Bulletin ÚSŽZ 2016

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má na zreteli v rámci komunikácie vo vzťahu k verejnosti na Slovensku, najmä však s krajanskými komunitami v slovenskom svete, aj prezentáciu svojej činnosti, aktivít a snáh v nadväznosti na výkon štátnej politiky Slovenskej republiky pri morálnej aj materiálnej podpore Slovákov žijúcich v zahraničí.

V rámci svojej pôsobnosti ÚSŽZ príležitostne vydáva aj informačné bulletiny, ktoré zrkadlia nielen inštitucionálnu funkciu, zámery a výsledky samotného úradu vo vzťahu ku krajanom, ale v ich obsahu mapujú a prezentujú mnohoraké aktivity a úspechy Slovákov žijúcich v zahraničí prakticky vo všetkých oblastiach života. Rozmer krajanov v spoločensko-ekonomickej, kultúrno-vzdelávacej, vedeckej, umeleckej i športovej sfére v ich domovských štátoch je často mimoriadne záslužný a zajedno i nezastupiteľný. Preto sa Slovensko – ich materská krajina či domovina ich predkov – mnohými našimi krajanmi a ich významnou osobnostnou stopou a vkladom do rozvoja prostredí či krajín, v ktorých našli svoje profesijné uplatnenia a životnú sebarealizáciu, právom hrdí a po zásluhe oceňuje ich hmatateľné úsilie o šírenie dobrého mena našej vlasti na všetkých kontinentoch.  Aj vyššie uvedené aspekty boli vhodnou motiváciou, aby v roku 2016 uzrel svetlo sveta BULLETIN ÚSŽZ 2016 pri príležitosti 10 rokov činnosti samotného Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Autorom samotnej idey, dramaturgie informačného bulletinu, ako aj jeho slovného obsahu i väčšiny obrazovej časti (v spolupráci so spoločnosťou CREATIV LINE s. r. o., ktorá realizovala grafické stvárnenie aj tlač ) bol publicista a fotograf  ĽUDO POMICHAL, hovorca ÚSŽZ a pracovník úradu pre oblasť médií a komunikácie s verejnosťou.