Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky, v duchu budovania slovenskej štátnosti, na základoch pluralitnej demokracie, rozvoja základných ľudských a občianskych práv, upevnenia národnej kultúrnej identity príslušníkov slovenského národa doma i v zahraničí, v súlade s dokumentmi Organizácie spojených národov, Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, dotýkajúcimi sa ochrany práv národnostných a etnických menšín, a v záujme posilnenia spolupráce a kontaktov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, prijíma túto deklaráciu:

Slovensko a Slováci tvoria neoddeliteľnú súčasť európskych kultúrnych tradícií a ich história je úzko spojená s počiatkami kresťanstva v stredoeurópskom priestore. Je to národ, ktorého korene sú pevne ukotvené na území Slovenska, oddávna obývaného predkami Slovákov.

V dôsledku historického vývoja časť Slovákov žije v súčasnosti mimo krajiny svojich predkov. Príčiny tohto stavu sú rôzne, avšak Slovensko je hrdé na skutočnosť, že všade tam, kde prichádzali Slováci, sa ako občania novej vlasti aktívne spolupodieľali na rozvoji danej krajiny a stali sa jej obohatením.

Slovensko a Slovenská republika vždy považovali a považujú Slovákov v zahraničí za integrálnu národnú súčasť, ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva. Slovenská republika si je vedomá, že Slováci vo svete sú spoločnými duchovnými nositeľmi slovenskej štátnosti, a oceňuje ich prínos ako integrujúceho činiteľa a mostu preklenujúceho hranice medzi materskou krajinou ich predkov a ich novou vlasťou. Slovákov po celom svete viaže pevné puto cyrilometodských tradícií, ktorých pôvodcovia sa stali spolupatrónmi Európy.

Slovenská republika oceňuje, že napriek zrasteniu Slovákov s novým kultúrnym priestorom sa naďalej hlásia k svojim koreňom a k svojej domovine. V tejto súvislosti im Slovenská republika bude v záujme udržania a rozvoja ich národného povedomia a národno-kultúrnej identity naďalej venovať náležitú pozornosť, spolupracovať s nimi, všemožne im pomáhať a podporovať ich práva. Zároveň bude vždy ústretová a otvorená riešeniu ich požiadaviek a potrieb. V rámci toho Slovenská republika považuje za svoj trvalý záväzok neustále rozvíjať systém vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Bratislava 6. júla 1999