Slovenské školstvo a vzdelávanie v slovenskom jazyku je jednou z kľúčových oblastí udržania a rozvoja jazykovej a národnej identity mimo územia Slovenskej republiky. Podpora rôznych foriem vzdelávania krajanskej mládeže v slovenskom jazyku patrí preto dlhodobo medzi priority štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a je obsiahnutá aj v Koncepcii štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2016 – 2020. Vychádzajúc z tohto koncepčného materiálu kladie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí stály dôraz na rôzne formy výučby slovenského jazyka a predmetov v slovenskom jazyku, či už v slovenských školách a školách s výučbou slovenčiny v okolitých krajinách, kde majú Slováci štatút národnostnej menšiny, alebo vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria, kde Slováci štatút národnostnej menšiny nemajú a svoje aktivity vyvíjajú v rámci slovenských komunít.

Okrem rôznych oficiálnych foriem vzdelávania v slovenskom jazyku, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, ÚSŽZ od svojho vzniku v roku 2006 podporuje aj neformálne vzdelávanie slovenských detí zo zahraničia formou organizovania letných táborov pre krajanskú mládež na území Slovenskej republiky. Od vzniku ÚSŽZ sa v rokoch 2006 – 2011 organizoval na území SR vždy jeden turnus letného tábora pre krajanskú mládež a zúčastňovalo sa ho niekoľko desiatok  krajanských detí z rôznych krajín Európy, ale aj zámoria. O účasť v tábore bol od začiatku jeho organizovania veľký záujem vzhľadom na jeho vzdelávací charakter, bohatý program, spoznávanie krás a tradícií Slovenska, ako aj účasť detí z viacerých krajín.

V roku 2011 bolo organizovanie letného tábora pre krajanskú mládež prerušené a obnovilo sa v roku 2015.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí venuje každý rok zo svojho rozpočtu nemalé finančné prostriedky na  organizovanie letných táborov pre krajanskú mládež, ktorých výška od roku 2015 neustále narastá (zo sumy 60 000,- eur až na sumu prekračujúcu 80 000,-eur). Zvýšil sa aj počet organizovaných turnusov z pôvodne jedného turnusu (v rokoch 2006 – 2011) cez tri turnusy, až po konečné štyri turnusy organizované v roku 2019. Neustále narastajú aj počty zúčastnených detí a postupne sa zvýšil aj počet krajín, z ktorých sa deti na táboroch zúčastnili. Každoročne sa 2 miesta v táboroch poskytujú aj pre víťazov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Letné tábory pre krajanskú mládež sa konajú v lokalitách Slovenska, ktoré sú pre deti nanajvýš príťažlivé, akými sú napr.: Orava, Ždiar, Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Donovaly, Demänovská dolina a Vrátna dolina. Medzinárodný letný tábor pre krajanskú mládež sa stal veľmi obľúbeným a záujem o účasť z jednotlivých krajín narastá. Hlavným cieľom táborov je zdokonaľovať deti v slovenskom jazyku a praktizovať komunikáciu v slovenskom jazyku, prehlbovať u detí našich krajanov poznatky o krajine ich predkov – Slovensku, pestovať u detí spolupatričnosť k slovenskému národu a vytvárať medzi nimi priateľstvá.

U rodičov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí narastá tendencia a záujem o vysielanie svojich detí do tábora opakovane vzhľadom na dobré skúsenosti, výrazné zlepšenie jazykových schopností v slovenskom jazyku u svojich detí po absolvovaní tábora, upevňovanie vzťahu a prirodzených pút detí k Slovensku, ako aj množstvu nových priateľstiev, ktoré sa medzi slovenskými deťmi z rôznych krajín nadviažu počas ich účasti v táboroch.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolupracuje pri organizovaní táborov s koordinátormi z jednotlivých krajín, z ktorých sa deti táborov zúčastňujú a s priamymi realizátormi táborov, ktorými sú v ostatných rokoch Akadémia vzdelávania Martin, Matica slovenská a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V roku 2020 a 2021 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí letné tábory pre krajanskú mládež neorganizoval z dôvodu epidemických opatrení a obmedzení týkajúcich sa cestovania.

 

Sumár informácií o zrealizovaných letných táboroch pre krajanskú mládež v jednotlivých rokoch

po ich obnovení Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2015:

 

  1. V roku 2015 boli zrealizované 3 turnusy, zúčastnilo sa ich 161 účastníkov z 13-tich krajín
  2. V roku 2016 boli zrealizované 3 turnusy, zúčastnilo sa ich 211 účastníkov zo 14-tich krajín
  3. V roku 2017 boli zrealizované 4 turnusy, zúčastnilo sa ich 251 účastníkov z 15-tich krajín
  4. V roku 2018 boli zrealizované 4 turnusy, zúčastnilo sa ich 255 účastníkov zo 16 krajín
  5. V roku 2019 boli zrealizované 4 turnusy, zúčastnilo sa ich 257 účastníkov zo 16 krajín