávanie a propagáciu minulého i súčasného života krajanských komunít vo vydavateľskej činnosti (knižná tvorba, monografie, dokumentaristika, beletristická a žánrová literatúra, tradičné kalendáre a ročenky, informačné bulletiny, noviny a časopisy a iné periodické a neperiodické tlačoviny), ako aj v internetovej komunikácii (krajanské informačné weby a spravodajsko-publicistické portály, internetové časopisy pre  deti a mládež v národnostných školách a vzdelávacích centrách).

Prihliadajúc na ich potrebu, rozvíjanie, kvalitu a popularitu, ÚSŽZ nastavuje, iniciuje, aj v súčinnosti s Komisiou pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, kľúčové zámery v strednodobom horizonte. Zároveň spoluvytvára podmienky a predpoklady na naplnenie konkrétnych zámerov.

Za priority v Informačnej oblasti (vydavateľských aktivít) v krajanských komunitách (s presahom na štáty so slovenskými národnostnými menšinami v strednej a juhovýchodnej Európe) ÚSŽZ považuje:

a/ v rámci zvýšenia informovanosti krajanov na webovom sídle ÚSŽZ (resp. sociálnych sietí spravovanými ÚSŽZ) a na portáli slovenskezahranicie.sk (SZ), ktorý má slúžiť aj ako informačno-mediálne komunikačné „uzlové“ centrum s možnosťou vzájomného prepojenia krajanských komunít a návštevníkov portálu, vytvorenie technických podmienok a obsahového priestoru na ďalšie aktivovanie sociálnych sietí krajanov, ich vzájomné prepojenie, ako aj možnosť  kreovania siete informačných webových stránok krajanov prostredníctvom portálu SZ.

b/ v oblasti vydavateľskej činnosti a šírenia knižnej kultúry zohľadňovať akcent na utvárania podmienok a inštitucionálnu i individuálnu podporu pôvodnej slovenskej literatúry tak v prostredí slovenských autochtónnych menšín, ako aj krajanských komunít.  Mať na zreteli kontext a súvislosti historickej pamäte, dokumentaristiky, výskumných aktivít a beletristickej tvorby ako významného faktoru zachovania jazykovej a kultúrnej identity v nadväznosti na vydavateľské aktivity a šírenie literárnych počinov v krajanských komunitách.

V činnosti krajanských vydavateľstiev ÚSŽZ podporuje rozvíjanie spisovnej slovenčiny ako určujúceho faktoru životaschopnosti a rozvoja slovenských komunít so zameraním na najmladšie generácie. Nevyhnutným faktorom účinnosti tejto komunikácie je aj prepojenie vydavateľských inštitúcií v slovenskom svete s partnermi na Slovensku: prehĺbenie už jestvujúcej spolupráce so Spolkom slovenských spisovateľov, ako aj ďalšími partnerskými vydavateľstvami a nakladateľstvami, a to aj na základe ich záujmu a edičných plánov.

ÚSŽZ v záujme ochrany a pretrvania kultúrnych a duchovných cenností v prostrediach krajanských komunít, ako aj hmotného a nehmotného dedičstva, spoluvytvára  adekvátne podmienky (aj vzhľadom na finančné možnosti) na potenciálnu archiváciu a digitalizáciu slovacík v krajanskom svete z aspektu historickej pamäte tak, ako sú tieto uchované v tlačenej forme – v novinách, časopisoch, kalendárovej tvorbe a dokumentoch, aby boli zachované nielen z pohľadu budúcich generácií krajanov v slovenskom zahraničí, ale aby sa stali súčasťou kultúrneho a duchovného bohatstva jednotného slovenského národa.

 

Text a informácie v tejto časti ÚSŽZ priebežne aktualizuje a dopĺňa.