Konanie o vydaní osvedčenia

Postup ÚSŽZ v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí upravuje smernica ÚSŽZ č. 6/2020, ktorá je dostupná TU (pdf).

ÚSŽZ rozhoduje o prijatej žiadosti, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 7 ods. 7 zákona a správneho poriadku, do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti na ÚSŽZ. ÚSŽZ neposkytuje telefonické informácie k stavu konania o žiadosti.


DOKUMENTY

 • Žiadateľ predkladá dokumenty v origináli. Originály dokumentov postupuje ÚSŽZ znaleckému ústavu na skúmanie ich pravosti.
 • V prípade predloženia dokumentu v úradne overenej kópii je žiadateľ povinný doložiť aj jeho originál. Originál úrad žiadateľovi vráti po skončení konania o žiadosti.
 • Ak žiadateľ doloží k žiadosti nečitateľnú kópiu dokumentu, alebo ak je originál zviazaný s úradným prekladom, je ÚSŽZ oprávnený ponechať v spise aj originál príslušného dokumentu.
 • Dokumenty vydávané súdmi a úradmi, ktoré sú platné v domovskej krajine žiadateľa ako verejné listiny majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými overeniami, t. j. ak sú opatrené osvedčovacou doložkou „APOSTILLE“ (v prípade krajín Haagskeho dohovoru) alebo podliehajú legalizácii/superlegalizácii (v prípade ostatných krajín), pričom osvedčovacie doložky nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
 • Osvedčenie formou „APOSTILLE“ alebo legalizácia/superlegalizácia sa nevyžaduje u tých verejných listín, ktoré sú vydané orgánom členského štátu Európskej únie, a ktorých výpočet je uvedený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.
 • Dokumenty vydané domovským štátom žiadateľa musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokumentu do slovenského jazyka). Ak sú dokumenty vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.
 • ÚSŽZ akceptuje len taký úradný preklad, ktorý je vyhotovený súdnym prekladateľom domovského štátu žiadateľa, ktorý je zapísaný v príslušnom registri domovského štátu, alebo ktorý je vyhotovený súdnym prekladateľom registrovaným Ministerstvom spravodlivosti SR. Oprávnenosť súdneho prekladateľa domovského štátu osvedčí žiadateľovi príslušný orgán domovského štátu formou „APOSTILLE“ (pre krajiny Haagskeho dohovoru) alebo legalizácie/superlegalizácie (pre ostatné krajiny), pričom osvedčovacie doložky nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Uvedené overenia sa nevyžadujú, ak oprávnenosť súdneho prekladateľa domovského štátu potvrdí pre ÚSŽZ príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí na sprievodnom liste, ktorým postúpi žiadosť žiadateľa na ÚSŽZ.
 • ÚSŽZ má právo počas konania vyžadovať od žiadateľa ďalšie dokumenty za účelom objasnenia niektorej skutočnosti týkajúcej sa žiadateľa alebo predkov žiadateľa v priamom rade. Ak z dokumentov doložených žiadateľom k žiadosti vyplynie ich vzájomný nesúlad, ÚSŽZ vyzve žiadateľa na zdôvodnenie tohto nesúladu. ÚSŽZ v takom prípade zašle žiadateľovi v súlade s § 29 správneho poriadku rozhodnutie o prerušení konania na korešpondenčnú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti a v prípade, že ju žiadateľ neuvedie, na adresu trvalého pobytu žiadateľa.
 • Žiadateľ môže požiadať o predĺženie lehoty určenej rozhodnutím o prerušení konania v čase pred jej uplynutím. V žiadosti uvedie počet dní, o ktoré lehotu požaduje predĺžiť a svoju žiadosť zdôvodní. Žiadosť môže žiadateľ zaslať e-mailom (výhradne z e-mailovej adresy uvedenej žiadateľom v príslušnej kolónke žiadosti), alebo písomne poštou na adresu ÚSŽZ. ÚSŽZ o žiadosti rozhodne vzhľadom na jej obsah a obsah dokumentov doložených k žiadosti.
 • Ak sa zásielka obsahujúca rozhodnutie o prerušení konania vráti z cudziny späť ako nedoručená, ÚSŽZ v súlade s § 16 ods. 2 správneho poriadku ustanoví žiadateľovi rozhodnutím opatrovníka.
 • Počas prerušenia konania o vydaní osvedčenia lehoty neplynú.
 • ÚSŽZ môže žiadateľa predvolať na osobné stretnutie, napr. za účelom zistenia národného povedomia/kultúrnej identity žiadateľa, osobných väzieb a vzťahu k slovenskému národu, poznania slovenských tradícií.
 • Ak ÚSŽZ žiadosti vyhovie, vydá žiadateľovi osvedčenie, osobitné správne rozhodnutie sa nevydáva.


OSVEDČENIE

 • Osvedčenie je platné len na území Slovenskej republiky a len s platným dokladom totožnosti alebo s platným cestovným dokladom držiteľa osvedčenia. Držiteľ osvedčenia je povinný dbať o to, aby údaje v ňom uvedené zodpovedali skutočnosti. Nesúlad údajov uvedených v osvedčení a v platnom doklade totožnosti alebo cestovnom doklade držiteľa osvedčenia má za následok neplatnosť osvedčenia.
 • Osvedčenie je majetkom ÚSŽZ. V prípade zániku jeho platnosti je držiteľ osvedčenia povinný osvedčenie vrátiť ÚSŽZ.
 • Držiteľ osvedčenia je povinný oznámiť ÚSŽZ stratu, krádež, zničenie alebo poškodenie osvedčenia.
 • Osvedčenie vydané žiadateľovi mladšiemu ako 18 rokov sa označuje ako osvedčenie série D a je platné:
  • 3 roky, ak sa osvedčenie vydáva žiadateľovi mladšiemu ako 6 rokov,
  • 5 rokov, ak sa osvedčenie vydáva žiadateľovi staršiemu ako 6 rokov a mladšiemu ako 14 rokov,
  • do 18 roku veku, ak sa osvedčenie vydáva žiadateľovi staršiemu ako 14 rokov a mladšiemu ako 18 rokov.
 • Osvedčenie vydané žiadateľovi staršiemu ako 18 rokov sa označuje ako osvedčenie série A a je platné neobmedzene.
 • Platnosť osvedčenia zaniká:
  • uplynutím doby jeho platnosti, ak ide o osvedčenie série D,
  • dňom prihlásenia sa držiteľa osvedčenia k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom povolenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
  • nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol držiteľ osvedčenia odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom,
  • použitím osvedčenia na účel, na ktorý bolo vydané,
  • rozhodnutím ÚSŽZ, ktorý aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení osvedčenia, ak zistí, že bolo vydané na základe nepravdivých údajov alebo v rozpore so zákonom.