Vzdelávanie patrí medzi nosné piliere uchovávania národného povedomia u Slovákov žijúcich v zahraničí, preto Slovenská republika poskytuje krajanom na svojom území viacero možností na vzdelávanie sa v slovenskom jazyku. Priama podpora Slovenskej republiky v tejto oblasti sa realizuje buď formou poskytovania vládnych štipendií pre krajanov študujúcich na slovenských verejných vysokých školách, prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje pre krajanov na území SR, ako aj formou finančných dotácií, ktoré ÚSŽZ každoročne udeľuje na tento účel na základe schválených grantových žiadostí. Okrem tejto oficiálne poskytovanej podpory však mládež z radov Slovákov žijúcich v zahraničí využíva aj možnosť individuálneho štúdia na slovenských stredných a vysokých školách.

Celkový počet poskytovaných vládnych štipendií pre krajanov na jeden akademický rok sa už dlhodobo drží na počte 70.  Študenti z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa aj v akademickom roku 2021/2022 mohli uchádzať o vládne štipendiá na vysokoškolské štúdium v SR v poskytovaných študijných odboroch. V roku 20201 boli vládne štipendiá poskytované na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia na slovenských verejných vysokých školách v akreditovaných študijných programoch v 43 skupinách študijných odborov. Schválené študijné odbory ponúkali dostatočný priestor pre jednotlivé krajanské komunity pri výbere a nominácii svojich kandidátov na vysokoškolské štúdium v SR s podporou vlády SR. Žiadosti o priznanie vládneho štipendia od akademického roku 2021/2022 si elektronicky registrovalo celkom 81 Slovákov žijúcich v zahraničí. O nomináciách na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike rozhodovala krajanská organizácia pôsobiaca v krajine trvalého pobytu uchádzača. Do výberového konania bolo zaradených 66 elektronicky registrovaných žiadostí (50 na prvý stupeň vysokoškolského štúdia, 13 na druhý stupeň vysokoškolského štúdia a 3 žiadosti na tretí stupeň vysokoškolského štúdia).

Rešpektujúc schválené podmienky pre priznanie vládnych štipendií komisia prijala rozhodnutia k jednotlivým žiadostiam uchádzačov – Slovákov žijúcich v zahraničí. V záujme vyhovieť čo najväčšiemu počtu uchádzačov bola nevyužitá kvóta niektorých krajín udelená uchádzačom zo Srbskej republiky, kde záujem prevýšil počet pridelených štipendijných miest.

Z celkového počtu 70 štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí  bolo na akademický rok 2021/2022 spolu priznaných:

 • 44 štipendií (35 na prvý stupeň vysokoškolského štúdia, 8 na druhý stupeň vysokoškolského štúdia a 1 na tretí stupeň vysokoškolského štúdia);
 • 19 štipendií s podmienkou, ktorú je uchádzač povinný splniť v súlade s rozhodnutím komisie najneskôr do 31.08.2021, resp. do nástupu na štúdium;

Štipendijná kvóta na akademický rok 2021/2022 nebola naplnená z dôvodu nižšieho záujmu uchádzačov pravdepodobne v súvislosti s epidémiou COVID-19.

Výška poskytovaného mesačného štipendia na akademický rok 2021/2022 je:

 • pre štipendistov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia 280,00 € mesačne
 • pre štipendistov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 330,00 € mesačne

 

Podporu vzdelávania krajanov na území Slovenska realizuje aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovaním a financovaním rôznych vzdelávacích programov a aktivít, na ktorých sa zúčastňujú tak slovenskí pedagógovia, ako aj žiaci a študenti slovenských škôl, škôl s vyučovaním slovenského jazyka a vzdelávacích centier v zahraničí. Finančné prostriedky, ktoré MŠVVaŠ SR v roku 2020 poskytlo na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí predstavujú sumu 3 043 482,81 EUR. V tejto sume sú zahrnuté aj financie za učebnice zaslané krajanom.

Na podporu čitateľskej gramotnosti a rozvoja národného povedomia a kultúrnej identity detí  Slovákov žijúcich v zahraničí bola v školskom roku 2019/2020 organizovaná medzinárodná súťaž „Slovenské rozprávky z celého sveta II“. Jej výstupom je rozprávková kniha s rovnomenným názvom súťaže, ktorá vznikla na základe literárnej tvorby a následných ilustrácií detí a žiakov Slovákov žijúcich v zahraničí. Do súťaže sa zapojilo 33 škôl, centier a spolkov s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí z 11 štátov. V školskom roku 2020/2021 bol vyhlásený 3. ročník súťaže.

