Vážení záujemcovia o dotáciu,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a platného vnútorného predpisu – Smernica č. 01/2024 z 23. februára 2024 о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „Smernica“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 (ďalej len „žiadosti“) v zmysle zákona pre oblasti:

 1. Vzdelávanie, veda a výskum a jej podprogramy:
  • 1.1. Vzdelávacie podujatia
  • 1.2. Vydanie učebnice, metodiky, školského časopisu alebo novín a zborníkov
  • 1.3. Výskum a prezentácia výsledkov výskumu
  • 1.4. Podpora slovenského jazyka a štúdia žiakov v slovenskom jazyku
  • 1.5. Zabezpečenie prevádzky a pravidelnej činnosti školy alebo vzdelávacieho centra
 1. Kultúra a jej podprogramy:
  • 2.1. Ochrana hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí
  • 2.2. Vznik a rozvoj tvorivej činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí vo všetkých odvetviach umenia a kultúry
  • 2.3. Kultúrne podujatia v domovských krajinách, účasť krajanov v programoch prezentácie krajanskej kultúry na Slovensku a v slovenskom zahraničí
  • 2.4. Zvyšovanie povedomia o kultúre Slovákov žijúcich doma a v zahraničí ako integrálnej súčasti slovenskej kultúry
  • 2.5. Podpora tradične prítomných cirkví v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí rozvíjajúcich slovenské národné povedomie
  • 2.6. Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti žiadateľa v oblasti kultúry
 1. Informácie a jej podprogramy:
  • 3.1. Vydávanie neperiodickej tlače
  • 3.2. Digitalizácia, tvorba webových portálov, online platforiem, počítačových aplikácií a softvérov
  • 3.3. Zvyšovanie povedomia o Slovákoch žijúcich v zahraničí
  • 3.4. Školenia, kurzy a iné informačné aktivity pozitívne vplývajúce na rozvoj a životaschopnosť krajanskej komunity
  • 3.5. Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti v oblasti informácií
 1. Médiá a jej podprogramy:
  • 4.1. Vydávanie periodickej tlače
  • 4.2. Rozhlasové a televízne vysielanie, podcasty, vlogy
  • 4.3. Podpora spolupráce krajanských médií s médiami na Slovensku
  • 4.4. Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti v oblasti médií
 1. Kúpa, výstavba, prístavba a rekonštrukcia a jej podprogramy: táto oblasť nie je obsiahnutá v tejto výzve.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi SR a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 

Priority úradu pre jednotlivé oblasti podpory:

