4. ZASADNUTIE
Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Hotel Družba, Bratislava, 22. 4. 2016

 

Témy zasadnutia

 1. Informácia o situácii, stave, aktivitách a najvýznamnejších podujatiach organizovaných v roku 2016 v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých krajinách strednej, južnej a východnej Európy;
 2. Napĺňanie účelu a posúdenie efektívnosti pri využívaní finančných prostriedkov udelených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci podporených grantov v roku 2015 v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých krajinách;
 3. Vyhodnotenie využívania výučbových programov poskytnutých Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre slovenské školy, resp. školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí v roku 2015;
 4. Stanovenie priorít v oblasti podpory školstva a vzdelávania Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre jednotlivé krajiny v nasledujúcom období;
 5. Motivácia komunít krajanov, resp. rodičov v jednotlivých krajinách k zapisovaniu detí do slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí;
 6. Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Závery zo zasadnutia
Prítomní členovia sekcie:

 • Žiadajú zachovanie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu KŠV ÚSŽZ, nakoľko jej členmi sú zástupcovia krajanských komunít zo štátov, v ktorých sú Slováci uznanou menšinou, funguje v nich inštitucionálne slovenské národnostné školstvo a jestvujú bilaterálne programy spolupráce na úrovni rezortov školstva medzi domovskými krajinami a Slovenskou republikou. Teda aj problémy týchto krajanských komunít sú výrazne odlišné od problémov, s ktorými zápasia slovenské komunity v západnej Európe a v zámorí.
 • Žiadajú MŠVVaŠ SR doplniť skupiny vysokoškolských odborov podporovaných v rámci udeľovania štipendií vlády SR a v rámci podskupiny učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy, akceptovať aj aprobácie s cudzím jazykom v kombinácii so slovenským jazykom alebo iným humanitným predmetom (nie s ďalším cudzím jazykom).
 • Žiadajú ÚSŽZ, aby písomne oslovil ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci poverenia Štátneho pedagogického ústavu spoluprácou na tvorbe materiálov k voliteľnému predmetu o Slovákoch v zahraničí (história, život a reálie) pre stredné školy v Slovenskej republike.
 • Odporúčajú MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ prihliadať na špecifické otázky národnostného školstva v jednotlivých krajinách s možnosťou ich zakotvenia pri úprave alebo podpise nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania, žiadajú konzultovať ich prípravu so zástupcami krajanských komunít a urýchliť uzavretie rozpracovaných dokumentov.
 • Navrhujú identifikovať pravidelný (každoročný) spôsob motivácie rodičov pre zápis svojich detí do slovenských škôl v zahraničí (napr. prvácke tašky, after school a pod.).
 • Žiadajú, aby im boli pravidelne zasielané (elektronicky) ponukové listy učebných pomôcok a učebníc zo strany MŠVVaŠ SR.
 • Odporúčajú prioritne vybaviť materské školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí učebnými pomôckami, nábytkom a pod.
 • Žiadajú MŠVVaŠ SR prehodnotiť formu a miesto realizácie vzdelávacích kurzov pre pedagógov v Slovenskej republike.
 • Odporúčajú naďalej podporiť letné tábory pre deti navštevujúce školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
 • Žiadajú ÚSŽZ finančne podporiť prekladanie a vydávanie učebníc pre účely škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ktoré sú používané v domovských krajinách formou poskytovania grantov.
 • Odporúčajú ÚSŽZ otvoriť rokovania s Ministerstvom kultúry SR o vysielaní metodikov a osvetových pracovníkov na zabezpečenie aktivít podporujúcich zachovanie tradičnej slovenskej kultúry pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vzhľadom na skutočnosť, že požadované aktivity presahujú rámec rezortu školstva.
 • Žiadajú MŠVVaŠ SR podporiť podpis dohody s rezortným ministerstvom (kde je záujem) o akceptovaní akreditovaných programov celoživotného vzdelávania v SR, respektíve v domovských krajinách (výjazdové kurzy).
 • Podporujú aktivity ÚSŽZ zamerané na vysielanie dobrovoľníkov zo Slovenskej republiky do prostredia slovenských národnostných menšín v zahraničí.