Verejné obstarávania a výzvy

 

 

  • 6. júna 2024
    Výzva na predloženie cenovej ponuky na projekt:
    Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti ÚSŽZ.

Opis požadovaných činností a prehľad položiek na ocenenie:
Opis predmetu zákazky – Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti ÚSŽZ (.pdf)
Príloha – vzor cenovej ponuky s prehľadom položiek (.xlsx)

Cenovú ponuku žiadame predložiť do 5 dní e-mailom na adresu úradu: uszz@uszz.gov.sk