 1. Vzdelávanie, veda a výskum:
 • zvyšovanie kvality a rozširovanie siete škôl a vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v slovenskom jazyku v zahraničí,
 • zvyšovanie odbornej úrovne slovenských učiteľov a pedagógov pôsobiacich v zahraničí,
 • zvyšovanie úrovne používania slovenského jazyka a národného povedomia u slovenských detí žijúcich v rôznych krajinách,
 • podpora tvorby metodických materiálov a učebných pomôcok vhodných na výučbu slovenského jazyka a slovenských reálií,
 • podpora vedeckovýskumných projektov v oblasti histórie, jazyka, identity, etnografie, religionistiky, folkloristiky,
 • podpora a udržiavanie zručností, ktoré prispievajú k udržateľnosti a pozdvihnutiu slovenských komunít v zahraničí.
 • podpora vedeckovýskumných projektov v oblasti histórie, jazyka, identity, etnografie, religionistiky, folkloristiky,
 • podpora a udržiavanie zručností, ktoré prispievajú k udržateľnosti a pozdvihnutiu slovenských komunít v zahraničí.
 1. Kultúra:
 • ochrana hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí,
 • podpora súboru činností, ktoré vznikajú v súčasnosti naprieč všetkými umeleckými odvetviami od ochotníckej po profesionálnu úroveň a majú za cieľ zveľaďovanie a rozvíjanie slovenskej kultúry vo svete,
 • podpora systému vzdelávania a metodickej pomoci pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti kultúry,
 • podpora kultúrnych podujatí s cieľom podnecovať prezentačné a reprezentačné aspekty tvorby, podporovať budovanie a trvalú udržateľnosť družobných a kooperačných kontaktov medzi členmi krajanských kultúrno-umeleckých spolkov, divadelných súborov a iných organizácií s partnermi v SR i medzi sebou navzájom s cieľom rozvoja ich spolupráce a komunikácie v slovenskom jazyku, zvlášť s ohľadom na participáciu detí a mládeže,
 • podpora kreativity a rozvoja tvorivého potenciálu, podpora efektívnej prezentácie slovenskej kultúry v celosvetových meradlách.
 1. Informácie:
 • podpora tvorby, vydávania a distribúcie kníh, tradičných ročeniek a kalendárov a ďalších neperiodických tlačív krajanských vydavateľstiev s krajanskou tematikou,
 • podpora zapojenia komunít v digitálnom svete, sprístupňovanie činnosti krajanských komunít verejnosti a prepájanie Slovákov žijúcich v zahraničí v online priestore,
 • podpora tradičných aj kreatívnych foriem osvety o Slovákoch žijúcich v zahraničí a propagácie krajanských komunít, spolkov a združení, napríklad formou prednášok, informačných kampaní, spravodajskej činnosti, tvorbou informačných a interaktívnych materiálov o Slovákoch žijúcich v zahraničí,
 • podpora prístupu krajanských komunít k takým informáciám, ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj, životaschopnosť a udržateľnosť činnosti krajanských komunít,
 • podpora prístupu krajanských komunít k takým informáciám, ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj, životaschopnosť a udržateľnosť činnosti krajanských komunít.
 1. Médiá:
 • podpora tvorby, vydávania a distribúcie krajanských časopisov, novín, magazínov, spravodajcov a ďalšej periodickej tlače s krajanskou tematikou či pre potreby komunít Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré zvyšujú informovanosť vo vnútri krajanských komunít alebo prispievajú k sebaprezentácii spolkovej činnosti, komunít i osobností Slovákov žijúcich v zahraničí vo verejnom priestore v domovskej krajine, v SR a v celom svete,
 • podpora zvyšovania informovanosti o dianí v SR a v slovenskom zahraničí, o aktivitách krajanských komunít vo forme pravidelného informovania masmediálnymi prostriedkami v slovenskom jazyku pre všetky vekové kategórie Slovákov žijúcich v zahraničí,
 • zintenzívniť informačné toky medzi krajanským prostredím a SR, zintenzívnenie informačných tokov medzi krajanským prostredím a SR prostredníctvom spolupráce krajanských médií s médiami v SR.
 • zintenzívnenie informačných tokov medzi krajanským prostredím a SR prostredníctvom spolupráce krajanských médií s médiami v SR.

 

Úrad dôrazne odporúča žiadateľom o poskytnutie dotácie, aby sa podrobne oboznámili so znením Smernice vzhľadom na zmeny v procese poskytovania dotácií oproti minulým obdobiam.

 

Základné podmienky na podanie žiadosti:

 1. žiadosť o dotáciu si môžu podať len tí žiadatelia, ktorí majú aktualizovaný a kompletne vyplnený profil v dotačnom informačnom systéme úradu (ďalej len „DIS“) vrátane všetkých povinných príloh a majú status „skontrolovaný“,
 2. žiadateľ môže podať žiadosť len v tých oblastiach krajanských aktivít, ktorým sa podľa svojho vyplneného profilu žiadateľa venuje,
 3. do jednej žiadosti je možné zlúčiť viacero rovnakých projektov s rovnakou charakteristikou v popise projektu v rámci jednej oblasti (napr. kultúrne podujatia). Tieto projekty je potrebné podrobne rozpísať v prílohe žiadosti a ku každému projektu zvlášť presne určiť, ktoré údaje a oprávnené položky sa ho týkajú,
 4. žiadateľ je povinný mať zriadený bankový účet v mene EURO, ak žiadateľ nie je schopný splniť túto podmienku, je povinný tento fakt uviesť v profile subjektu v DIS s opodstatneným odôvodnením. Úrad bude individuálne riešiť ďalší postup.

