2. ZASADNUTIE
Sekcie pre západnú Európu a zámorie
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Hotel TATRA, Bratislava, 1. – 2. 4. 2015

 

Program zasadnutia

1. 4. 2015
14.00                 Privítanie účastníkov predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14.15 – 14.30      Informácia o aktivitách ÚSŽZ v oblasti vzdelávania Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria /predseda ÚSŽZ/
14.30 – 15.30     Prezentácie zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.30 – 16.00     Prestávka
16.00 –16.30      Pokračovanie prezentácií zástupcov rezortu školstva
16.30 – 18.00     Aktuálna situácia a problematické okruhy v oblasti vzdelávania detí Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria /referujú zástupcovia za jednotlivé krajiny/
18.30 – 19.30     Večera

2. 4. 2015
8.00 – 9.00        Raňajky
9.30                   Začiatok rokovania
9.30 – 9.45        Zhrnutie rokovania z predchádzajúceho dňa /predseda ÚSŽZ/
9.45 – 10.45       Aktuálna situácia a problematické okruhy v oblasti vzdelávania detí Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria – pokračovanie /zástupcovia za jednotlivé krajiny/
10.45 – 11.30     Závery zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV ÚSŽZ
11.45                  Ukončenie zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV ÚSŽZ
12.30                  Obed

 

Závery zo zasadnutia

Prítomní členovia sekcie:

  • oceňujú pôsobenie a aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „ÚSŽZ“/ zamerané na oblasť školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré ÚSŽZ zrealizoval v období od 1. zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie;
  • oceňujú zvýšenú pozornosť, ktorú ÚSŽZ venuje rôznorodým potrebám slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zariadení v krajinách západnej Európy a zámoria;
  • oceňujú zintenzívnenie spolupráce medzi ÚSŽZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR /ďalej len „MŠVVaŠ SR/ zameranej na riešenie aktuálnych otázok v oblasti vzdelávania našich krajanov v zahraničí, ktoré členovia sekcie považujú za problematické;
  • oceňujú finančné dotácie, ktoré ÚSŽZ každoročne poskytuje v rámci svojho grantového systému vzdelávacím centrám a predškolským zariadeniam v krajinách západnej Európy a zámoria a navrhujú, aby táto finančná podpora bola naďalej poskytovaná s ohľadom na konkrétne a dlhodobé potreby jednotlivých krajanských komunít v západnej Európe a zámorí;
  • sa zaväzujú byť nápomocní pri riešení problematiky súvisiacej s tvorbou nových štandardov pre slovenských žiakov a študentov dočasne žijúcich a študujúcich v zahraničí. Členovia sekcie poskytnú súčinnosť pri overovaní výstupov pilotného projektu, ktorý bol prezentovaný predstaviteľmi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • odporúčajú úradu, aby v spolupráci s kompetentnými orgánmi SR hľadal zlepšenie možností a podmienok pre pôsobenie pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk a slovenské reálie v doplnkových vzdelávacích inštitúciách v zahraničí;
  • odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR systematicky riešilo otázku rozdielových skúšok deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Členovia sekcie budú vyvíjať úsilie vedúce k vyriešeniu problematiky vykonávania, obsahu, rozsahu a miesta konania rozdielových skúšok.