ÚSŽZ okrem klasických princípov poslania a pôsobnosti masovokomunikačných prostriedkov – teda šírenia informácií, role propagátora a agitátora – akcentuje aj dôležitosť aspektu médií z pohľadu kolektívneho organizátora krajanského života v prostrediach národnostných menšín v strednej a juhovýchodnej Európe i v krajanských komunitách vrátane novo sa vytvárajúcich spolkových zoskupení, záujmových a profesijných združení či individuálnych Slovákov žijúcich v zahraničí, tzv. profesionálov, ako aj migrujúcich „dočasných“ krajanov pracujúcich či študujúcich v štátoch západnej Európy a zámorí.

Prostredníctvom webovej stránky www.uszz.sk, ktorá je zdrojom aktuálnych i nadčasových informácií zo všetkých oblastí činnosti ÚSŽZ, zabezpečuje ÚSŽZ komunikáciu a spätnú väzbu s krajanmi. ÚSŽZ zverejňuje oznamy zo stretnutí so zástupcami krajanských organizácií, spolkov a inštitúcií, ako aj štátnych orgánov, predstaviteľov samospráv, kultúrnych inštitúcií, spoločenských organizácií a cirkví Slovenskej republiky na pôde úradu i mimo neho. Zároveň sprístupňuje na webe ÚSŽZ a jeho sociálnych sieťach, ako aj na portáli www.slovenskezahranicie.sk a jeho skupine Slovenský svet na sociálnej sieti  Facebook spravodajské, publicistické aj obrazové informácie o podujatiach organizovaných ÚSŽZ a aktivitách krajanských spolkov a organizácií, o ktorých tieto redakciu portálu informovali.

Webová stránka ÚSŽZ i portál ÚSŽZ, aj s rozvíjajúcimi sa pri nich sociálnymi sieťami (Facebook, Instagram a ďalšie), ako aj s audio-vizuálnou podporou,   rovnako informačne prezentujú všetky aktivity v organizačnej gescii ÚSŽZ, ktoré sa uskutočňujú na Slovensku. ÚSŽZ priebežne kvalitatívne i obsahovo posilňuje svoje informačno-mediálne poslanie tak vo vzťahu ku krajanom, ako aj používateľom na Slovensku, od decembra 2019 o. i. aj komunikáciou vytvorením profilu ÚSŽZ na sociálnych sieťach Facebook/Instagram, rovnako tak nastavením obsahovej reštrukturalizácie svojich internetových médií, ako aj ich vizuálnej koncepcie. V tomto kontexte má ÚSŽZ ambíciu v ďalšom kreovaní vlastných sociálnych médií a ich prepojenie s krajanmi (Facebook, Instagram, Twitter) tak v záujme lepšieho prístupu k informáciám ÚSŽZ pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ich vzájomnej komunikácii naprieč krajanským svetom.

ÚSŽZ podporuje projekty vydávania tlačených periodík – týždenníkov, mesačníkov, štvrťročníkov a bulletinov, patriacich  k určujúcim informačno-komunikatívnym zdrojom a organizátorom spolkového života, ako aj k nástrojom na zachovanie a rozvíjanie slovenského jazyka. ÚSŽZ prihliada pri podpore printových médií okrem aspektu ich dlhoročnej tradície aj na generačný význam pre krajanské komunity z hľadiska udržania slovenskosti a národného povedomia. ÚSŽZ pozitívne a konštruktívne reaguje aj na projekty v elektronických médiách krajanov, ktoré majú okrem výpovednej žurnalistickej hodnoty a jazykového prínosu aj náležitý pozitívny emocionálny účinok na poslucháča resp. diváka.

Vyššie uvedené skutočnosti – najmä vývoj nových internetových technológií a ich dostupnosť, spoločne s nízkym finančným zaťažením a prirodzenou „výmenou generácií“ v krajanskom svete – sú impulzom pre ÚSŽZ i krajanské prostredia s dlhoročne fungujúcimi tlačovými médiami. ÚSŽZ túto problematiku komunikuje s príslušnou Komisiou pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, a to aj v záujme toho, aby priebežne prichádzalo k prirodzenému a nevyhnutnému prehodnocovaniu záujmového čitateľského dosahu týždenníkov a mesačníkov a ich postupným prechodom na elektronické vydania. ÚSŽZ má na zreteli skutočnosť, aby tento proces vyplývajúci z prirodzeného technologického vývoja spoločnosti, nijako dramaticky nezasiahol nielen do kontinuity týchto médií, a zároveň, aby by ním príliš neutrpela, najmä v tradičnom čitateľskom zázemí krajanských prostredí v štátoch s autochtónnymi menšinami, čitateľská verejnosť orientovaná na papierové vydania novín a časopisov.

