Podmienky na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa postavenie Slováka žijúceho v zahraničí na účely uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených osobitnými zákonmi pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukazuje osvedčením. Osvedčenie vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“).

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov/držiteľov osvedčenia, aby s ÚSŽZ komunikovali (písomne, e-mailom) v slovenskom jazyku.

 

INFORMÁCIE

pre žiadateľov o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí a o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika (ÚSŽZ) žiada žiadateľov o vydanie osvedčenia vyplniť všetky kolónky žiadosti pravdivo, čitateľne, latinkou a veľkým tlačeným písmom. Osobitne zdôrazňuje kolónky:

  • adresa trvalého pobytu,
  • korešpondenčná adresa,
  • e-mailová adresa (z ktorej musí vyplývať priezvisko žiadateľa/zákonného zástupcu žiadateľa/splnomocnenej osoby),
  • telefónne číslo.

 

POZOR: ZMENA V PREUKAZOVANÍ NÁRODNÉHO POVEDOMIA

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) dáva do pozornosti žiadateľov o vydanie osvedčenia, že podmienkou vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „osvedčenie“), je okrem iného, preukázanie národného povedomia žiadateľa o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadateľ“).

V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ.“

Na preukázanie národného povedomia (§ 7 ods. 4 zákona) môžu žiadatelia, okrem vyššie uvedeného, predložiť aj potvrdenie o návšteve školy s vyučovacím jazykom slovenským, ktorého tlačivo je dostupné TU (vo formáte .doc)

Úrad upozorňuje žiadateľov o vydanie osvedčenia zo Srbska, že ako dokument preukazujúci národné povedomie žiadateľa nebude až do odvolania akceptovať písomné svedectvá vydané Maticou slovenskou v Srbsku so sídlom v Báčskom Petrovci, od 28. júna 2022 s výnimkou 4 miestnych odborov (MOMS) – MOMS Báčsky Petrovec, MOMS Biele Blato, MOMS Pivnica a MOMS Zreňanin (v súčasnosti neaktívny).

 

Po podaní žiadosti o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí odporúča ÚSŽZ žiadateľovi sledovať webovú stránku ÚSŽZ www.uszz.sk:

Osvedčenia  -> Informácia ÚSŽZ o vydaných osvedčeniach, Osvedčenia vydané v roku ….   -> Vydané „osvedčenie“ – číslo žiadosti

na ktorej ÚSŽZ zverejňuje vydané osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Informácie sú zverejnené podľa čísla, pričom číslo pridelené pri podaní žiadosti na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „ZÚ SR“) nájde žiadateľ uvedené v zátvorke ako druhé v poradí, za číslom, ktoré žiadateľovi pridelí ÚSŽZ, napr.:  XXXXX/21 (XXXXXX/2021UAKO-XX).

Vysvetlivka:

Údaj uvedený modrou farbou je číslo žiadosti pridelené ÚSŽZ, údaj uvedený červenou farbou je číslo žiadosti pridelené príslušným ZÚ SR pri podaní žiadosti na ZÚ SR a údaj uvedený zelenou farbou je skratkou príslušného konzulárneho odboru ZÚ SR.

V prípade, že ÚSŽZ doručí žiadateľovi zásielku, napr. rozhodnutie o prerušení konania, je vo vlastnom záujme žiadateľa s ÚSŽZ spolupracovať a vyžiadané dokumenty, informácie a pod. zaslať poštou v lehote uloženej ÚSŽZ na adresu ÚSŽZ, ktorá je uvedená v úvode tejto informácie. V prípade, že žiadateľ potrebuje predĺžiť lehotu uloženú ÚSŽZ, je potrebné požiadať o predĺženie lehoty písomnou formou, a to poštou alebo z e-mailovej adresy, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti na e-mailovú adresu osvedcenia@uszz.gov.sk.

ÚSŽZ upozorňuje, že listinné zásielky posiela poštou na korešpondenčnú adresu, ktorú žiadateľ uvedie v žiadosti. Pokiaľ korešpondenčná adresa nie je žiadateľom vyplnená, ÚSŽZ posiela zásielky na adresu trvalého pobytu žiadateľa.

Akékoľvek informácie po podaní žiadosti vo veci  stavu konania budú poskytnuté iba účastníkovi konania (žiadateľovi), zákonným zástupcom účastníkov konania (rodičom maloletých osôb) a splnomocneným osobám. Informácie musia byť vyžiadané z e-mailovej adresy uvedenej v žiadosti, prílohe k žiadosti alebo na úradne overenom splnomocnení. ÚSŽZ žiada doručiť informácie vo veci žiadosti, alebo vo veci podmienok súvisiacich s agendou osvedčení na e-mailovú adresu osvedcenia@uszz.gov.sk.

Prosíme žiadateľov/zákonných zástupcov účastníkov konania (rodičov maloletých osôb) a splnomocnené osoby, aby rešpektovali legislatívu Slovenskej republiky (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a nežiadali informácie telefonicky.

Informácie o stave konania o žiadosti poskytuje výlučne ÚSŽZ ako správny orgán v sídle ÚSŽZ.

Telefonické informácie ku konaniu o žiadosti ÚSŽZ neposkytuje.