Konanie o vydaní osvedčenia

Postup ÚSŽZ v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí upravuje smernica ÚSŽZ č. 6/2020, ktorá je dostupná TU (pdf).

ÚSŽZ rozhoduje o prijatej žiadosti, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 7 ods. 7 zákona a správneho poriadku, do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti na ÚSŽZ. ÚSŽZ neposkytuje telefonické informácie k stavu konania o žiadosti.

 

DOKUMENTY

 • Žiadateľ predkladá dokumenty v origináli. Originály dokumentov postupuje ÚSŽZ znaleckému ústavu na skúmanie ich pravosti.
 • V prípade predloženia dokumentu v úradne overenej kópii je žiadateľ povinný doložiť aj jeho originál. Originál úrad žiadateľovi vráti po skončení konania o žiadosti.
 • Ak žiadateľ doloží k žiadosti nečitateľnú kópiu dokumentu, alebo ak je originál zviazaný s úradným prekladom, je ÚSŽZ oprávnený ponechať v spise aj originál príslušného dokumentu.
 • ÚSŽZ má právo počas konania vyžadovať od žiadateľa ďalšie dokumenty za účelom objasnenia niektorej skutočnosti týkajúcej sa žiadateľa alebo predkov žiadateľa v priamom rade. Ak z dokumentov doložených žiadateľom k žiadosti vyplynie ich vzájomný nesúlad, ÚSŽZ vyzve žiadateľa na zdôvodnenie tohto nesúladu. ÚSŽZ v takom prípade zašle žiadateľovi v súlade s § 29 správneho poriadku rozhodnutie o prerušení konania na korešpondenčnú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti a v prípade, že ju žiadateľ neuvedie, na adresu trvalého pobytu žiadateľa.
 • Žiadateľ môže požiadať o predĺženie lehoty určenej rozhodnutím o prerušení konania. ÚSŽZ o žiadosti rozhodne vzhľadom na jej obsah a obsah dokumentov doložených k žiadosti.
 • Ak sa zásielka obsahujúca rozhodnutie o prerušení konania vráti z cudziny späť ako nedoručená, ÚSŽZ v súlade s § 16 ods. 2 správneho poriadku ustanoví žiadateľovi rozhodnutím opatrovníka.
 • Počas prerušenia konania o vydaní osvedčenia lehoty neplynú.
 • ÚSŽZ môže žiadateľa predvolať na osobné stretnutie, napr. za účelom zistenia národného povedomia/kultúrnej identity žiadateľa, osobných väzieb a vzťahu k slovenskému národu, poznania slovenských tradícií.
 • Ak ÚSŽZ žiadosti vyhovie, vydá žiadateľovi osvedčenie, osobitné správne rozhodnutie sa nevydáva.

 

OSVEDČENIE

 • Osvedčenie je platné len na území Slovenskej republiky a len s platným dokladom totožnosti alebo s platným cestovným dokladom držiteľa osvedčenia. Držiteľ osvedčenia je povinný dbať o to, aby údaje v ňom uvedené zodpovedali skutočnosti. Nesúlad údajov uvedených v osvedčení a v platnom doklade totožnosti alebo cestovnom doklade držiteľa osvedčenia má za následok neplatnosť osvedčenia.
 • Osvedčenie je majetkom ÚSŽZ. V prípade zániku jeho platnosti je držiteľ osvedčenia povinný osvedčenie vrátiť ÚSŽZ.
 • Držiteľ osvedčenia je povinný oznámiť ÚSŽZ stratu, krádež, zničenie alebo poškodenie osvedčenia.
 • Osvedčenie vydané žiadateľovi mladšiemu ako 18 rokov sa označuje ako osvedčenie série D a je platné:
  – 3 roky, ak sa osvedčenie vydáva žiadateľovi mladšiemu ako 6 rokov,
  – 5 rokov, ak sa osvedčenie vydáva žiadateľovi staršiemu ako 6 rokov a mladšiemu ako 14 rokov,
  – do 18 roku veku, ak sa osvedčenie vydáva žiadateľovi staršiemu ako 14 rokov a mladšiemu ako 18 rokov.
 • Osvedčenie vydané žiadateľovi staršiemu ako 18 rokov sa označuje ako osvedčenie série A a je platné neobmedzene.
 • Platnosť osvedčenia zaniká:
  – uplynutím doby jeho platnosti, ak ide o osvedčenie série D,
  – dňom prihlásenia sa držiteľa osvedčenia k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom povolenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
  – nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol držiteľ osvedčenia odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom,
  – použitím osvedčenia na účel, na ktorý bolo vydané,
  – rozhodnutím ÚSŽZ, ktorý aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení osvedčenia, ak zistí, že bolo vydané na základe nepravdivých údajov alebo v rozpore so zákonom.