Pri vypĺňaní žiadostí je potrebné zamerať sa najmä na:

 1. podrobnú charakteristiku projektu s určením cieľovej skupiny a predpokladaným vplyvom na celú krajanskú komunitu. V prípade uskutočnenia akéhokoľvek typu podujatia/akcie je potrebné uviesť čo najpresnejší dátum konania,
 2. opis a časový harmonogram procesu prípravy projektu ako aj opis samotnej realizácie projektu – predstaviť realizačný tím a jeho funkcie počas celého priebehu projektu,
 3. podrobný rozpočet a predpokladaný spôsob financovania projektu – uviesť všetky formy financovania od vlastných zdrojov žiadateľa až po dotácie a sponzorské dary, uviesť aj spôsob realizovania projektu v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov formou dotácie úradom, uviesť zapojenie ďalších zúčastnených na prípravách a organizácií projektu (inštitúcie, dobrovoľníci, odborníci, konzultanti),podrobný rozpočet a predpokladaný spôsob financovania projektu – uviesť všetky formy financovania, od vlastných zdrojov žiadateľa až po dotácie a sponzorské dary, uviesť aj spôsob realizovania projektu v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov formou dotácie úradom, uviesť zapojenie ďalších zúčastnených na prípravách a organizácií projektu (inštitúcie, dobrovoľníci, odborníci, konzultanti),
 4. oprávnené účelové položky aj s presným popisom. Každú zvolenú oprávnenú účelovú položku je potrebné konkrétne určiť a odôvodniť a popísať v poznámke. V prípade nákupu sa vyžaduje aj priloženie cenovej ponuky, alebo spôsobu výpočtu ceny. Pre ľahšiu orientáciu v oprávnených účelových položkách použite dokument „Oprávnené účelové položky“ (nachádza sa v prílohe tejto výzvy),
 5. očakávaný prínos projektu pre krajanskú komunitu a jeho udržateľnosť (opis a určenie časového rámca udržateľnosti). Zdôvodnenie potreby uskutočnenia projektu.

Termínované povinnosti budúceho prijímateľa dotácie v súvislosti s poskytnutou dotáciou (podrobná špecifikácia je uvedená v Smernici):

 1. vytvorenie „Oznámenia o presnom termíne realizácie projektu“ v DIS najneskôr 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred termínom realizácie projektu. Súčasťou tohto oznámenia musí byť aj pozvánka (program/plagát/harmonogram podujatia), pri projektoch uskutočnených pred vyplatením dotácie bude táto povinnosť plnená dodatočne v lehote do 14 (štrnásť) kalendárnych dní po podpise dotačnej zmluvy,
 2. vytvorenie „Správy o merateľných ukazovateľoch“ v DIS najneskôr 30 (tridsať) kalendárnych dní po uskutočnení projektu. Správa o merateľných ukazovateľoch bude verejne prístupným dokumentom, ktorý bude po vyplnení v DIS automaticky zverejnený na webovom sídle úradu,
 3. tvorba vyúčtovania dotácie priebežne počas jej čerpania a jeho zaslanie v požadovanej forme na úrad ihneď po ukončení projektu a skompletizovaní všetkých potrebných dokumentov, nie ku koncu všeobecnej lehoty určenej na vyúčtovanie podporených projektov,
 4. Po vyplnení všetkých povinných textových polí žiadosti je možné uložiť si jej rozpracovanú verziu, v ktorej je možné ešte vykonávať úpravy. Po dôkladnej kontrole žiadosti, vrátane priloženia všetkých povinných príloh, je potrebné žiadosť odoslať. Upozorňujeme, že po odoslaní žiadosti už nebude možné vykonávať žiadne úpravy. Až po odoslaní žiadosti jej bude pridelené číslo žiadosti. Následne bude žiadosť úradom spracovaná a posúdená, či splnila všetky kritériá na hodnotenie. O splnení resp. nesplnení kritérií bude žiadateľ informovaný v DIS pri konkrétnej žiadosti.