Podpora zo strany MŠVVaŠ SR určená Slovákom žijúcim v zahraničí (žiaci ZŠ a SŠ, a pedagógovia vyučujúci slovenský jazyk/v slovenskom jazyku v zahraničí) je každoročne uskutočňovaná aj prostredníctvom vzdelávacích programov na podporu bilingválneho vzdelávania. Jednotlivé podujatia sú organizované v spolupráci s odbornými pracoviskami slovenských univerzít (Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave), ktoré organizačne zabezpečujú a odborne garantujú jednotlivé programy. V roku 2020 bola realizácia jednotlivých podujatí ovplyvnená obmedzeniami súvisiacimi so šírením pandémie ochorenia Covid-19 a väčšina realizovaných vzdelávacích podujatí sa tak uskutočnila v online prostredí. Jednalo sa o nasledujúce podujatia:

 • Škola v prírode a zimné športy – vzdelávacia aktivita pre žiakov 2. stupňa ZŠ;
 • Detská krajanská univerzita určená žiakom ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v jazykových a vedomostných súťažiach;
 • Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry, s cieľom získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom dištančného vzdelávania;
 • Letný kurz slovenského jazyka a kultúry „Učíme sa o Slovensku po slovensky“ určený pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a rovnako pre žiakov vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí;
 • Detská literatúra ako potenciál rozvoja jazykovej kompetencie – učenie slovenčiny v heterogénnych skupinách pre učiteľov vzdelávacích centier zo západnej Európy a zámoria;
 • Krajina Hláskovo a hra Hláskovo – prednáška o príprave interaktívneho prostredia na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí; Krajina Hláskovo je metodicko-didaktická pomôcka vhodná aj pre žiakov slovenských národnostných škôl. Prvá časť „Krajina samohlások a dvojhlások“ bola vydaná a vytlačená v roku 2019, v súčasnosti je v tlači druhá časť „Krajina tvrdých spoluhlások“ a do tlače sú pripravené tretia časť „Krajina mäkkých spoluhlások“ a štvrtá časť „Krajina obojakých spoluhlások“;
 • Online metodické školenie k stolovej hre Hláskovo pre slovenské vzdelávacie centrum v zahraničí CZ&SK Club Birmingham.

Počas celého roka 2020 pokračovalo riešenie projektu MŠVVaŠ SR „Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk“.

Ťažiskom činnosti v oblasti dištančného vzdelávania je prevádzka e-learningových programov jazykovej prípravy pre stupeň A1 a A2 prostredníctvom webovej stránky: https://www.e-slovak.sk/. Počas roku 2020 pokračoval tútorovaný kurz e-slovak, úroveň A1, ktorý absolvovalo 408 študentov a úroveň A2 absolvovalo 203 frekventantov, spolu 611 používateľov. Okrem toho bol realizovaný aj kurz pre samo štúdium, ktorý absolvovalo 2712 záujemcov, celkovo bolo zaregistrovaných 7614 frekventantov.

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk zabezpečilo v termíne   3. – 14. augusta 2020 už 56. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS, ktorý sa v tomto roku konal online. Letnej školy sa zúčastnilo 77 frekventantov z 22 krajín.

V rámci cyklu ďalšieho vzdelávania učiteľov pôsobiacich na školách v zahraničí sa 17. – 21. augusta 2020 uskutočnil 14. ročník odborno-metodického seminára pre učiteľov rôznych typov škôl v zahraničí, ktorý tento krát prebiehal on-line formou pod názvom Posúvame hranice z pohľadu didaktickej praxe. Zúčastnilo sa na ňom 39 učiteľov pôsobiacich na školách v 13 štátoch. Lektorom bola poskytnutá literatúra a učebné materiály, učebnice a cvičebnice Krížom krážom, Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 – B2 aj ďalšie  odborné publikácie slovakistických pracovísk Slovník divadelných profesionalizmov a antológia slovenského divadla.

V roku 2021 podporil ÚSŽZ v oblasti Vzdelávanie, veda a výskum v riadnom kole 200 grantových žiadostí v celkovej sume 646 320 EUR, čo predstavovalo 42, 45% z celkovej sumy pridelenej podpory. Doteraz bolo podporených  aj 6 mimoriadnych žiadostí o dotáciu v sume 15 360,70 EUR. Proces prideľovania mimoriadnych dotácií pre rok 2021 ešte nie  je ukončený a bude pokračovať v závislosti od záujmu žiadateľov a rozpočtových možností ÚSŽZ. Pridelená suma pri tom nemusí byť totožná s reálne vyplatenou sumou, ak by napr. niektorý z prijímateľov odstúpil od projektu v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou COVID 19.

Časť finančných prostriedkov v rámci schválených dotácií v tejto oblasti bola pritom určená na priamu podporu vzdelávania krajanov v ich domovských krajinách a časť na podporu ich vzdelávania aj na území Slovenskej republiky.

Do oblasti podpory vzdelávania krajanov na území Slovenska zo strany ÚSŽZ patrí aj každoročné organizovanie 4 turnusov letných táborov pre krajanskú mládež, ako aj finančné prostriedky, ktoré Slovenská republika každý rok uvoľňuje v rámci podpísanej dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín.