Forma a úroveň vzdelávania  Slovákov žijúcich v zahraničí v slovenskom jazyku je v jednotlivých krajinách rôzna a je úzko spätá so štatútom, ktorý Slovákom  v týchto krajinách prináleží. Iná je preto v krajinách, v ktorých majú Slováci štatút národnostnej menšiny a iná v tých krajinách, v ktorých Slováci všetky svoje aktivity vyvíjajú v rámci jednotlivých slovenských komunít a slovenských spoločenstiev bez štatútu národnostnej menšiny.

Krajiny strednej, južnej a východnej Európy, v ktorých majú Slováci štatút národnostnej menšiny, disponujú príslušným štátnym systémom školských vzdelávacích inštitúcií, ktoré zabezpečujú výučbu detí Slovákov v slovenskom jazyku. Forma a intenzita výučby sa v jednotlivých štátoch líši. Slovenské školy a samotné vyučovanie slovenčiny v predmetných krajinách má mnoho spoločných znakov, ale väčšinou sa odlišuje svojou formou a svojím zaradením škôl v rámci jednotlivých školských systémov. V niektorých krajinách si časť škôl zachovala štatút slovenských, v niektorých sú to tzv. dvojjazyčné školy a v niektorých školách sa slovenský jazyk vyučuje len niekoľko hodín do týždňa v rámci jazyka národnostnej menšiny, resp. cudzieho jazyka. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že samotná výučba prebieha buď v slovenských školách kompletne v slovenskom jazyku, alebo v školách, kde sa vyučuje slovenský jazyk, ako aj časť predmetov v slovenskom jazyku.

Aj vďaka funkčnému systému národnostnej politiky v oblasti školstva a vzdelávania jednotlivých krajín strednej, južnej a východnej Európe majú deti Slovákov stále možnosť vzdelávať sa v jazyku ich predkov. Úroveň vzdelávania v slovenskom jazyku a jeho ovládania sa však v jednotlivých krajinách líši a závisí od viacerých faktorov, akými sú napr.: forma výučby slovenčiny v rámci jednotlivých vzdelávacích systémov, úroveň ovládania slovenského jazyka a intenzita jeho používania v každodennom živote celej slovenskej národnostnej menšiny v jednotlivých krajinách, stupeň asimilácie Slovákov v týchto krajinách a v neposlednom rade je to aj úsilie a ochota slovenských rodičov zapisovať svoje deti do škôl s výučbou slovenčiny.

Značnú rolu v záujme rodičov o vzdelávanie ich detí v slovenskom jazyku zohráva často krát znižujúci sa záujem o slovenskú identitu prameniaci v striedaní generácií a v stále prirodzenejšom premiešavaní sa jednotlivých národností. Príčinou je často aj samotná politická situácia v týchto krajinách, nedobré ekonomické pomery slovenských rodín v nich žijúcich, rozpory medzi krajanskými organizáciami, úroveň asimilácie a pod. To všetko vedie k tomu, že niektorí rodičia dávajú prednosť výučbe svojich detí v neslovenských školách.

V rámci aktívnych krajanských komunít v sídlach s vyššou koncentráciou Slovákov badať narastajúci záujem Slovákov o výučbu slovenského jazyka a slovenských reálií u ich detí. Príslušníci týchto komunít nemajú štatút slovenskej národnostnej menšiny a svoju dobrovoľnícku činnosť v tejto oblasti vyvíjajú predovšetkým v rámci slovenských spoločenstiev v krajinách západnej Európy a zámoria. Do tejto výučby sa často krát zapájajú aj partneri Slovákov, ktorí sa v týchto krajinách natrvalo usadili.

Výučba slovenčiny sa uskutočňuje v priestoroch škôl, v rôznych prenajatých priestoroch a nezriedka aj v priestoroch katolíckych misií a cirkevných spoločenstiev. Je potešiteľné, že u rodičov, ktorí odišli zo Slovenska predovšetkým za lepšími pracovnými príležitosťami, badať stále väčšiu snahu udržať u svojich detí slovenské korene, národnú a jazykovú identitu a väzby s materskou krajinou. Najlepšou formou na naplnenie týchto atribútov je nepochybne rozvíjať u svojich detí slovenský jazyk a udržať tak u nich jazyk ich rodičov a starých rodičov.

