Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu (ďalej len „Sekcia“) vznikla bezprostredne po zriadení Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ a 4. 11. 2013 sa v rumunskom Nadlaku konalo jej prvé zasadnutie. Členmi sekcie sa stali významní predstavitelia krajanských spolkov a vzdelávacích inštitúcií z krajín: Srbsko, Rumunsko, Poľsko, Chorvátsko, Maďarsko a Česko, zástupcovia MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ, pričom k jednotlivým bodom rokovaní boli často krát prizývaní aj ďalší odborníci.

Na zasadnutiach Sekcie odzneli aj prezentácie zástupcov inštitúcií zo SR na vopred dohodnuté špecifické témy. Celkove sa konalo 6 zasadnutí Sekcie, pričom v roku 2019 sa konalo jedno zasadnutie celej komisie pre školstvo a vzdelávanie s účastníkmi napriek celým krajanským spektrom a v roku 2020 zasadnutie Sekcie nebolo zvolané vzhľadom na bezpečnostné opatrenia súvisiace s pandémiou Covid 19. Okrem prvého zasadnutia v Nadlaku sa konalo jediné ďalšie výjazdové zasadnutie Sekcie, menovite v roku 2018 v Békešskej Čabe. Po zmiernení proti pandemických opatrení ÚSŽZ plánuje  na jeseň roku 2021 zvolať 7. zasadnutie Sekcie.

V rámci sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie sa ÚSŽZ dlhodobo zaoberá otázkami skvalitňovania vzdelávania slovenských detí v slovenskom jazyku v predmetných krajinách a tým aj udržiavaním ich národného povedomia. Na dosiahnutie tohto cieľa sa ÚSŽZ v spolupráci s rezortom školstva a predstaviteľmi vzdelávacích inštitúcií zo zahraničia zameriaval predovšetkým na nasledovné otázky: motivácia rodičov k zápisu detí do slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka, vysielanie učiteľov zo Slovenska do prostredia slovenských národnostných menšín v zahraničí, tvorba a preklady učebníc, materiálne vybavenie a renovácia budov škôl, udeľovanie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane rozšírenia študijných odborov a návratu poberateľov štipendií po absolvovaní štúdia na Slovensku späť do ich domovských krajín, metodické školenia pre pedagógov a organizovanie vzdelávacích aktivít a letných táborov na Slovensku pre žiakov slovenských škôl, stáže študentov zo Slovenska na slovenských školách v zahraničí, vysielanie dobrovoľníkov zo Slovenska do lokalít so slovenským národnostným školstvom a ďalšie.

V rámci priečinku Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu pod strešným priečinkom Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ uvádzame aj súhrn všetkých jej zasadnutí s uvedením hlavných tém, záverov, ako aj miesta a termínu konania jednotlivých zasadnutí.