Kultúra Slovákov žijúcich v zahraničí v programoch ÚSŽZ

 

Kultúra je trvalým a základným fenoménom uchovávania a rozvoja národnej a jazykovej identity

Texty a prílohy v segmente kultúra na webovej stránke ÚSŽZ spracovala a pripravila
Mgr.art. Milina Sklabinská PhD.

Pri udržiavaní a rozvoji slovenskej národnej identity v zahraničí a pri jej generačnom prenose má oblasť kultúry dominantné postavenie. Vyznačuje sa veľmi silnou mierou angažovanosti a aktívnej účasti jednotlivcov a skupín v organizácii, realizácii a účasti v rôznorodých aktivitách, podujatiach či dielach. Je to práve tá oblasť, ktorá podnecuje najširšie spektrum spoločenských skupín – od tých najmladších až po seniorov.

Aktívna účasť vo zvolenej forme kultúrno-spoločenského života jednotlivcov má veľmi silný vplyv na udržiavanie národného povedomia v inojazyčnom a inokultúrnom prostredí, je formou, v ktorej si Slováci žijúci v zahraničí neustále potvrdzujú znaky svojho historického pôvodu, neopakovateľnej kultúry a neopakovateľného jazyka (Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026).

Slovenská republika ako materská krajina alebo krajina predkov Slovákov žijúcich v zahraničí má starostlivosť o zachovanie slovenskej identity v zahraničí zakotvenú v Ústave Slovenskej republiky (čl. 7a). Túto starostlivosť zabezpečuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý vytvára podmienky na zachovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí,  na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Predpokladom skutočnej podpory krajanov, ktorí zachovávajú a zveľaďujú svoju slovenskú identitu v zahraničí je dobre poznať kontext, dôvody presídlenia, vysťahovania, emigrácií či migrácií a v tom zmysle citlivo a cielene nachádzať spôsoby ako komunitám s dobre vybudovanou inštitucionálnou infraštruktúrou pomáhať udržať túto kondíciu. Rovnako tak citlivo evidovať a reagovať na hrozby zániku alebo asimilácie a nachádzať spôsoby ich utlmenia, prolongovania.

Odbor strategicko-politický (OSPO) zamestnáva odborníkov, ktorí hĺbkovo analyzujú kultúrny kontext našich krajanov a to v užšom a širšom ponímaní. V užšom zmysle slova ide o umenie a o oblasti, akými sú hudba, literárna tvorba, divadlo, tanec, vizuálne umenie, vydavateľská a knižničná činnosť, film… V širšom zmysle slova je to kultúrne dedičstvo, jeho ochrana a zveľaďovanie, výskumná a dokumentačná činnosť, vedeckovýskumné aktivity v oblasti kultúry, prezentačná činnosť, organizovanie festivalov, výstav, pôsobenie kultúrnych spolkov a organizácií a mnohé ďalšie prejavy hmotnej a nehmotnej kultúry.

Analýzy OSPO sú podkladom k finančnej podpore jednotlivých projektových zámerov, ktoré každoročne spracúva Odbor dotačný a ekonomický, ale aj k väčším investičným infraštruktúrnym zámerom.

Vyplatené dotácie za jednotlivé roky v oblasti kultúry v €

2015 2016 2017 2018 2019 2020
598 552,31 445 843,10 439 144,90 831 138,00 672 596,18 1 063 828,22

Dôkladné poznanie kultúrnej infraštruktúry je zároveň predpokladom na vytváranie podmienok na prezentáciu našich krajanov na Slovensku.

ÚSŽZ každoročne umožňuje krajanským spolkom a združeniam prezentovať a začleňovať sa do kultúrneho diania na Slovensku. Pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, obcou Dulovce, Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a s mestom Detva, s ktorými uzatvoril zmluvy o spolupráci pri organizovaní vystúpení krajanov. V tom zmysle je ÚSŽZ organizátorom alebo spoluorganizátorom nasledovných podujatí: Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, Divadelná prehliadka – Palárikova Raková a Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach. ÚSŽZ bol organizátorom alebo spoluorganizátorom početných výstav akademických a insitných umelcov z radov krajanov, ktoré sa uskutočnili na Bratislavskom hrade, na Ministerstve kultúry, v Slovenskom rozhlase, v Univerzitnej knižnici UK v Bratislave, na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a na ďalších miestach.

