2. ZASADNUTIE
Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Hotel Družba Bratislava, 29. 1. 2014

 

Témy zasadnutia

 1. Materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí
 2. Podpora štúdia v domovskej krajine /skúsenosti a ďalšie možné formy v budúcnosti/
 3. Predškolská výchova a materské školy
 4. Mimoškolské aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese
 5. Vzdelávanie a školstvo ako nástroj vytvárania väzieb medzi komunitami Slovákov v rôznych krajinách
 6. Vzdelávacie podujatia v r. 2014 organizované v domovských krajinách

 

Závery zo zasadnutia
Prítomní členovia sekcie:

 • oceňujú aktivity vyvíjané Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí od predchádzajúceho zasadnutia sekcie, akými sú napr. zabezpečenie najnovšej slovníkovej, encyklopedickej, odbornej a detskej literatúry pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a rokovania s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR týkajúce sa výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania;
 • vítajú aktivity Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVŠ SR pri zabezpečovaní najnovších učebníc a učebných pomôcok pre školy s vyučovacím jazykom slovenským;
 • oceňujú trvalé aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí týkajúce sa stáží a preddiplomovej, respektíve diplomovej praxe študentov a absolventov slovenských vysokých škôl na krajanských školách vrátane zapracovania konkrétnych článkov do medzinárodných zmluvných dokumentov týkajúcich sa predmetnej problematiky;
 • navrhujú, aby ÚSŽZ a všetky kompetentné orgány medzi svoje priority zaradili aj zabezpečenie učebných pomôcok (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, výukové softvéry, atď.) pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a taktiež aj prístup k internetu na školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;
 • navrhujú ÚSŽZ finančne podporiť preklady a vydávanie učebníc používaných v domovských krajinách formou poskytovania grantov pre účely škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;
 • navrhujú, aby vzdelávacie aktivity MŠVVŠ SR pre deti a mládež krajanov boli organizované aj naďalej prevažne počas letných mesiacov, pretože v niektorých komunitách je problematický odchod žiakov a pedagógov na tieto činnosti počas školského roka vychádzajúc z požiadaviek jednotlivých krajanských komunít v zahraničí;
 • odporúčajú ÚSŽZ, aby pri predkladaní a financovaní projektov v rámci grantového systému boli zohľadňované medzinárodné zmluvy, ktoré nie vždy zakladajú povinnosť zahraničnej strany podieľať sa na úhrade nákladov spojených s vycestovaním na podujatia organizované MŠVVaŠ SR;
 • oceňujú zabezpečovanie výjazdových kurzov v gescii Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ SR v jednotlivých komunitách, pretože sa ich môže zúčastniť väčší počet učiteľov pôsobiacich v danom regióne;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR pri príprave kalendára vzdelávacích podujatí zohľadniť požiadavky jednotlivých predstaviteľov krajanských komunít a zabezpečovať podujatia, ktoré budú mať dôsledný vzdelávací charakter garantovaný odbornými univerzitnými pracoviskami.