Základné kritériá na posúdenie žiadosti:

 1. súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026 a s prioritami úradu za jednotlivé oblasti,
 2. súlad s prioritami zahraničnej politiky SR,
 3. kultúrno-spoločenský význam projektu pre krajanskú komunitu,
 4. dlhodobá udržateľnosť projektu a výsledkov aktivít v ňom obsiahnutých, prispenie projektu k medzinárodnej spolupráci komunít pri nadnárodných projektoch,
 5. zadefinovanie cieľovej skupiny, rozsah a spôsob oslovenia, prínos a dosah realizácie projektu pre cieľovú skupinu,
 6. jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, vypracovanosť a výpovedná hodnota aktivít projektu s konkrétnym popisom a doložením všetkých požadovaných podkladov,
 7. vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od plánovaných aktivít (špecifikácia položiek rozpočtu tak, aby mohli byť považované za oprávnené) a podrobný komentár o nevyhnutnosti a reálnosti výdavkov na realizáciu projektu,
 8. efektívnosť predpokladaných vynaložených finančných prostriedkov, a schopnosť viaczdrojového financovania,
 9. úroveň spracovania dokumentácie projektu a komplexnosť informácií potrebných na posúdenie obsahu projektu (dostatočne prehľadná štruktúra projektu),
 10. vyrovnané záväzky z predchádzajúcich dotácií v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a vnútorných predpisoch úradu a poskytovanie súčinnosti pri vyúčtovaniach,
 11. spôsob prezentácie úradu a SR,
 12. uprednostnené budú projekty, ktoré prispievajú k medzinárodnej spolupráci komunít,
 13. uprednostnené budú projekty, v ktorých sa počíta s angažovanosťou Zastupiteľských úradov SR a Slovenských inštitútov MZVEZ SR v  krajinách, kde sú zriadené,
 14. adekvátny spôsob prezentácie úradu a SR.

Po ukončení hodnotiaceho procesu budú na webovom sídle úradu zverejnené dokumenty -Protokol podporených žiadostí o dotáciu a Protokol nepodporených žiadostí o dotáciu v aktuálnej výzve i s krátkym odôvodnením. O výsledku budú žiadatelia informovaní aj prostredníctvom DIS pri konkrétnej žiadosti.

Upozorňujeme, že na poskytnutie dotácie úradom nie je právny nárok.

 

Časový harmonogram výzvy:

 1. registrácia žiadostí v dňoch od 26.02.2024 12.00 hod. do 31.03.2024 do 24.00 hod. SEČ,

 2. predpokladaný termín zverejnenia Protokolu podporených žiadostí o dotáciu a Protokolu nepodporených žiadostí o dotáciu je v prvej polovici júna 2024.

 

Upozorňujeme, že limit posudzovaných žiadostí na poskytnutie dotácie pre túto výzvu je stanovený na počet 800.

Žiadosti s číslom 0801/XX/2024 a vyšším nebudú v aktuálnej výzve podporené, žiadatelia budú mať možnosť v neskorších tematických výzvach podať žiadosť znova.

Úrad v priebehu roka 2024 bude zverejňovať menšie tematicky zamerané výzvy v jednotlivých oblastiach podpory v závislosti od kapacitných možností úradu a dostupnosti finančných prostriedkov.