Vďaka úsiliu, odhodlanosti a vytrvalosti Slovákov z jednotlivých komunít začali v západnej Európe a zámorí postupne vznikať nedeľné a víkendové školy, v ktorých sa postupne sústreďovali slovenskí rodičia, slovenskí pedagógovia a ich vzdelávajúce sa deti. Aj vďaka aktívnemu podchyteniu týchto vzdelávacích centier zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zriadeniu sekcie pre západnú Európu a zámorie v rámci jeho školskej komisie postupne vznikajú stále nové centrá a ich sieť sa rozširuje do stále nových krajín. Vzdelávacie centrá pre deti krajanov existujú v súčasnosti v 21 krajinách sveta (Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia, Argentína, Austrália, Nový Zéland, Kanada, USA, Belgicko, Portugalsko a Kuvajt). Väčšina z týchto vzdelávacích centier je združená v International Slovak Educational Institute and Association (ISEIA), ktorý pre deti vzdelávajúce sa v týchto centrách organizuje mnoho podujatí a medzinárodných súťaží. ISEIA vydáva internetový časopis Ceruzky a často krát predkladá na ÚSŽZ za všetky centrá spoločné grantové žiadosti.

Na podporu školstva a vzdelávania krajanov v ich domovských krajinách udeľuje ÚSŽZ  každoročne dotácie v rámci svojho grantového systému, pričom takto schválené finančné prostriedky využívajú krajania na nákup učebníc, učebných pomôcok, výučbových elektronických programov, slovenskej beletrie, slovenských detských časopisov, opravu školských inštitúcií a obnovu ich vybavenia, organizovanie vzdelávacích podujatí pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, metodických seminárov a konferencií pre slovenských pedagógov, súťaží a prehliadok v slovenskom jazyku a pod.  V roku 2020 podporil ÚSŽZ v oblasti vzdelávanie, veda a výskum v riadnom kole 241 grantových žiadostí v celkovej sume 419 172,73 EUR a podporil aj 21 grantových žiadostí o mimoriadnu dotáciu v celkovej sume 114 009,74 EUR. Z dôvodu  opatrení súvisiacich s pandémiou Covid 19 sa niektoré podujatia nemohli uskutočniť, preto ÚSŽZ z celkového počtu podporených grantových žiadostí  nakoniec nevyplatil financie v prípade 56 schválených dotácií v celkovej sume 128 750 EUR.

Značnú podporu na vzdelávanie krajanov v ich domovských krajinách udeľuje zo svojich zdrojov aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameriava sa pri tom predovšetkým na nákup učebníc a učebných pomôcok pre slovenské školy, školy s vyučovaním slovenského jazyka a vzdelávacie slovenské centrá v zahraničí, ako aj na organizovanie výjazdových metodických seminárov v jednotlivých krajinách pre slovenských pedagógov.

V priebehu roka 2020 MŠVVaŠ SR zabezpečilo učebnice pre krajanské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí a ich následnú distribúciu v spolupráci s ÚSŽZ a jednotlivými krajanskými organizáciami a vzdelávacími centrami. Spolu ide o 3293 kusov učebníc pre školské zariadenia v 12 krajinách. Najväčší záujem školy prejavili o šlabikáre, čítanky, učebnice slovenského jazyka a prvouku.

Ďalšou formou podpory zo strany rezortu školstva je vysielanie lektorov  na slovenské lektoráty v zahraničí a učiteľov slovenského jazyka na slovenské školy, resp. školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí.  V akademickom roku 2020/2021 pôsobilo v zahraničí 22 lektorov slovenského jazyka a kultúry MŠVVaŠ SR v 15 krajinách (Bielorusku, Bulharsku, Čínskej ľudovej republike, Francúzsku, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Slovinsku, Srbsku, Taliansku a na Ukrajine).

MŠVVaŠ SR na podporu výučby slovenského jazyka a kultúry na zahraničných univerzitách poskytuje 5 mesačný štipendijný program Slovakistické štúdiá na Studia Academica Slovaca Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého sa v akademickom roku 2019/2020 zúčastnilo 16 študentov formou prezenčnej výučby a v akademickom roku 2020/2021 6 študentov formou dištančného štúdia z lektorátov slovenského jazyka a kultúry MŠVVaŠ SR v zahraničí.

Za účelom skvalitnenia výučby slovenského jazyka, literatúry a ďalších predmetov v slovenskom jazyku vysiela Slovenská republika na základe medzinárodných dohôd do zahraničia do škôl s vyučovaním slovenského jazyka 16 učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov. V Maďarsku pôsobí 10 učiteľov, v Rumunsku 1 učiteľ a na Ukrajine 5 učiteľov. Celkovo MŠVVaŠ SR na tento účel vynaložilo sumu 1.120 567,11 EUR. V zahraničí je evidentný zvyšujúci sa záujem slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka o vyslanie/prijatie týchto  učiteľov zo Slovenskej republiky.