Profil verejného obstarávateľa

Informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „§ zákona“), tak ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (OJ) a/alebo vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).

 

Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky pre verejne obstarávanie

Prieskum trhu

Súhrnné správy