Udelenie vládnych štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2021/2022

Žiadosti o priznanie vládneho štipendia od akademického roku 2021/2022 si elektronicky registrovalo celkom 81 Slovákov žijúcich v zahraničí. O nomináciách na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike rozhodovala krajanská organizácia pôsobiaca v krajine trvalého pobytu uchádzača. Do výberového konania bolo zaradených 66 elektronicky registrovaných žiadostí (50 na prvý stupeň vysokoškolského štúdia, 13 na druhý stupeň vysokoškolského štúdia a 3 žiadosti na tretí stupeň vysokoškolského štúdia).

Pri posudzovaní žiadostí uchádzačov o priznanie vládneho štipendia komisia zohľadňovala schválené podmienky, ktoré boli stanovené nasledovne:

  1. zvolený študijný odbor v súlade s tým, ako bol definovaný ako prioritný pre akademický rok 2021/2022 v zmysle Sústavy študijných odborov Slovenskej republiky,
  2. študijné výsledky,
  3. úplnosť predložených materiálov,
  4. zachovanie vekovej hranice (18 – 26 rokov na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, 23 – 35 rokov na tretí stupeň vysokoškolského štúdia).

Rešpektujúc schválené podmienky pre priznanie vládnych štipendií komisia prijala rozhodnutia k jednotlivým žiadostiam uchádzačov – Slovákov žijúcich v zahraničí. V záujme vyhovieť čo najväčšiemu počtu uchádzačov bola nevyužitá kvóta niektorých krajín udelená uchádzačom zo Srbskej republiky, kde záujem prevýšil počet pridelených štipendijných miest.

Z celkového počtu 70 štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí schválených odborom kultúrnej diplomacie MZVaEZ SR bolo na akademický rok 2021/2022 spolu priznaných:

  • 44 štipendií (35 na prvý stupeň vysokoškolského štúdia, 8 na druhý stupeň vysokoškolského štúdia a 1 na tretí stupeň vysokoškolského štúdia);
  • 19 štipendií s podmienkou, ktorú je uchádzač povinný splniť v súlade s rozhodnutím komisie najneskôr do 31.08.2021, resp. do nástupu na štúdium.

Štipendijná kvóta na akademický rok 2021/2022 nebola naplnená z dôvodu nižšieho záujmu uchádzačov pravdepodobne v súvislosti s epidémiou COVID-19.

 

Posúdenie výšky štipendia

Výška poskytovaného mesačného štipendia na akademický rok 2021/2022 je:

  • pre štipendistov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia 280,00 € mesačne;
  • pre štipendistov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 330,00 € mesačne
    a jeho suma neklesla pod aktuálnu výšku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, stanovenú od 01.07.2021 na 218,06 €, a súčasne závisí od celkovej výšky finančných prostriedkov na oficiálnu rozvojovú pomoc vyčlenených v rozpočte na rok 2021 v sume 2 059 567 €.