ÚSŽZ s rôznou mierou súčinnosti či obojstranného prínosu spolupracuje s médiami na Slovensku – s tlačenými, ako elektronickými, s dôrazom na rozvoj vzťahov, najmä však v záujme informovania verejnosti na Slovensku i v krajanskom svete o dianí v prostrediach Slovákov vo svete a aktivitách ÚSŽZ. Významná je pozitívna komunikácia s verejnoprávnym Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej len „RTVS“), najmä s dramaturgiou okruhu Rádio Slovakia International RTVS na základe obojstranne prospešnej zmluvy. Badateľne sa posilňuje aj súčinnosť spravodajsko-publicistickej zložky RTVS v rôznych formátoch i žánroch (Rádio Slovensko, Rádio Devín, Regina, Jednotka a Dvojka – Správy, Správy a komentáre).

ÚSŽZ napriek pozitívnej a efektívnejšie sa rozvíjajúcej spolupráci s RTVS hľadá cesty k prehĺbeniu dostupnosti informácií a služby oboch verejnoprávnych mediálnych inštitúcií na Slovensku – RTVS, ako aj Tlačovej agentúry  Slovenskej republiky (TASR) so zámerom, aby v prípade  novelizácie príslušných zákonov o RTVS a TASR sa otvorila a riešila v rámci „verejnej služby“ aj otázka zadefinovania  krajanov (podobne ako je tomu v Maďarsku, Slovinsku či Poľsku) – teda že RTVS a TASR „majú na zreteli aj Slovákov žijúcich v zahraničí“.

K naplneniu zámerov mediálne pôsobiť v prezentácii krajanov a tematiky Slovákov žijúcich v zahraničí – tak s dosahom na Slovensku, ako aj v slovenskom svete, ÚSŽZ vytvára podmienky aj na tvorbu z vlastných zdrojov a ľudského potenciálu v súčinnosti s partnermi. S využitím nových technológií v roku 2019 sa uskutočnilo úspešné premiérové internetové „streamovanie“ – 60-minútové priame vysielanie z otvorenia Krajanského dvora v rámci Podpolianskych folklórnych slávností v Detve. V tomto trende chce ÚSŽZ aj v spolupráci s krajanmi aj v budúcnosti približovať záujemcom v krajanskom svete i na Slovensku priame internetové prenosy z vrcholných spoločensko-kultúrnych podujatí  krajanov, výstupy z tvorivých dielní, pobytov a podujatí detí a krajanskej mládeže na Slovensku, podujatí organizovaných v gescii ÚSŽZ (Deň zahraničných Slovákov, Stála konferencia a pod.), ako aj podujatia krajanov v ich prostrediach (národné slávnosti, folklórne festivaly, vernisáže výstav, knižné veľtrhy, príležitostné výročné podujatia spolkov a organizácií a pod.).

Nezanedbateľným je vklad ÚSŽZ do zvyšovania profesionálnej úrovne redaktorov, publicistov, fotografov, reportérov a moderátorov či dokumentaristov, ako aj samotnej kvality krajanských médií, ich modernizácii a napomáhaniu trendu vzájomného prepojenia v krajanskom svete. Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ (predtým Letná škola žurnalistiky), ktorú každé dva roky organizuje ÚSŽZ, je s vopred stanovenou tematickou žánrovosťou určená krajanom profesionálom aj amatérom aktívne pracujúcim v oblasti informatiky a médií. Účastníci majú možnosť získať v prostredí regiónov Slovenska (Bratislava, Banská Štiavnica, Košice) skúsenosti od popredných slovenských profesionálov (významní slovenskí publicisti a spisovatelia, reportéri, dokumentaristi, fotografi, televízni a rozhlasoví tvorcovia, umelci a pod.), pričom počas akcie pracujú aj na konkrétnych projektoch. ÚSŽZ tým zároveň poskytuje krajanským žurnalistom aj dôležitú praktickú metodickú pomoc, ktorú môžu zúročovať v ich ďalšej tvorbe.

 

Text a informácie v tejto časti ÚSŽZ priebežne aktualizuje a dopĺňa.