4. ZASADNUTIE
Sekcie pre západnú Európu a zámorie
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Hotel Bôrik, Bratislava, 14. 6. 2017

 

4. zasadnutie sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutočnilo ako spoločné rokovanie predmetnej sekcie a Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na zasadnutí sekcie bol prerokovaný návrh materiálu Vzdelávacie štandardy predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov a študentov plniacich si povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia SR, ktorý vypracovali členky sekcie M. Pacherová a D. Smalley. Odborné stanovisko k predmetnému materiálu vypracoval Štátny pedagogický ústav. Na zasadnutí sekcie odzneli aj prezentácie jednotlivých členov sekcie zamerané na hlavné aktivity, potreby a problémy vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí, ako aj prezentácia zástupcu organizácie IUVENTA na tému vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.