6. ZASADNUTIE
Sekcie pre západnú Európu a zámorie
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Centrum účelových zariadení, Bratislava, 16. – 17. 4. 2019

 

Témy zasadnutia

 1. Informácia o aktivitách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti podpory krajanského školstva a vzdelávania (podpredseda ÚSŽZ);
 2. Novela Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) so zameraním na výučbu slovenského jazyka v krajinách západnej Európy a zámoria vrátane komisionálnych skúšok (zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR);
 3. Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch (zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR);
 4. Informácia o vzdelávacích štandardoch pre výučbu slovenského jazyka vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria (zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. Štátneho pedagogického ústavu);
 5. Uznávanie diplomov a dokladov vydaných v zahraničí štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a podmienky štúdia Slovákov žijúcich v zahraničí nepoberajúcich štipendiá vlády SR na slovenských vysokých školách (zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR);
 6. Spolupráca Štátneho pedagogického ústavu s ÚSŽZ a aktivity ŠPÚ v krajanskej oblasti (riaditeľ ŠPÚ);
 7. Vyhodnotenie plnenia záverov z 5. zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV ÚSŽZ (zástupcovia ÚSŽZ);
 8. Učebnice pre vzdelávacie centrá v krajinách západnej Európy a zámoria v roku 2019 (zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR);
 9. Záujem o výučbové programy v krajinách západnej Európy a zámoria (zástupcovia ÚSŽZ a členovia sekcie);
 10. Skúsenosti a postrehy z doterajších 5 ročníkov letných táborov pre krajanskú mládež, ktorých hlavným garantom je ÚSŽZ (jednotliví členovia sekcie – jeden zástupca za každú krajinu);
 11. Informácia o aktuálnych potrebách vzdelávacích centier zameraných na výučbu slovenského jazyka a ďalších predmetov v slovenskom jazyku v krajinách západnej Európy a zámoria (jednotliví členovia sekcie – jeden zástupca za každú krajinu);
 12. Prezentácia na tému „Detská reč” (Svetlana Kapalková, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislave).

 

Závery zo zasadnutia
Prítomní členovia sekcie:

 • oceňujú pôsobenie a aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“) zamerané na oblasť školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí;
 • oceňujú zabezpečenie prieskumu zo strany ÚSŽZ týkajúceho sa dostupnosti a záujmu o vzdelávacie výučbové programy, ako aj prísľub ÚSŽZ v rámci svojich možností postupne financovať tieto programy pre vzdelávacie centrá v krajinách západnej Európy a zámoria;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR, aby zabezpečilo dotlač učebných materiálov „Rozprávky o Slovensku“ v počte 800 kusov;
 • odporúčajú ÚSŽZ zvážiť v budúcom roku možnosť navýšenia finančných prostriedkov na zabezpečenie letných táborov pre krajanskú mládež;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ zvážiť možnosti spolupráce s Katedrou logopédie Pedagogickej fakulty UK s cieľom podporiť vzdelávanie detí žijúcich v zahraničí;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ aj naďalej venovať náležitú pozornosť problematike vzdelávacích štandardov pre výučbu slovenského jazyka v zahraničí;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR, aby podporilo projekt Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici zameraný na Slovenské vzdelávacie centrá vo svete;
 • oceňujú doterajšiu podporu, ktorú ÚSŽZ poskytoval na zabezpečenie priestorov pre výučbu slovenského jazyka a reálií v západnej Európe a v zámorí a odporúčajú, aby v rámci svojich možností zvážil navýšenie tejto podpory;
 • odporúčajú ÚSŽZ zabezpečiť informovanosť o pripravovanom projekte MŠVVaŠ SR – Centrálne úložisko digitálneho vzdelávacieho obsahu aj na web stránke úradu;
 • odporúčajú ÚSŽZ zvážiť možnosti spolupráce pri organizovaní letných táborov pre krajanskú mládež aj s inými organizáciami, napr. s Centrom ďalšieho vzdelávania.