 

Vnútorné predpisy ÚSŽZ k dotáciám:

SMERNICA č. 1/2024 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf)
Príloha č. 1 k smernici č. 1/2024 – Oblasť štátnej podpory poskytovanej úradom č. 1 Vzdelávanie (.pdf)
Príloha č. 2 k smernici č. 1/2024 – Oblasť štátnej podpory poskytovanej úradom č. 2 Kultúra (.pdf)
Príloha č. 3 k smernici č. 1/2024 – Oblasť štátnej podpory poskytovanej úradom č. 3 Informácie (.pdf)
Príloha č. 4 k smernici č. 1/2024 – Oblasť štátnej podpory poskytovanej úradom č. 4 Médiá (.pdf)
Príloha č. 5 k smernici č. 1/2024 – Kúpa, výstavba, prístavba a rekonštrukcia nehnuteľnosti (.pdf)
Príloha č. 6 k smernici č. 1/2024 – Platobná inštrukcia na vrátenie dotácie (.pdf)
Príloha č. 7 k smernici č. 1/2024 – Spôsob prezentácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijímateľom dotácie (.pdf)

Oprávnené účelové položky:
Zoznam oprávnených účelových položiek (.pdf)

 

Kontakty:

V prípade technických otázok týkajúcich sa DIS, profilov žiadateľa, formálnej a obsahovej časti žiadostí a iných špecifických tém, kontaktujte zamestnancov teritoriálno-dotačného odboru:

 • Ida DESZKÁSOVÁ
  – spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
  Tel.: 00421/2/57 20 05 28
  E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk
 • Janka TÖMÖL
  – spracovanie dotácií za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
  Tel.: 00421/2/57 20 05 44
  E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk
 • Jana KOPANICOVÁ
  – spracovanie dotácií za Srbsko
  Tel.: 00421/2/57 20 05 17
  E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

V prípade otázok týkajúcich sa stratégie tvorby projektov, správneho zostavenia krajanskej aktivity a iných strategických aspektov, kontaktujte zamestnancov strategicko-politického odboru:

Krátko po otvorení DIS, začiatkom marca, sa uskutoční k predmetnej výzve online videohovor s príslušnými zamestnancami úradu, kde budú zodpovedané otázky o procese podávania žiadostí o dotáciu. Videohovor bude nahrávaný a následne sprístupnený verejnosti. Prosíme žiadateľov, aby prípadné otázky o podávaní žiadostí o dotáciu adresovali príslušným teritorialistom ešte pred samotným videohovorom, čím pomôžu pri stanovení najproblematickejších tém, ktorým sa video hovor bude venovať. Ak nebude možné na otázky žiadateľov odpovedať z časových dôvodov v rámci trvania video hovoru, odpovede na ne nájdu žiadatelia na webovom sídle úradu. Pre viac informácií prosím sledujte webové sídlo a sociálne siete úradu: https://www.uszz.sk/pozvanka-online-videohovor-na-temu-otazky-a-odpovede-o-dotaciach-uszz/
Na každú otázku žiadateľ dostane odpoveď taktiež súkromne v čo najkratšom čase.

 

V prípade, ak sa počas kontroly formálnej stránky žiadostí zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútornom predpise, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy, úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom príslušného teritorialistu, aby v ním určenej lehote odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadatelia o dotácie musia dbať o to, aby v profile subjektu uviedli svoju funkčnú emailovú adresu, a to z toho dôvodu, že komunikácia o odstránení nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky priamo cez komunikáciu v DIS. Vzhľadom na to, že DIS zasiela žiadateľom notifikácie, je potrebné počas trvania výzvy pravidelne kontrolovať prichádzajúce emaily (aj v spame), či neboli žiadatelia vyzvaní, aby odstránili nedostatky alebo doplnili svoju žiadosť. V prípade, že nedôjde k odstráneniu nedostatkov, nebude žiadosť posunutá do hodnotiaceho procesu.

Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

 

Prihlásenie do dotačného informačného systému (DIS):