STRÁNKOVÉ HODINY V AGENDE VYDÁVANIA OSVEDČENÍ SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) si dovoľuje upozorniť na ZMENU režimu vybavovania stránok v agende žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. 

Od 26.04.2023 až do odvolania bude úrad z personálnych dôvodov počas stránkových hodín úradu

PONDELOK:       09.00 – 12.00           13.00 – 15.00
STREDA:              09.00 – 12.00           13.00 – 15.00

vybavovať iba nasledovné záležitosti:

  • odovzdanie vydaného osvedčenia žiadateľovi po zverejnení informácie o jeho vydaní na webovom sídle úradu,
  • opakované vydanie osvedčenia po uplynutí jeho platnosti,
  • vydanie osvedčenia z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia osvedčenia/preukazu alebo zmeny údajov uvedených v osvedčení/preukaze,
  • prijímanie podaní a dokladov k už podaným a zaevidovaným žiadostiam o vydanie osvedčenia,
  • preberanie neplatných osvedčení/preukazov. 


Žiadateľov, ktorí chcú podať žiadosť o vydanie osvedčenia po prvýkrát
(tzv. „prvožiadatelia“), úrad až do odvolania vybavovať nebude. Tým nie je dotknutá možnosť podať žiadosť v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v štáte pobytu žiadateľa.


Ďakujeme za pochopenie.

 

Podrobné informácie o podmienkach na vydanie osvedčenia pre Slováka žijúceho v zahraničí vrátane zoznamu potrebných dokumentov a príloh nájdete na:
https://www.uszz.sk/podmienky-na-vydanie-osvedcenia-2/

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, že správny poplatok pri podaní žiadosti na ÚSŽZ sa uhrádza vo forme eKolku vo výške stanovenej v podmienkach na vydanie osvedčenia. ÚSŽZ eKolky nepredáva, je ich možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.