3. ZASADNUTIE
Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Hotel TATRA, Bratislava, 4. 6. 2015

 

Témy zasadnutia

 1. Letné aktivity pre deti krajanov organizované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 2. Vyhodnotenie využívania výučbových programov a učebných pomôcok poskytnutých Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 3. Učebnice a učebné pomôcky zabezpečované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí
 4. Vysielanie dobrovoľníkov do prostredia slovenských menšín a komunít v zahraničí v rámci Európskej dobrovoľníckej služby
 5. Štúdium detí krajanov na stredných školách v Slovenskej republike
 6. Výkon pedagogických praxí vysokoškolských študentov z radov krajanov /študujúcich slovenský jazyk na vysokých školách v zahraničí/ na slovenských stredných školách
 7. Rozdielové skúšky, certifikácia slovenských učiteľov v zahraničí, učebné štandardy pre deti krajanov študujúcich vo vzdelávacích centrách v zahraničí
 8. Vzdelávacie aktivity a podujatia v r. 2015 organizované Slovákmi žijúcimi v krajinách strednej, južnej a východnej Európy v ich domovských krajinách

 

Závery zo zasadnutia

Prítomní členovia sekcie:

 • oceňujú zorganizovanie letných pobytov pre žiakov základných škôl v Slovenskej republike z iniciatívy ÚSŽZ;
 • oceňujú iniciatívu ÚSŽZ a zabezpečenie vzdelávacích programov pre jednotlivé národnostné školy v zahraničí a navrhujú v tomto smere pokračovať;
 • vítajú iniciatívu MŠVVaŠ SR poskytnúť zo svojej rezervy učebnice pre školy s vyučovacím jazykom slovenským a vzdelávacím centrám v zahraničí;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ prihliadať na špecifické otázky národnostného školstva v jednotlivých krajinách s možnosťou ich zakotvenia pri úprave alebo podpise nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;
 • odporúčajú konzultovať so zástupcami krajanských komunít predlžovanie, obnovovanie alebo podpis nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;
 • odporúčajú MŠVVaŠ SR pri úprave a tvorbe nových legislatívnych noriem a predpisov prihliadať aj na špecifické potreby Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria v oblasti ich vzdelávania v slovenskom jazyku;
 • navrhujú zabezpečiť spoluprácu pri vypracúvaní odborných posudkov na učebnice vydávané pre potreby slovenských škôl v zahraničí;
 • oceňujú prítomnosť zástupcov MŠVVaŠ SR na zasadnutí sekcie a vyjadrujú nádej, že aj na všetkých budúcich zasadnutiach sekcií komisie predstavitelia rezortu školstva prejavia svojou prítomnosťou a aktívnou účasťou obdobný záujem o problematiku vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí;
 • navrhujú, aby ÚSŽZ a iné kompetentné orgány SR zaradili medzi svoje priority aj pravidelné zabezpečenie učebných pomôcok (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, výukové softvéry, atď.) pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a taktiež aj prístup k internetu na školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;
 • oceňujú možnosť prostredníctvom ÚSŽZ oboznámiť sa s Európskou dobrovoľníckou službou a s jestvujúcou šancou na jej využívanie ako alternatívnej možnosti na prijímanie dobrovoľníkov v oblasti školstva a vzdelávania v prostredí slovenských menšín a komunít v zahraničí;
 • oceňujú podporu ÚSŽZ pri zachovávaní slovenských škôl v zahraničí a žiadajú, aby ÚSŽZ v tejto podpore pokračoval a v budúcnosti;
 • odporúčajú ÚSŽZ založiť spoločný strategický program s adekvátnym finančným zabezpečením, prostredníctvom ktorého sa navýši počet žiakov (aj Neslovákov) v slovenských triedach v zahraničí s intenzívnou propagáciou a popularizáciou slovenského jazyka;
 • navrhujú kompetentným inštitúciám (Štátny pedagogický ústav a ďalšie), aby v rámci prebiehajúcich kurikulárnych reforiem na Slovensku začlenili do ponuky výberových predmetov pre základné a stredné školy v SR aj problematiku histórie, života a reálií Slovákov žijúcich v zahraničí a ponúkajú súčinnosť na príprave týchto dokumentov a materiálov.