S cieľom oceniť snahy a motivovať krajanské spolky, ale aj jednotlivcov za svoju neúnavnú prácu v oblasti ochrany národnej identity v zahraničí ÚSŽZ udeľuje verejné uznania v podobe medailí ÚSŽZ. Za tým účelom prebieha v OSPO kontinuálna práca na formovaní databázy o  osobnostiach slovenského zahraničného sveta, ich výročí a jubileí, ale aj výročí a jubileí rôznych organizácií či podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju slovenskej identity v zahraničí. Postupne ich budeme zverejňovať aj na našej webovej stránke.

K trvalým úlohám ÚSŽZ patrí aj spolupráca s kresťanskými misiami a farnosťami, ktoré v krajanskom prostredí vytvárajú podmienky pre kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity. Rovnako ako v minulosti, aj dnes má ich poslanie vitálny význam, najmä v novo formujúcich sa komunitách Slovákov v zahraničí.

ÚSŽZ má za to, že mnohé programy, ktoré krajania pre nás na Slovensku stvárnili sú jedinečné a sú stopou istej doby, ktorú poznačila generácia skvelých tanečníkov, interpretov, hudobníkov… Aj z toho dôvodu na webovom sídle ÚSŽZ dokumentujeme aspoň tie najdôležitejšie kultúrne podujatia, ktoré pre našich krajanov roky organizujeme. Sú to Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v Detve, Pamätný deň zahraničných Slovákov a Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach. Veríme, že naši krajania sa budú tešiť najmä z fotografií a video nahrávok tých starších ročníkov.

A na záver len konštatovanie, že v ochrane kultúrnej identity Slovákov v zahraničí má prvoradé miesto slovenský jazyk, ktorého podpora je v programoch ÚSŽZ zastúpená tak v kultúre, ako aj v oblastiach vzdelávania, médií a informovania. Jazykovedec z radov vojvodinských Slovákov Miroslav Dudok a vysokoškolský profesor Univerzity Komenského v Bratislave vytvoril desatoro v zachovaní slovenčiny pre minoritné spoločenstvá. Ako inšpiráciu ich zverejňujeme aj na našej úvodnej stránke pre oblasť kultúry, ktorej sa ÚSŽZ venuje od svojho založenia.

“Desatoro” zachovávania slovenčiny

Miroslav Dudok
Zachránený jazyk. State o enklávnej a disaporálnej slovenčine (2008)

  1. Váž si svoj rodný jazyk, aby si ho vážilo a tolerovalo aj dominantné spoločenstvo: uchováva v sebe neopakovateľné a nenahraditeľné hodnoty, ktoré ani jeden iný jazyk nevytvorí za nás: slovenčina, ako každý iný jazyk, je civilizačným výdobytkom.
  2. Používaj slovenčinu v ústnej a písomnej podobe, v súkromnej a úradnej komunikácii (v úradnej komunikácii hoci aj ako paralelný jazyk) všade, kde je to len možné.
  3. Povzbudzuj svojho spolubesedujúceho, aby aj on používal svoj rodný jazyk vo všetkých existenčných varietách (v nárečovej, hovorovej, štandardnej, či spisovnej) a neupozorňuj ho príliš na prípadnú jazykovú nekorektnosť.
  4. Podporuj všetky tlačené a elektronické médiá v slovenčine (aj dvojjazykové vydania) a neustále pripomínaj povinnosť ich miestnej, štátnej a celospoločenskej ochrany a zabezpečenia.
  5. Sleduj a podporuj slovenské školy, ochotnícke spolky, záujmové spoločenstvá, literárne krúžky a pod., aby vlastným intelektuálnym, kultúrnym a morálnym potenciálom boli schopné zachovať kontinuitu jazykového vývinu.
  6. Podieľaj sa aktívne na vytváraní situácií, v ktorých sa môže a má používať slovenčina a pracuj na rozširovaní oblastí a sfér, v ktorých sa používa slovenčina v tvojom prostredí.
  7. Pracuj na sebe a vlastnej dôstojnosti v každom ohľade, aby si v ničom nezaostával za svojím “väčšinovým” spoluobčanom a bol tak rovnoprávnym občanom a členom širšej spoločenskej komunity.
  8. Vplývaj na celospoločenské vedomie o potrebe a prednostiach zachovania každého jazyka, a tak aj tvojho, lebo na zachovávaní jazyka nemáš participovať len ty sám, ale hlavne celá spoločnosť a všetky civilizačné a kultúrne činitele.
  9. Neuzatváraj sa do svojho jazyka, ale odhaľuj jeho pozitíva vo svojom životnom prostredí.
  10. Neklesaj duchom pri náročnej úlohe udržania rodného jazyka: zánik jazyka je rovnako zdĺhavý proces ako aj jeho zachovávanie – ak niečo prepásli generácie pred tebou, nemusíš aj ty. (Dudok 2008: 183 – 184).