1. ZASADNUTIE
Sekcie pre západnú Európu a zámorie
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Hotel Družba Bratislava, 29. 10. 2014

 

Témy zasadnutia:

 1. Informácia o prístupe Slovenskej republiky k výučbe slovenského jazyka v zahraničí so zameraním na krajiny západnej Európy a zámoria /zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR/
 2. Informácia o úlohách a aktivitách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí /predseda ÚSŽZ/
 3. Dotačný systém ÚSŽZ ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania /predseda ÚSŽZ/
 4. Informácia o aktuálnom stave, formách, možnostiach, doterajších skúsenostiach a potrebách pri výučbe slovenského jazyka a ďalších predmetov v slovenskom jazyku v krajinách západnej Európy a zámoria /jednotliví členovia sekcie/
 5. Ďalšie aktivity a podujatia krajanských inštitúcií /krajanské spolky, občianske združenia, víkendové a nedeľné školy a pod./, ich pôsobenie a vplyv pri udržiavaní národnej, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria /jednotliví členovia sekcie/
 6. Formy a možnosti podpory vzdelávania krajanov zo strany ich domovských krajín /jednotliví členovia sekcie/
 7. Dištančná výučba slovenského jazyka formou e-learningu /zástupca ministerstva, jednotliví členovia sekcie/

 

Závery zo zasadnutia
Prítomní členovia sekcie:

 • oceňujú aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „ÚSŽZ“/ v oblasti školstva a vzdelávania krajanov v zahraničí a vítajú zriadenie Sekcie pre západnú Európu a zámorie v rámci Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ;
 • oceňujú pozornosť, ktorú ÚSŽZ permanentne venuje rôznorodým potrebám slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zaradení v zahraničí;
 • navrhujú, aby ÚSŽZ v rámci svojho grantového systému a v zmysle svojich finančných možností každoročne poskytoval dotácie na účely zabezpečenia učebných pomôcok, detskej literatúry a časopisov pre slovenské komunitné vzdelávacie centra a predškolské zaradenia v zahraničí zameraných na podporu Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria v oblasti vzdelávania;
 • odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR v spolupráci s ÚSŽZ bolo nápomocné pri riešení aktuálnych problémov súvisiacich s vyučovaním slovenského jazyka v rámci slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zaradení v zahraničí;
 • odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR systematicky riešilo otázku rozdielových skúšok deti Slovákov žijúcich v zahraničí;
 • odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ iniciovali prípravu a podpísanie medzinárodných zmluvných dokumentov obsahujúcich možnosť vysielania slovenských pedagogických a výchovných pracovníkov zameraných na výučbu slovenského jazyka a na osvetovú činnosť v prostredí slovenských komunít v zahraničí;
 • odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR pri udeľovaní vládnych štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí každoročne zvažovalo ponúkané študijné odbory v rámci aktuálnych potrieb jednotlivých krajanských komunít v zahraničí;
 • odporúčajú, aby ÚSŽZ zabezpečil zaslanie adresných poďakovaní (ďakovných listov) za účasť v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ ;
 • odporúčajú, aby ÚSŽZ vytvoril sekciu pre vzdelávanie v rámci portálu ÚSŽZ;
 • odporúčajú, aby ÚSŽZ v spolupráci MŠVVaŠ SR preskúmal možnosť otvorenia slovenskej sekcie na európskych školách.